Ministerieel Besluit van 29 maart 2001
gepubliceerd op 31 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022214
pub.
31/03/2001
prom.
29/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, met toepassing van artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35bis, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 september 1992, 11 april 1994, 9 januari 1998, 2 december 1998, 20 december 1999, 1 maart 2000 en 21 maart 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001011135 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalde geneesmiddelen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 maart 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wijzigingen in dit besluit noodzakelijk zijn aangezien in het ministerieel besluit van 19 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022180 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, in toepassing van artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de inschrijving van de specialiteit PLATINOL-fl. I.V 1 x 50 mg /50 ml wijzigt die valt onder de toepassing van artikel 35bis van de gecoördineerde wet;

Overwegende dat de recente wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, als onmiddellijk en noodzakelijk gevolg hebben dat de lijst gevoegd bij het vernoemd koninklijk besluit van 2 september 1980, moet aangepast worden;

Overwegende dat, in het belang van de sociaal verzekerden, alle betrokken partijen en met name de farmaceutische bedrijven, de verzekeringsinstellingen, de apothekers-verstrekkers en de tariferingsdiensten, binnen een redelijke termijn in kennis worden gesteld van de wijzigingen in de vergoedingsbases die moeten worden aangebracht, Besluit :

Artikel 1.In bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2001.

Brussel, 29 maart 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^