Ministerieel Besluit van 29 juli 2013
gepubliceerd op 08 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000529
pub.
08/08/2013
prom.
29/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten. - Duitse vertaling sluiten tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 8, § 1, eerste lid, 2° en tweede lid, gewijzigd bij de wet van 7 mei 2004;

Gelet op advies 53.515/2 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State sluiten, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het ministerieel besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten. - Duitse vertaling sluiten tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.In afwijking van de artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 5, en onverminderd de overige bepalingen van dit besluit, bestaat de werkkleding voor het uitvoeren van activiteiten, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 8°, van de wet, uit de kleding met opschriften zoals bepaald in artikel 27/1 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen sluiten betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. »

Art. 2.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Brussel, 29 juli 2013.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^