Ministerieel Besluit van 29 januari 2001
gepubliceerd op 20 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022066
pub.
20/02/2001
prom.
29/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2001. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers


De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Gelet op de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der mijnwerkers en ermee gelijkgestelden;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, inzonderheid op artikel 13, § 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1993;

Gelet op het advies nr. 1323 van de Nationale Arbeidsraad van 3 oktober 2000;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 31 oktober 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 december 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de gerechtigden op een pensioen die tevens een beroepsactiviteit uitoefenen onverwijld in kennis moeten worden gesteld van de grenzen waarbinnen deze activiteit toelaatbaar is;

Gelet op de beslissing van de in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.De in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1993, vastgestelde bedragen worden voor het jaar 2000 verhoogd met de coëfficiënt 1,0612.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Brussel, 29 januari 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^