Ministerieel Besluit van 28 september 2010
gepubliceerd op 30 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2010035714
pub.
30/09/2010
prom.
28/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


28 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036161 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999, 1 maart 2007 en 8 juni 2008, bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009 en bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 1995 en 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, artikel 30, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036161 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 4 maart 2010, 26 maart 2010, 26 maart 2010, 25 juni 2010 en 19 juli 2010;

Gelet op de verordening (EU) nr. 53/2010 van de Raad van 14 januari 2010 tot vaststelling voor 2010, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de EU en, voor vaartuigen van de EU, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1359/2008, Verordening (EG) nr. 754/2009, Verordening (EG) nr. 1226/2009 en Verordening (EG) nr. 1287/2009, inzonderheid op de bijlagen IIa en IIc, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 219/2010 van de Raad van 15 maart 2010;

Gelet op verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2010 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat in het kader van het kabeljauw langetermijnplan de voorwaarden vastgelegd moeten worden voor de toewijzing van visserijinspanning per inspanningsgroep;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong VIId en rog II, IV en VIId bewerkstelligd kan worden door het aanpassen van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong VIIf, g en tong II, IV kan worden bewerkstelligd door het aanpassen van de toegekende hoeveelheden tong per kW, Besluit :

Artikel 1.Aan het artikel 10 van het ministerieel besluit van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036161 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, wordt een § 10 toegevoegd luidend als volgt : "§ 10. Vissersvaartuigen krijgen 12 vereveningsdagen, die opgeteld kunnen worden bij de maximum aantallen zeedagen, namelijk 180 en 150, vermeld in § 2."

Art. 2.Aan het artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010203326 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de § 3 wordt het getal "45" vervangen door het getal "50";2° in de § 4 lid 2 wordt het getal "30" vervangen door het getal "35";3° in de § 4 lid 3 wordt het getal "10" vervangen door het getal"13".

Art. 3.Aan het artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010203326 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden met ingang van 8 september 2010 volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 wordt het getal "24" vervangen door het getal "40";2° in § 4 lid 2 wordt het getal "12" vervangen door het getal "14".

Art. 4.Aan het artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 maart 2010 en 25 juni 2010, worden met ingang van 1 oktober 2010 volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de § 3 en § 4 worden de woorden "31 december" vervangen door de woorden "30 september"; 2° aan de § 3 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 is het in het i.c.e.s.-gebied VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 250 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffend i.c.e.s.-gebied."; 3° aan de § 4 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 is het in het i.c.e.s.-gebied VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 500 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffend i.c.e.s.-gebied."

Art. 5.Aan het artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de § 1, § 2, § 4 en § 5 worden de woorden "31 december" vervangen door de woorden "30 september"; 2° de § 1 wordt aangevuld met een tweede lid : "In de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 150 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden."; 3° de § 2 wordt aangevuld met een tweede lid : "In de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden."; 4° de § 4 wordt aangevuld met een tweede lid : "In de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 80 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffend i.c.e.s.-gebied."; 5° de § 5 wordt aangevuld met een tweede lid : "In de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 160 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffend i.c.e.s.-gebied."

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010, met uitzondering van artikel 3 dat van kracht wordt op 8 september 2010.

Dit besluit houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2011.

Brussel, 28 september 2010.

De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^