Ministerieel Besluit van 29 april 2002
gepubliceerd op 25 mei 2002

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022384
pub.
25/05/2002
prom.
29/04/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1997;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 18 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 februari 2002;

Gelet op de wetten over de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de aanpassing van de vergoeding voor verplaatsingskosten van de leden van het Raadgevend Comité voor de pensioensector aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen sedert 21 december 1994 uitwerking heeft met ingang van 1 september 2001, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 13 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector worden de woorden « 150 BF », « 400 BF », « 650 BF », « 900 BF » en « 1050 BF » vervangen door, respectievelijk, de woorden « 4,19 EUR », « 11,15 EUR », « 18,14 EUR », « 25,11 EUR » en « 29,30 EUR ».

Art. 2.Voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2001 gelden, in plaats van de bedragen « 4,19 EUR », « 11,15 EUR », « 18,14 EUR », « 25,11 EUR » en « 29,30 EUR », vermeld in artikel 1, respectievelijk, de bedragen « 169 BEF », « 450 BEF », « 732 BEF », « 1013 BEF » en « 1182 BEF ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Brussel, 29 april 2002.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^