Ministerieel Besluit van 29 juni 2011
gepubliceerd op 30 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2011203184
pub.
30/06/2011
prom.
29/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


29 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999 en 1 maart 2007 en bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009;

Gelet op de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, artikel 30, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 januari 2011 en 12 april 2011;

Gelet op de Verordening (EU) nr. 57/2011 van de Raad van 18 januari 2011 tot vaststelling voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU van toepassing zijn;

Gelet op Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op Verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op Verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2011 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat de eerste toewijsperiode van zes maanden in geval van toewijzing in functie van het motorvermogen in het collectief benuttingsysteem voor vaartuigen behorend tot het groot vlootsegment afloopt op 30 juni 2011, het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden per kW voor de volgende periode 1 juli 2011- 31 oktober 2011 vast te stellen;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong in de Golf van Gascogne kan worden bewerkstelligd door het aanpassen van maximale vangsten per vaartuig vanaf 8 juni 2011 om 00.00 uur;

Overwegende dat met het oog op de visserij-inspanningsbeperkingen, vermeld in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje, alleen de vaartuigen die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2011" voorkomen, aanwezig mogen zijn in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b ;

Besluit :

Artikel 1.Aan het artikel 14 van het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "360" vervangen door het getal "461" 2° de § 2 wordt aangevuld met een derde lid : "Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) gereserveerd voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW bedraagt voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 982 ton." 3° in de § 3 wordt het getal "40" vervangen door het getal "45" 4° in de § 4 wordt het getal "35" vervangen door het getal "40" en wordt aangevuld met een derde lid : "Vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 oktober 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 3 000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 15 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 2.Aan het artikel 15 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "485" vervangen door het getal "512" 2° in § 2 wordt het getal "3.550" vervangen door het getal "3.755" 3° in § 3 wordt het getal "130" vervangen door het getal "140" 4° de § 4 wordt aangevuld met een tweede lid : "Vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 oktober 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 90 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 3.Aan het artikel 16 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "50" vervangen door het getal "56" 2° in § 2 wordt het getal "695" vervangen door het getal "746" 3° aan § 4 wordt een tweede lid toegevoegd luidend als volgt : "Vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 oktober 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 14 kg per kW vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 4.Aan het artikel 17, § 2 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : "Vanaf 1 juli 2011 tot 31 oktober 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 5 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 5.In het artikel 18 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2 wordt aangevuld met een derde lid, dat luidt als volgt : "Het totale kabeljauwquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium), gereserveerd voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW, waarvoor artikel 25 van toepassing is, zal in functie van de inschrijvingen voorzien in § 3, door de dienst berekend worden." 2° § 3 wordt aangevuld met een tweede lid : "Eigenaars van vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW kunnen een toewijzing van vangstmogelijkheden voor de kabeljauw uit de i.c.e.s.-gebieden II, IV in functie van het motorvermogen in toepassing van § 5, lid 2 aanvragen. Daartoe dienen ze voor 15 juli 2011 een verzoek bij de dienst in te brengen. Indien er geen aanvraag wordt ingediend is artikel 25 van toepassing." 3° In § 4 wordt het getal "10" vervangen door de woorden "2 000 kg verhoogd met 10" 4° § 5 wordt aangevuld met een tweede lid : "Vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 oktober 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 12 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 6.In het artikel 21, § 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011201723 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt het getal "15" vervangen door het getal "21".

Art. 7.Aan het artikel 23, § 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in lid 1 wordt het woord "december" vervangen door het woord "juni" 2° een vierde en vijfde lid worden toegevoegd, luidend als volgt : "In de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 is het in het i.c.e.s.-gebied VIIa voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijven, die gelijk is aan 450 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het betreffende i.c.e.s.-gebied.

In afwijking van vorig lid, kan de eigenaar van een vissersvaartuig, dat gedurende de periode 2008-2009 minstens 80 vaartdagen actief was in het i.c.e.s.-gebied VIIa vóór 15 juli 2011 bij de Dienst een aanvraag indienen tot het bekomen van verdubbelde hoeveelheden tong VIIa voor de periode 1 juli 2011-31 december 2011 en dit op voorwaarde dat de hoeveelheden Noordzee tong onder artikel 14 voor de periode 1 juli 2011 tot 31 oktober 2011 worden gehalveerd."

Art. 8.In het artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen met ingang van 1 juli 2011 aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "350" vervangen door het getal "250" 2° in § 2 wordt het getal "700" vervangen door het getal "500" 3° in § 3 wordt het getal "120" vervangen door het getal "80" 4° in § 4 wordt het getal "240" vervangen door het getal "160".

Art. 9.In het artikel 25 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2011 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden." 2° aan § 2 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2011 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden." 3° aan § 3 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2011 niet is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 520 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden." 4° in § 4 wordt vanaf 1 juli 2011 het getal "50" vervangen door het getal "25" 5° in § 5 wordt ingeval van 75 % benutting van het quotum voor eind september 2011 het getal "100" vervangen door het getal "50" 6° aan § 6 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De hoeveelheden vermeld in de § § 1, 2 en 3 worden in de periode 1 juli 2011-31 december 2011 met 200 kg per vaartdag verhoogd, indien betrokken vaartuig gedurende de gehele visreis actief was met TR 1 of BT 1 vistuig."

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2012.

Brussel, 29 juni 2011.

De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^