Ministerieel Besluit van 29 juni 2018
gepubliceerd op 12 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor generaal en de plaatsvervangend rechtskundig assessor generaal bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018031534
pub.
12/07/2018
prom.
29/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031534

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


29 JUNI 2018. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor generaal en de plaatsvervangend rechtskundig assessor generaal bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars


Bij ministerieel besluit van 29 juni 2018 wordt de heer Alexander Van Brabant benoemd tot rechtskundig assessor generaal en wordt mevrouw Myriam Nulens benoemd tot plaatsvervangend rechtskundig assessor generaal bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Binnen een termijn van zestig dagen vanaf deze bekendmaking kan een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend worden tegen deze beslissing. Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat : ohet opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat; o de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; o het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; o de naam en het adres van de verwerende partij.

Het verzoekschrift moet verder bij ter post aangetekende brief naar het volgende adres verstuurd worden: Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^