Ministerieel Besluit van 28 maart 2011
gepubliceerd op 17 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027122
pub.
17/06/2011
prom.
28/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MAART 2011. - Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het kaderdecreet van 19 april 2007 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen, inzonderheid op artikel 237/30;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 december 2009 betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen, inzonderheid op de artikelen 583 tot 587;

Gelet op de erkenningsaanvragen ingediend door de aanvragers en na analyse door de administratie van de bewijsstukken overgelegd ter staving van de aanvragen, overeenkomstig hetzelfde besluit;

Overwegende dat de aanvragers voldoen aan de krachtens hetzelfde besluit gestelde voorwaarden, Besluit :

Artikel 1.De erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen wordt toegekend aan de natuurlijke en rechtspersonen waarvan de lijst als bijlage bij dit besluit gaat.

Art. 2.De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, die ingaat op de datum van de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De bijlage maakt noodzakelijk deel uit van dit besluit.

Namen, 28 maart 2011.

J.-M. NOLLET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^