Ministerieel Besluit van 29 november 1999
gepubliceerd op 05 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 199

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000953
pub.
05/01/2000
prom.
29/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 1999


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1984 betreffende de bekendmaking van de verkiezingsuitslagen, Besluit :

Artikel 1.De officiële uitslagen van de verkiezingen van 13 juni 1999 van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt in de vorm van zes brochures : a) Wat de verkiezing van het Europese Parlement betreft, bevat de eerste brochure per kieskanton, provincie, kieskring en kiescollege het aantal ingeschreven kiezers, het aantal neergelegde stembiljetten, het aantal geldige, blanco en ongeldige stemmen, alsmede het stemcijfer behaald door elke lijst in absolute cijfers en in procenten uitgedrukt en per kiescollege het aantal zetels behaald in 1994 en in 1999;b) Wat de verkiezing van het Europese Parlement betreft, bevat de tweede brochure : - per kieskanton, per provincie en per kieskring, het aantal lijststemmen en het aantal naamstemmen zowel behaald door de kandidaat-titularissen als door de kandidaat-opvolgers van elke lijst; - per kiescollege, het stemcijfer van elke lijst, de berekening van de zetelverdeling en de aanwijzing van de verkozenen; - algemene inlichtingen over de lijsten die kandidaten hebben voorgedragen; c) de derde en de vierde brochure, respectievelijk voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat, bevatten het aantal ingeschreven kiezers, het aantal neergelegde stembiljetten, het aantal geldige, blanco of ongeldige stemmen, alsmede het stemcijfer in absolute cijfers en procenten uitgedrukt van de verschillende lijsten, en het aantal zetels behaald in 1995 en 1999, per kieskanton, per kieskring, per provincie, per kiescollege voor de Senaat en voor het Rijk;d) de vijfde en de zesde brochure, respectievelijk voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat, bevatten : - het bevolkingscijfer op 1 januari 1999, het aantal ingeschreven kiezers, het aantal neergelegde stembiljetten, het aantal blanco en ongeldige stembiljetten en het aantal geldige stembiljetten per kieskring, per provincie en voor het Rijk (voor de Kamer); - de stemcijfers van de onderscheidene lijsten per kanton, per kieskring, per provincie, per kiescollege voor de Senaat en voor het Rijk (voor de Kamer); - de tabellen met de zetelverdeling; - het aantal naamstemmen verkregen door de kandidaat-titularissen en -opvolgers van elke lijst per kanton, per kieskring, per provincie voor de Senaat en per kiescollege voor de Senaat; - de berekeningen voor de aanwijzing van de gekozen titularissen en opvolgers en de rangschikking van dezen; - de naamlijst van de rechtstreeks gekozen titularissen met vermelding van de politieke formatie en, voor wat de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreft, de kieskring; - de naamlijst van de gemeenschapssenatoren en de gecoöpteerde senatoren met vermelding van de politieke formatie; - de samenstelling van het bureau van respectievelijk de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat.

Art. 2.De in artikel 1, a), genoemde brochure wordt verkocht tegen de prijs van 350 BEF verzendingskosten inbegrepen.

De in artikel 1, b), genoemde brochure wordt verkocht tegen de prijs van 1 400 BEF verzendingskosten inbegrepen.

De in artikel 1, c) genoemde brochures kunnen ieder verkregen worden tegen de prijs van 350 BEF, verzendingskosten inbegrepen. Bij aankoop van beide brochures bedraagt de prijs 600 BEF, verzendingskosten inbegrepen.

De in artikel 1, d) genoemde brochures kunnen ieder verkregen worden tegen de prijs van 1 750 BEF, verzendingskosten inbegrepen. Bij de aankoop van beide brochures bedraagt de prijs 3 000 BEF, verzendingskosten inbegrepen.

Art. 3.De in artikel 1 vermelde brochures kunnen, zolang de voorraad strekt, uitsluitend verkregen worden door storting van het vereiste bedrag op prk. nr. 679-2005791-25 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Verkiezingsontvangsten, Pachecolaan 19, bus 20, 1010 Brussel, met vermelding van de naam en het adres van de aanvrager, alsmede het gewenste aantal brochures.

Brussel, 29 november 1999.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^