Ministerieel Besluit van 28 mei 2004
gepubliceerd op 15 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen ten aanzien van sommige uitsnijderijen van vlees van gevogelte

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2004022432
pub.
15/06/2004
prom.
28/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MEI 2004. - Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen ten aanzien van sommige uitsnijderijen van vlees van gevogelte


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1999 tot vaststelling van sommige rechten ten voordele van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid op artikel 7, negende lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 april 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de maatregelen genomen naar aanleiding van de aviaire influenza, de normale organisatie van de pluimveesector in België ingrijpend hebben beïnvloed;

Overwegende dat de gevolgen van deze maatregelen zich voor de sector hebben uitgestrekt tot op het einde van 2003;

Overwegende dat onverwijld maatregelen moeten worden genomen om sommige rechten ter financiering van veterinaire keuringen en -controles, te laten innen, conform de bepalingen van artikel 7, negende lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1999 tot vaststelling van sommige rechten ten voordele van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, Besluit :

Artikel 1.De uitsnijderijen van vlees van gevogelte behouden gedurende het kalenderjaar 2004 het voordeel van de vermindering van het controlerecht tot 70 %, bedoeld in artikel 7, § 1, achtste lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1999 tot vaststelling van sommige rechten ten voordele van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, op voorwaarde dat : - zij voor het kalenderjaar 2003 het voordeel genoten van de vermindering van het controlerecht tot 70 %; - zij in hun inrichting gedurende de periode van 1 januari tot 31 maart 2003 geen vlees met het oog op versnijding hebben binnengebracht dat afkomstig is uit een andere inrichting dan die waarmee zij een aaneensluitend geheel vormen; - zij op de eer verklaren dat het binnenbrengen in de inrichting, tussen 1 april en 31 december 2003, van vlees met het oog op het versnijden vanuit een ander slachthuis dan dat waarmee de inrichting een aaneensluitend geheel vormt, te wijten was aan de aviaire influenza.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Brussel, 28 mei 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^