Ministerieel Besluit van 29 juni 2010
gepubliceerd op 16 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2010007204
pub.
16/07/2010
prom.
29/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 20 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van diverse wetten van toepassing op het militair personeel, de artikelen 28, eerste lid, en 31, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juni 2010 betreffende het administratief statuut van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult, artikel 10, eerste lid;

Gelet op het protocol van het Onderhandelingscomité N-300 van het militair personeel, gesloten op 5 maart 2010;

Gelet op advies 48.051/4 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De dienstnemingsakte en de wederdienstnemingsakte van de militairen die een vrijwillige militaire inzet vervullen, worden opgemaakt volgens het model in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 27 juni 2010 betreffende het administratief statuut van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult.

Brussel, 29 juni 2010.

P. DE CREM

Bijlage bij het ministerieel besluit van 29 juni 2010 tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult DIENSTNEMINGS- OF WEDERDIENSTNEMINGSAKTE IN DE HOEDANIGHEID VAN MILITAIR IN VRIJWILLIGE MILITAIRE INZET 1. Identificatie Stamnummer : .. . . .

NAAM (in drukletters) : . . . . .

Voornamen (voluit) : . . . . .

Geboortedatum (dag, maand, jaar) : . . . . . Geslacht : . . . . .

Geboorteplaats ( land, postcode en gemeente) : . . . . .

Momenteel onder de wapens in de hoedanigheid van : . . . . . 2. Dienstneming Ik verklaar een dienstneming voor de duur van 2 dienstjaren aan te gaan in de hoedanigheid van : (1) •kandidaat-officier in vrijwillige militaire inzet • kandidaat-onderofficier in vrijwillige militaire inzet • kandidaat-vrijwilliger in vrijwillige militaire inzet Deze dienstneming neemt een aanvang op .. . . .

Ik verklaar op mijn eer dat ik geen veroordeling heb opgelopen die voorzien is in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de morele hoedanigheden van een kandidaat-militair van het actief kader of van een dienstplichtige, kandidaat-reserveofficier of kandidaat-reserveonderofficier;

Ik erken dat mij werd verklaard dat ik aan de militaire wetten onderworpen ben en dat ik door deze verklaring de hoedanigheid van militair heb verkregen (geldt NIET voor degene die reeds de hoedanigheid van militair heeft).

Ik stem in dat veiligheidsonderzoeken worden ingesteld overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen.

Ik weet dat : • mijn dienstneming of mijn wederdienstneming van ambtswege kan verbroken worden zonder opzegging : - indien deze aanvaard werd op grond van een valse verklaring van mijnentwege; - ik niet voldaan heb bij de medische selectieonderzoeken, waarvan de uitslagen niet beschikbaar waren op de datum van de aanvang van deze dienstneming; • ik eventueel kan vrijgesteld worden van het geheel of van een gedeelte van de periode van opleiding of van één van de fases hiervan deel uitmakend indien ik deze fase of fases of een gelijkwaardige vorming met succes heb gevolgd. 3. Wederdienstneming Ik verklaar een wederdienstneming voor de duur van 6 dienstmaanden aan te gaan in de hoedanigheid van : (1) • officier in vrijwillige militaire inzet • onderofficier in vrijwillige militaire inzet • vrijwilliger in vrijwillige militaire inzet Deze wederdienstneming neemt aanvang op .. . . . bij het verstrijken van mijn dienstneming/ wederdienstneming (1). 4. Opgemaakt op .. . . . in drie exemplaren, waarvan één mij werd overhandigd.

Handtekening van de militair

Deze akte is door mij aanvaard en goedgekeurd :


Naam en voornaam :


Graad :


Datum :


Handtekening van de korpscommandant

Korpszegel


(1) De onnodige vermelding schrappen. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 29 juni 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^