Ministerieel Besluit van 29 augustus 2006
gepubliceerd op 05 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003414
pub.
05/09/2006
prom.
29/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid op artikel 62bis, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999 en bij de programmawet van 20 juli 2006;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 318, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en gewijzigd bij de programmawet van 20 juli 2006;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit : - dat de wijzigingen aan de voormelde bepalingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in werking zijn getreden op 7 augustus 2006; - dat de bepalingen van onderhavig besluit de toepassingsmaatregelen bevatten van voormelde wetsbepalingen zonder dewelke deze laatste bepalingen een bron van juridische onzekerheid zouden zijn; - dat het bijgevolg vereist is dat onderhavige bepalingen uitwerking hebben met ingang van 7 augustus 2006; - dat dit besluit dus dringend moet worden genomen;

Gelet op het advies nr. 41.162/2/V van de Raad van State, gegeven op 9 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde is de directeur van de dienst die, naargelang het geval, bevoegd is voor het nazicht van de juiste toepassing van de belasting of voor de invordering van de belasting.

Art. 2.De ambtenaar bedoeld in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is de directeur van de directe belastingen waaronder de dienst die het onderzoek heeft verricht ressorteert.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 augustus 2006.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^