Ministerieel Besluit van 29 december 1997
gepubliceerd op 13 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022929
pub.
13/01/1998
prom.
29/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen 87, 88, 93, 94, derde lid 97 en 99;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1997 houdende vaststelling van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het dienstjaar 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1 991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997 en 29 december 1997.

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, gegeven op 9 oktober 1997 en 13 november 1997;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 19 december 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980, de wet van 4 juli 1989 en de wet van 19 juli 1991;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de rechtszekerheid gebiedt dat de ziekenhuisbeheerders dringend in kennis worden gesteld van de voorwaarden en regelen die gelden voor de financiering van de ziekenhuizen in 1998, ten einde hen toe te laten tijdig de nodige maatregelen te treffen, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De bepalingen van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997 en 29 december 1997 worden voor het dienstjaar 1998 geconcretiseerd door en aangevuld met de bepalingen van dit besluit.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt bedoeld met : 1° "het koninklijk besluit van 30 juli 1986" : het koninklijk besluit van 30 juli 1986 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend;2° "het ministerieel besluit van 2 augustus 1986" : het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1 988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997 en 29 december 1997;3° "het ministerieel besluit van 2 mei 1995" : het ministerieel besluit van 2 mei 1995 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1994 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1995, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten;4° "het ministerieel besluit van 27 december 1995" : het ministerieel besluit van 27 december 1995 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1996, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten. HOOFDSTUK II. - Vaststelling van het budget Afdeling 1. - Deel A van het budget van alle ziekenhuizen

Onderafdeling 1. - Onderdeel A1 van het budget

Art. 3.§ 1. Bij toepassing van het koninklijk besluit van 30 juli 1986 kan volgens nader te bepalen regelen, het percentage dat in artikel 16, § 2, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1 986 is bepaald, op 70 % worden gebracht. § 2. Een bedrag van 48 000 frank wordt, per ziekenhuis, toegekend om de aanschafkosten voor de software, waarvan de karakteristieken gedefinieerd worden door de Minister die de verpleegdagprijs onder zijn bevoegdheid heeft, en die de registratie van de boekhoudkundige en financiële gegevens toelaat, te dekken.

Onderafdeling 2. - Onderdeel A2 van het budget

Art. 4.Het in artikel 21, § 2 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 bedoelde intrestvoet wordt op 5,50 % vastgesteld. Afdeling 2. - Deel B van het budget

Onderafdeling 1. - Algemene ziekenhuizen, behalve die erkend onder kenletter Sp Rubriek 1. - Onderdeel B1 van het budget

Art. 5.Om Onderdeel B1 van het budget van financiële middelen vast te stellen wordt het dienstjaar 1993 weerhouden voor de toepassing van het artikel 37, § 1 en het dienstjaar 1994 voor de toepassing van de artikelen 31, 33, 34, 37, § 2, en 38 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Art. 6.Het bedrag toegekend bij toepassing van artikel 10 van het ministerieel besluit van 27 december 1995 blijft toegekend voor het dienstjaar 1997.

Rubriek 2. - Onderdeel B2 van het budget

Art. 7.§ 1. Om Onderdeel B2 van het budget van financiële middelen vast te stellen wordt het dienstjaar 1994 weerhouden voor de toepassing van de artikelen 42, § 9, 43, § 2, 1 ° a) en 43, § 3, 1° en 2° d) en het dienstjaar 1995 voor de toepassing van de artikelen 42, § 8, 3°, 43, § 1, 1°, 2° en 3°, § 2, 2° a), 1°, 2° en 3°, b) 1° en 2°, c) en § 3, 2° a), b) en c) van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986. § 2. Het dienstjaar 1995 is het referentiejaar waarvan sprake in bijlage 3 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Art. 8.§ 1. Voor de ziekenhuizen met erkende K-bedden wordt Onderdeel B2 van het budget van financiële middelen per 1 januari 1998 verhoogd met een bedrag gelijk aan het aantal bijkomende VTE-personeelsleden, resulterend uit de verhoging van de normen voor het verzorgend personeel zoals hieronder aangeduid, vermenigvuldigd met 1 500 000 frank, Dienst Supplement K(d+n) 5 VTE's per 20 bedden bezet aan 70 % Om het voordeel van deze bepaling te behouden, moeten de betrokken ziekenhuizen de volgende gegevens overmaken aan de Bestuursafdeling der VerzorgingsinstelIingen, Boekhouding en Beheer van de ziekenhuizen : - voor 1 maart 1998, de bezettingsgraad van de K dienst tijdens het dienstjaar 1997, - voor 1 mei 1998, het bewijs dat het door voormelde bepaling gefinancierd personeel wel degelijk in de instelling aanwezig is. § 2. Voor de ziekenhuizen met erkende MIC-bedden wordt onderdeel B2 van het budget van financiële middelen per 1 januari 1998 verhoogd met een bedrag gelijk aan 0,84 bijkomende VTE-personeelsleden per erkend en voor 100 % bezet MIC-bed, vermenigvuldigd met 1 500 000 frank. § 3. Voor de ziekenhuizen met erkende NIC-bedden wordt Onderdeel B2 van het budget van financiële middelen per 1 januari 1998 verhoogd met een bedrag gelijk aan 0,42 bijkomende VTE-personeelsleden per erkend NIC-bed, vermenigvuldigd met 1 500 000 frank. § 4. Voor de ziekenhuizen met een kraaminrichting waarvoor het aantal punten toegekend overeenkomstig artikel 43, § 2, 1° a) van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 voor het personeel van de afdeling "n" lager is dan 15 of waarvoor het aantal gefinancierde VTE-personeelsleden lager is dan 6, wordt Onderdeel B2 van het budget van financiële middelen per 1 juli 1998 verhoogd met een bedrag gelijk aan het aantal bijkomende VTE-personeelsleden vermenigvuldigd met 1 500 000 frank waar : aantal bijkomende VTE-personeelsleden = (15 - puntenaantal toegekend voor de afdeling "n") / 2,5 of (6 - aantal gefinancierde VTE-personeelsleden voor de afdeling "n") § 5. Om het voordeel van de bepalingen in de §§ 2, 3 en 4 te behouden, moeten de betrokken ziekenhuizen de volgende gegevens overzenden aan de Bestuursafdeling der Verzorgingsinstellingen - Boekhouding en Beheer der ziekenhuizen : - voor 1 maart 1998, de bezettingsgraad van de erkende MIC-bedden tijdens het dienstjaar 1997; - voor 1 augustus 1998, het bewijs dat het door voorvermelde bepalingen gefinancierd personeel wel degelijk in de instelling aanwezig is.

