Ministerieel Besluit van 29 augustus 2013
gepubliceerd op 03 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2013035761
pub.
03/09/2013
prom.
29/08/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


29 AUGUSTUS 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999, 1 maart 2007 en 8 juni 2008, bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee; gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 29 januari 2013, 30 april 2013 en 1 juli 2013;

Gelet op de verordening (EU) nr. 39/2013 van de Raad van 21 januari 2013 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor geen internationale onderhandelingen worden gevoerd of geen internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op de verordening (EU) nr. 40/2013 van de Raad van 21 januari 2013 tot vaststelling voor 2013, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren, voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2013 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende het advies die de Quotacommissie op haar zitting van 6 augustus 2013 heeft geformuleerd;

Overwegende dat de beschikbare tonghoeveelheden in de Ierse Zee moeten toegewezen worden voor de periode 1 september 2013 - 31 december 2013;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van rog II, IV kan bewerkstelligd worden door aanpassing van de maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit :

Artikel 1.Aan het artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij ministerieel besluit van 29 januari 2013, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° een zesde, zevende, achtste en negende lid worden toegevoegd : « In afwijking met lid 1, mogen de vissersvaartuigen die gedurende de periode 2011-2012 minstens dertig zeedagen in i.c.e.s.-gebied VIIa verwezenlijkt hebben, gedurende de periode 1 september 2013 tot 31 december 2013, elk 2.400 kg tong vangen en aanvoeren uit de Ierse Zee.

In afwijking met vorig lid, krijgt het vaartuig Z.548 geen toegang tot i.c.e.s.-gebied VIIa voor bedoelde periode, daar de toegekende hoeveelheden in lid 3 substantieel werden overbevist. Daarenboven zal het overbeviste volume in lid 3 gekort worden van eventueel toe te kennen hoeveelheden 2014.

In afwijking met lid zes, mag het vissersvaartuig Z.333, dat gedurende 2012, achttien zeedagen in i.c.e.s.-gebied VIIa verwezenlijkt heeft, gedurende de periode 1 september 2013 tot 31 december 2013, 4.000 kg tong vangen en aanvoeren uit de Ierse Zee.

In afwijking met lid 1 mogen de vaartuigen die niet aan de voorwaarde van lid zes voldoen en een specifiek visdocument hebben om in de Ierse Zee te vissen, mogen in de periode 1 september 2013 tot 31 december 2013 met de borden in de Ierse Zee vissen. De tongvangsten uit de Ierse Zee mogen per zeereis evenwel maximaal een hoeveelheid bedragen gelijk aan 20 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in het i.c.e.s.-gebied VIIa. » 2° in lid 4 worden de woorden "lid 2 of 3" vervangen door de woorden "lid 2 of 3 of 6 of 8".

Art. 2.In artikel 26, § 1, van hetzelfde besluit, worden met ingang van 1 september 2013 een vierde, vijfde en zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « In afwijking van lid 1 is het in de periode van 1 september 2013 tot 85 % van het quotum is benut vóór 30 november 2013 voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de rogvangsten per zeereis in i.c.e.s.-gebieden II, IV een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden.

In afwijking van lid 2 is het in de periode van 1 september 2013 tot 85 % van het quotum is benut vóór 30 november 2013 voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de rogvangsten per zeereis in i.c.e.s.-gebieden II, IV een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden.

In afwijking van leden 4 en 5 worden de maximaal toegelaten vangsthoeveelheden verdubbeld die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust zijn met de planken. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2014 met uitzondering van artikel 1, dat ophoudt van kracht te zijn op 1 januari 2015.

Brussel, 29 augustus 2013.

De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^