Ministerieel Besluit van 28 mei 2009
gepubliceerd op 02 juli 2009

Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024183
pub.
02/07/2009
prom.
28/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 MEI 2009. - Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten


Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 6, § 1, a), vervangen bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten, artikel 3, § 1, 5°, b), ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2004, en § 3, vervangen bij het koninklijk van 10 augustus 2004;

Overwegende het ministerieel besluit van 11 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006022727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten sluiten tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten;

Overwegende de beschikking van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten;

Overwegende de beschikking van de Commissie van 26 mei 2005 over de bibliotheek van geselecteerde brondocumenten die kleurenfoto's of andere illustraties bevatten voor elk van de bijkomende waarschuwingen in bijlage I bij richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, gewijzigd bij de beschikking van de Commissie van 12 april 2006;

Overwegende de noodzaak om het nummer van de Tabak Stop Lijn aan te brengen op alle sigarettenpakjes zodat deze beter gekend zal zijn bij de consumenten van sigaretten.

Gelet op advies 46.590/3 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op elke verpakkingseenheid van sigaretten, zoals bepaald in artikel 3, § 1, 5°, b) van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten, hierna « het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 » genoemd.

Art. 2.§ 1. In bijlage I zijn de drie reeksen van gecombineerde waarschuwingen opgenomen.

Op 1 januari 2011, en overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990, moet elke inverbruikstelling van een verpakkingseenheid van sigaretten op de Belgische markt een gecombineerde waarschuwing van de tweede reeks bevatten.

De verandering van de te drukken serie op de inverbruikstelling van verpakkingseenheden gebeurt één maal per jaar op de 1 januari.

De reeds in verbruik gestelde verpakkingseenheden die de gecombineerde waarschuwingen van de vorige serie bevatten mogen gecommercialiseerd worden tot de stock is uitgeput.

De inverbruikstelling is gedefinieerd in de wet van 10 juni 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 bron ministerie van financien Wet betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop § 2. De bestanden van de gecombineerde waarschuwingen kunnen bekomen worden bij het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Deze bestanden mogen enkel gebruikt worden voor het aanbrengen van de gecombineerde waarschuwingen op alle verpakkingseenheden van sigaretten.

Art. 3.§ 1. De gecombineerde waarschuwingen dienen aan de volgende technische specificaties te voldoen: a) minstens gedrukt worden in een vierkleurendruk (CMYK), scherm met 133 regels per inch;b) opgevat worden als een beeld dat in zijn geheel moet worden genomen zonder gewijzigd te worden, tenzij in bijlage II anders is gespecificeerd;c) gereproduceerd worden zonder de verhoudingen en/of de kleuren te wijzigen, tenzij in bijlage II anders is gespecificeerd. Bijlage II geeft de voorschriften voor het wijzigen van de gecombineerde waarschuwingen. De gecombineerde waarschuwingen mogen enkel aangepast worden als het formaat van de verpakking de aanpassing noodzakelijk maakt. § 2. Een gids voor het aanbrengen van de gecombineerde waarschuwing op sigarettenverpakkingen kan bekomen worden bij het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Art. 4.Bij wijze van overgangsmaatregel mogen sigaretten die niet voldoen aan de bepalingen van artikel 2 van dit ministerieel besluit tot 31 december 2010 in verbruik gesteld worden.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 11 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006022727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten sluiten tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten wordt opgeheven op 31 december 2010.

Brussel, 28 mei 2009.

Mevr. L. ONKELINX Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage II bij het ministerieel besluit De gecombineerde waarschuwingen kunnen overeenkomstig de volgende voorschriften worden gewijzigd als dit vanwege het formaat van de verpakking noodzakelijk is.

Voor de grafische opmaak van de tekstuele elementen worden letterformaat en interlinie gevarieerd om te zorgen voor een goede leesbaarheid.

Voor gecombineerde waarschuwingen waarbij de illustratie een tekst is, wordt de grafische opmaak gedaan door letterformaat en interlinie te variëren. De relatieve oppervlakken die worden ingenomen door tekst als illustratie en de bijbehorende tekst van de bijkomende waarschuwing moeten in acht worden genomen.

Voor gecombineerde waarschuwingen waarbij een foto of andere illustratie een afbeelding is, wordt de grafische opmaak gedaan door evenredige aanpassing van de foto of andere illustratie en het variëren van de relatieve oppervlakken die worden ingenomen door de foto of andere illustratie en de bijbehorende tekst van de bijkomende waarschuwing. - Als de verhouding tussen de hoogte en de breedte van de gecombineerde waarschuwing kleiner is dan 0,8, mag de bijbehorende tekst van de bijkomende waarschuwing, indien deze in de bibliotheek van geselecteerde brondocumenten onder de foto of andere illustratie staat, rechts van de foto of andere illustratie worden geplaatst. - Als de verhouding tussen de hoogte en de breedte van de gecombineerde waarschuwing groter is dan 1,2, mag de bijbehorende tekst van de bijkomende waarschuwing, indien deze in de bibliotheek van geselecteerde brondocumenten naast de foto of andere illustratie staat, onder de foto of andere illustratie worden geplaatst.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 28 mei 2009.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^