Ministerieel Besluit van 29 juni 2001
gepubliceerd op 30 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016215
pub.
30/06/2001
prom.
29/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996, 2 december 1996, 13 september 1998, 3 februari 1999, 13 mei 1999, 20 december 1999 en 20 augustus 2000, inzonderheid artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 maart 2001 en 28 maart 2001, 25 april 2001, 15 mei 2001 en 31 mei 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat voor het jaar 2001 vangstbeperkingen moeten vastgesteld worden teneinde de aanvoer te spreiden, is het bijgevolg nodig zonder verwijl behoudsmaatregelen te treffen teneinde de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 21 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, wordt aangevuld met de volgende leden : « Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium), voorbehouden aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW bedraagt, voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001, 1 138 ton.

Bij uitputting van dit quotum is het aan die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2001 verboden nog tong aan te voeren uit de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium). »

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « Onverminderd de bepalingen van vorig lid is het vanaf 1 juli 2001 tot en met 30 september 2001 verboden dat in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) de tongvangst van een vissersvaartuig een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 2 000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 8 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW. »

Art. 3.In het artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 april 2001 en 31 mei 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het lid 6 worden de woorden « 400 kg » vervangen door de woorden « 500 kg »;2° in de leden 10 en 11 worden de woorden « 31 juli » vervangen door « 31 december » en worden de cijfers « 240 kg » en « 480 kg » vervangen door respectievelijk de cijfers « 300 kg » en « 600 kg ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Brussel, 29 juni 2001.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^