Ministerieel Besluit van 29 juni 2001
gepubliceerd op 28 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016248
pub.
28/07/2001
prom.
29/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens sluiten betreffende het klasseren van geslachte varkens


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 juni 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens sluiten betreffende het klasseren van geslachte varkens;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwepende dat het noodzakelijk is om onverwijld maatregelen te nemen ten einde het klasseren van geslachte varkens door een interprofessioneel organisme te verzekeren, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van hoofdstuk I van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens sluiten betreffende het klasseren van geslachte varkens wordt vervangen als volgt : " HOOFDSTUK I. - Erkende klasseringsmethoden en toepassingsmodaliteiten "

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende : «

Art. 1bis.§ 1. Het klasseren van de karkassen volgens het geraamd aandeel mager vlees mag alleen worden Uitgevoerd door natuurlijke personen die houder zijn van een erkenning. Deze erkenning wordt hen door de Minister toegekend na het volgen van een opleiding, gevolgd door een evaluatie. § 2. De erkenning wordt alleen toegekend aan de natuurlijke personen van het interprofessioneel organisme die de opleiding volgden en slaagden na evaluatie. § 3. De opleiding wordt georganiseerd door het interprofessioneel organisme. Zij omvat : 1° een theoretisch gedeelte over de reglementering en de technieken voor karkasklassering;2° Een praktisch gedeelte van minimum drie indelingssessies. § 4. De evaluatie wordt verzekerd door de Dienst. § 5. De aanvraag voor de in § 1 bedoelde erkenning moet naar de Dienst worden gezonden door het interprofessioneel organisme. § 6. De erkenning is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan anderen. Zij vermeldt onder andere de identiteit van de houder, zijn erkenningsnummer en de geldigheidsduur van de erkenning. § 7. Het behoud van de erkenning is onderworpen aan volgende voorwaarden : 1. De houder ervan moet alle reglementaire bepalingen inzake het klasseren van de karkassen volgens het geraamd aandeel mager vlees correct en volledig naleven;2. Hij moet zich onderwerpen aan de controle door de Dienst en moet zijn onderrichtingen opvolgen. § 8. De erkenning kan tijdelijk of definitief worden ingetrokken wanneer de in § 7 bedoelde voorwaarden niet worden nageleefd.

Indien het om kleine tekortkomingen gaat, kan echter een erkenning van beperkte duur worden toegekond. Zij kan worden gekoppeld aan de voorwaarde tot het volgen van een bijkomende opleiding. § 9. De slachthuizen waar de klassering nog niet uitgevoerd wordt door het interprofessioneel organisme zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding van classificeerders. De evaluatie van deze wordt verzekerd door de Dienst.

Art. 3.§ 1. Artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « 5° het type-getal, indien het klasseren volgens de conformatie wordt uitgevoerd. » § 2. Artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « 3° het aantal tijdens de maand geslachte varkens per type-klasse, indien het klasseren volgens de conformatie wordt uitgevoerd; 4° het totaal gewicht van de karkassen per type-klasse van de tijdens de maand geslachte varkens, indien het klasseren volgens de conformatie wordt uitgevoerd.»

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 5.Het interprofessioneel organisme is verplicht aan de leverancier van de op basis van geslacht gewicht verkochte varkens ten minste volgende gegevens mede te delen : a) per karkas : 1° het koud geslacht gewicht bepaald op 0.2 kg nauwkeurig 2° het geraamd aandeel mager vlees;3° het type-getal, indien het klasseren volgens de conformatie wordt uitgevoerd;b) per geraamd aandeel mager vlees : 1° het aantal dieren;2° het totaal koud gewicht.»

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 juni 2001.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^