Ministerieel Besluit van 29 januari 2013
gepubliceerd op 31 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2013200561
pub.
31/01/2013
prom.
29/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


29 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999 en 1 maart 2007 en bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee;

Gelet op de Verordening (EU) nr. 579/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen en Verordening (EG) nr. 1288/2009 van de Raad tot vaststelling van technische overgangsmaatregelen van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2011;

Gelet op de Verordening (EU) van de Raad van december 2012 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor geen internationale onderhandelingen worden gevoerd of geen internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op de Verordening (EU) van de Raad van december 2012 tot vaststelling voor 2013, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren, voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op Verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op Verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2013 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat gedurende 2005 de volledige sector bevraagd werd over de toewijzing van quota;

Overwegende het advies van de quotacommissie op haar zitting van 17 januari 2013 heeft geformuleerd;

Overwegende dat de vangstbeperkingen voor de tongvisserij in de ICES-gebieden VIIa moeten worden vastgesteld dat het initieel quotum met 73 % is afgenomen;

Overwegende dat drie vaartuigen in 2012 tesamen 130 ton tong Ierse Zee hebben opgevist, terwijl de gehele vloot er 222 ton tong heeft gevangen;

Overwegende dat gedurende 2011-2012 26 vaartuigen in de Ierse Zee gevist hebben en dat hiervan 13 vaartuigen minstens 30 zeedagen in VIIa actief waren in de periode 1 januari 2011 - 31 december 2012;

Overwegende dat de vaartuigen, die geen tong VIIa toegewezen krijgen, 20 extra dagen in de kabeljauwherstelgebieden II, IV en VIId mogen realiseren;

Overwegende dat een betere spreiding van de scholaanvoer kan bewerkstelligd worden door aanpassing van de plafonds per zeereis voor schol VIId,e gedurende de maand februari, Besluit :

Artikel 1.Het artikel 1, 9° van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee wordt vervangen door volgende bepaling : « 9° vaartdag : de aanwezigheid op zee van ten minste vier uur in de loop van een dag, wordt als een dag van de zeereis beschouwd. Het uitvaren van een vissersschip voor een duur die 24 uur niet overschrijdt, wordt als één dag van de zeereis beschouwd. Het uitvaren van een vissersschip voor een duur die 24 uur of een veelvoud van 24 uur overschrijdt, levert telkens een nieuwe dag van de zeereis op. »

Art. 2.In artikel 10 § 1 van hetzelfde besluit, worden de woorden "met vistuig bodemtrawls en zegen (TR 2) of boomkor (BT 1 en BT 2)" vervangen door de woorden "die volgens artikel 22, § 1 tong in de Ierse Zee mogen vissen."

Art. 3.Aan artikel 22 § 1 van hetzelfde besluit, worden een tweede, derde, vierde en vijfde lid toegevoegd : « In afwijking met lid 1, mogen de vissersvaartuigen die gedurende de periode 2011-2012 minstens dertig zeedagen in ices-gebied in VIIa verwezenlijkt hebben, gedurende de periode 1 februari 2013 tot 31 augustus 2013, elk 4 000 kg tong vangen en aanvoeren uit de Ierse Zee.

In afwijking met lid 2, mogen vaartuigen, die in de periode 2011-2012 meer dan 75 000 kg tong VIIa hebben gevangen, maximaal 15 000 kg tong in de Ierse Zee gedurende de periode 1 februari - 31 augustus 2013 vangen en aanvoeren.

De toekenning van tong in VIIa in lid 2 of 3 is voorwaardelijk en onderworpen aan wetenschappelijke monitoring. Betrokken reders dienen uiterlijk drie werkdagen voor afreis zelf een wetenschappelijke begeleiding of monitoring met het ILVO te regelen. Ingeval de tongvisserij VIIa niet bijdraagt tot wetenschappelijke monitoring kan de toewijzing tong VIIa 2014 verboden worden.

De vaartuigen, die onder leden 2 en 3 tong toegewezen krijgen in VIIa kunnen geen gebruik maken van de tong VIIe zoals toegekend onder artikel 22, § 3. »

Art. 4.Het artikel 23 § 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een derde en vierde lid : « In afwijking van lid 1 is het in de periode 1 februari 2013 tot en met 28 februari 2013 in de ices-gebieden VIId,e voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ices-gebieden.

In afwijking van lid 2 is het in de periode 1 februari 2013 tot en met 28 februari 2013 in de ices-gebieden VIId,e voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ices-gebieden. »

Art. 5.Van 1 februari 2013 tot en met 31 maart 2013 is iedere vorm van visserij verboden in de volgende ICES-rechthoeken : 30E4, 31E4, 32E3.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2014.

Brussel, 29 januari 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^