Ministerieel Besluit van 29 januari 2013
gepubliceerd op 31 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003026
pub.
31/01/2013
prom.
29/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel o type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2012 pub. 12/01/2012 numac 2011003438 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (4);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 24 januari 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak en dit tengevolge van de wijziging van het accijnstarief voor sigaretten en voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak alsook rekening houdende met de wijziging van de minimumfiscaliteit of het minimumaccijnstarief voor de verschillende tabaksfabricaten, zoals opgenomen in artikel 111 van de programmawet van 27 december 2012, dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 24, lid 1, van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 januari 2012, wordt vervangen als volgt : « In afwijking op de bij artikel 23 vastgelegde regel, wordt toegestaan dat hier te lande in het verbruik gestelde tabaksfabricaten ook worden geleverd aan andere personen dan kleinhandelaars met uitstalling, op voorwaarde dat de belastbare kleinhandelsprijs wordt berekend over de eenheidsprijs vermenigvuldigd met één van de volgende coëfficiënten : a) 1,94 voor sigaren;b) 6,47 voor sigaretten;c) 3,57 voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten alsmede andere soorten rooktabak.».

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.In het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 wordt de bijlage X, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 januari 2012, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.

Brussel, 29 januari 2013.

S. VANACKERE _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012;(3) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(4) Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2012;(5) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(6) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989;(7) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996. Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 29 januari 2013 BIJLAGE X Gewogen gemiddelde prijzen

JAAR

SIGAREN

SIGARETTEN

ROOKTABAK

1 februari 2012

240 EUR per 1 000 stuks

233,3201 EUR per 1 000 stuks

86,5887 EUR per kilogram

1 februari 2013

250 EUR per 1 000 stuks

238,6680 EUR per 1 000 stuks

92,1973 EUR per kilogram


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2013.

De Minister van Financiën, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^