Ministerieel Besluit van 28 juni 2018
gepubliceerd op 04 juli 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot vaststelling van het aanvullend reglement betreffende de signalisatie van de lage emissiezones in de zin van artikel 2.63 en 71.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het weg

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018040220
pub.
04/07/2018
prom.
28/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040220

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


28 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het aanvullend reglement betreffende de signalisatie van de lage emissiezones in de zin van artikel 2.63 en 71.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken;

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikel 5;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie, gegeven op 14 februari 2018;

Overwegende dat in uitvoering van artikel 39 van de Grondwet en luidens artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen de gewesten `wat de openbare werken en het vervoer betreft' onder meer bevoegd zijn voor `1° de wegen en hun aanhorigheden';

Overwegende dat de gewesten bevoegd zijn om aanvullende verkeersreglementen aan te nemen die een bijzonder toepassingsgebied hebben en die ertoe strekken de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden die een periodiek of permanent karakter hebben.

Overwegende dat de gewesten met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel geen onevenredige wijze afbreuk mogen doen aan de bevoegdheid van de federale overheid inzake de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer als bedoeld bij artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, door het uitoefenen van deze bevoegdheid onmogelijk of overdreven moeilijk te maken;

Overwegende dat op basis van artikel 3 van de ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing van 7 décember 2017 de Brusselse Hoofdstedelijke Regering één of meerdere lage-emissiezones kan bepalen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de artikelen 4, 5 en 6 van het besluit van de 25de januari 2018 betreffende de oprichting van een lage-emissiezone op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat een lage emissiezone (LEZ) een zone is waarin omwille van de leefbaarheid, in het bijzonder de milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder.

Overwegende date een LEZ zal worden ingesteld op gans het grondgebied van het Gewest en zal worden aangeduid door verkeerstekens die de zone afbakent, Besluit :

Artikel 1.Een lage emissiezone zoals gedefinieerd in artikel 2.63 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten wordt ingesteld overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone op het ganse grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met uitzondering van de autosnelwegen alsook de toegangswegen tot de volgende overstapparkings : a)Toegangswegen naar de parking Stalle - Stallestraat : tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking - Marschalkdreefje - Sterstraat : tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking b) Toegangswegen tot de parking COOVI en tot de Ring 0 - Bergensesteenweg : tussen de gewestgrens en de op- en afritten van de Ring 0 - Josse Leemenslaan - Henri Simonetlaan - Henri Simonet rondpunt - Joseph Wybranlaan : tussen de gewestgrens en het Henri Somonet rondpunt - Lenniksebaan : tussen de gewestgrens en op het kruispunt van de Josse Leemenslaan c) Toeganswegen tot de parking Kraainem - Wezembeeklaan : tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking - Emmanuel Mounierlaan : tussen de Wezembeeklaan en de in- en uitgangen van de parking Art.2. De voertuigen voorzien in artikel 5 en 6 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone hebben toegang tot de lage- emissiezone.

Art. 3.Het begin van de lage emissiezone wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door de verkeersborden F117 en het einde van de lage emissiezone door de verkeersborden F118.

Brussel, 28 juni 2018.

P. SMET


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^