Ministerieel Besluit van 29 juni 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b

bron
vlaamse overheid
numac
2006036369
pub.
08/09/2006
prom.
29/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2006. - Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad van 22 december 2005 tot vaststelling voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden die in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften;

Gelet op Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 augustus 2004 en 15 oktober 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2006 het quotum van tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b nagenoeg volledig werd aangeland en dat er nog tong aan boord is van vissersvaartuigen, die heden de visserijactiviteit beoefenen, dient daarom zonder verwijl de visserij op tong in deze gebieden stopgezet te worden teneinde de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1. vissersvaartuig : een vaartuig vermeld in de « Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen »; 2. i.c.e.s.-gebieden : de in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten, die in het noordwestelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen, opgenomen beschrijving van gebieden en sectoren.

Art. 2.Het nationale quotum van tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b wordt geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op tong in de wateren van de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b is verboden voor alle vissersvaartuigen alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van tong gevangen in deze wateren, na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 31 december 2006, om 24 uur.

Brussel, 29 juni 2006.

Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^