Art. 9.Het bedrag toegekend bij toepassing van artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 mei 1995 blijft toegekend voor het dienstjaar 1998 Rubriek 3. - Onderdeel B4 van het budget

Art. 10.§ 1. Onverminderd artikel 48, § 6 en 16 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986, wordt het Onderdeel B4 van het budget van financiële middelen op de waarde op 31 december 1997 vastgesteld. § 2. De financiering toegekend voor de RVA-stagiairs zal herzien worden op basis van de reële lasten tijdens het dienstjaar 1998 voor de RVA-stagiairs, beperkt tot 2 % van het op 30 juni 1997 aanwezig personeel.

Rubriek 4. - Onderdeel B5 van het budget

Art. 11.Onderdeel B5 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 1997.

Rubriek 5. - Onderdeel B6 van het budget

Art. 12.Onderdeel B6 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 1997.

Rubriek 6. - Gemeenschappelijke bepalingen voor Deel B met Uitzondering van Onderdeel B6

Art. 13.Het in punt 5 van de bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 bedoelde percentage wordt op 0 % vastgesteld.

Onderafdeling 2. - Ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp Rubriek 1. - Onderdeel B1 en B2 van het budget

Art. 14.Onderdelen B1 en B2 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp worden vastgesteld op de bedragen die overeenstemmen met de waarde op 31 december 1997.

Art. 15.De bepaling van artikel 6 van dit besluit is eveneens van toepassing op de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp.

Rubriek 2. - Onderdeel B4 van het budget

Art. 16.§ 1. Onderdeel B4 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp, wordt vastgesteld op het bedrag dat overeenstemt met de waarde op 31 december 1996. § 2. De bepaling van artikel 10, § 2 van dit besluit is eveneens van toepassing op de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp.

Rubriek 3. - Onderdeel B5 van het budget

Art. 17.Onderdeel B5 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp, wordt vastgesteld op het bedrag dat overeenstemt met de waarde op 31 december 1997.

Rubriek 4. - Onderdeel B6 van het budget

Art. 18.Onderdeel B6 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 1997.

Onderafdeling 3. - Psychiatrische Ziekenhuizen Rubriek 1. - Deel B met uitzondering van onderdeel B6

Art. 19.Voor Deel B met uitzondering van Onderdeel B6 van het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen wordt hetzelfde bedrag toegekend als dat waarin op 31 december 1997 werd voorzien.

Art. 20.De bepalingen van artikel 6 en 8, § 1 van dit besluit zijn eveneens van toepassing op psychiatrische ziekenhuizen.

Art. 21.§ 1. Onderdeel B4 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op de waarde op 31 december 1997. § 2. De bepaling van artikel 10, § 2 van dit besluit is eveneens van toepassing op psychiatrische ziekenhuizen.

Art. 22.Onderdeel B5 van het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen wordt vastgesteld op het bedrag dat overeenstemt met de waarde op 31 december 1997.

Rubriek 2. - Onderdeel B6 van het budget

Art. 23.Onderdeel B6 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 1997. HOOFDSTUK III. - Vaststelling van het quotum van verpleegdagen

Art. 24.Het quotum van verpleegdagen wordt voor de algemene ziekenhuizen vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Art. 25.Voor de psychiatrische ziekenhuizen wordt het quotum van verpleegdagen vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 55 en 56 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Art. 26.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1998.

Brussel, 29 december 1997.

Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^