Ministerieel Besluit van 29 juni 2006
gepubliceerd op 24 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen

bron
vlaamse overheid
numac
2006036203
pub.
24/08/2006
prom.
29/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen


De Vlaamse Minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1783/2003, nr. 567/2004, nr. 583/2004 en nr. 2223/2004 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 319/2006 van de Raad van 20 februari 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 658/2006 van de Commissie van 27 april 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 659/2006 van de Commissie van 27 april 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij titel IV en IV bis van die Verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 660/2006 van de Commissie van 27 april 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 mei 2006;

Gelet op advies met rolnr. 40.530/3 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° de inzamelaar : elke ondertekenaar van een contract met een aanvrager, overeenkomstig artikel 23, (c), van Verordening (EG) nr. 1973/2004. »

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 3.De aanvrager die grondstoffen produceert als vermeld in artikel 88 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 legt samen met zijn verzamelaanvraag het contract voor dat gesloten moet worden met een eerste verwerker of inzamelaar, zoals bepaald in artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1973/2004, en dat voldoet aan de voorwaarden die bepaald zijn in hoofdstuk III. »

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Het contract dat gesloten is tussen de aanvrager en de eerste verwerker of inzamelaar op grond van artikel 26, 1., van Verordening (EG) nr. 1973/2004 wordt gedateerd en ondertekend door beide partijen. »

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen door wat volgt : « HOOFDSTUK IV. - Voorwaarden waaraan de verwerker en inzamelaar moeten voldoen« .

Art. 5.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.De energieproducten worden verkregen, maximaal door een derde verwerker. »

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : § 1. De eerste paragraaf wordt vervangen daar wat volgt : « § 1. De eerste verwerker of inzamelaar die met de aanvrager het contract heeft gesloten, bezorgt de bevoegde instantie een kopie van het contract : 1° uiterlijk op 31 januari van het oogstjaar voor de van 1 juli tot en met 31 december in te zaaien grondstoffen;2° uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag voor het jaar in kwestie voor de van 1 januari tot en met 30 juni in te zaaien grondstoffen;3° uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag van het jaar waarin het betreffende perceel geactiveerd wordt voor het braakleggingstoeslagrecht. De eerste verwerker of inzamelaar die een contract met een aanvrager wijzigt of opzegt, bezorgt onmiddellijk een kopie van het gewijzigde contract en het bijbehorende aanhangsel of een kopie van het opgezegde contract aan de bevoegde instantie, uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van wijzigingen in de verzamelaanvraag. Bovendien houdt de eerste verwerker of inzamelaar rekening met de mogelijkheden, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid. » § 2. De derde paragraaf wordt vervangen daar wat volgt : « § 3. De zekerheid wordt voor iedere grondstof vrijgegeven naarmate de bevoegde instantie van de eerste verwerker of inzamelaar het bewijs heeft ontvangen dat de hoeveelheden grondstoffen overeenkomstig de in artikel 26, lid 2, f) van Verordening (EG) nr. 1973/2004 vermelde bestemmingen zijn verwerkt, waarbij zo nodig met wijzigingen op grond van de bepalingen van artikel 7 rekening wordt gehouden, alsook met wijzigingen van de eindbestemmingen.

Indien de zekerheid gesteld werd door een inzamelaar, dan wordt deze vrijgegeven zodra de grondstoffen in kwestie geleverd zijn aan een eerste verwerker én indien de bevoegde instantie van de inzamelaar het bewijs ontvangen heeft dat deze eerste verwerker een equivalente zekerheid gesteld heeft bij zijn bevoegde instantie. »

Art. 7.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 10.§ 1. De eerste verwerker of inzamelaar, aan wie de aanvrager de grondstoffen heeft geleverd, deelt na de ontvangst van de grondstoffen, en uiterlijk op 15 oktober van het oogstjaar, de volgende gegevens mee aan de bevoegde instantie : 1° de hoeveelheid ontvangen grondstof per soort en per type;2° de identiteit en het adres van de aanvrager of van de persoon die geleverd heeft;3° de plaats van levering en opslag;4° de referentie van het contract in kwestie. § 2. Indien de grondstoffen geproduceerd zijn in een andere lidstaat, stelt de inzamelaar of verwerker binnen veertig werkdagen na de datum waarop hij de ontvangen grondstof aan de verwerker heeft geleverd de bevoegde instantie in kennis van de naam en het adres van die verwerker.

De verwerker of inzamelaar meldt binnen veertig werkdagen na de datum waarop hij de grondstoffen ontvangen heeft van de inzamelaar of verwerker aan de bevoegde instantie de naam en het adres van die inzamelaar of verwerker die de grondstof heeft geleverd, evenals de hoeveelheid en de soort grondstof. »

Art. 8.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden § 1 en § 3 vervangen door wat volgt : « § 1. Elke verwerker of inzamelaar moet per grondstof een door de bevoegde instantie voorafgaandelijk goedgekeurd en gedateerd register minstens maandelijks bijhouden. Elke nieuwe aankoop of verkoop als vermeld in artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 moet in het register opgenomen worden. » « § 3. Elke verwerker of inzamelaar staat op elk ogenblik de bevoegde instantie toe zijn boekhouding te controleren, zijn installaties te inspecteren, de voorraden na te zien en stalen te nemen van de grondstoffen. »

Art. 9.In artikel 13, § 1, van hetzelfde besluit worden punt 4° en 5° vervangen door wat volgt : « 4° door de eerste verwerker of inzamelaar een afschrift van het contract werd ingediend bij de bevoegde instantie; 5° de bevoegde instantie het bewijs heeft ontvangen dat de volledige zekerheid door de eerste verwerker of inzamelaar werd gesteld;»

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Brussel, 29 juni 2006.

Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^