Ministerieel Besluit van 29 november 2013
gepubliceerd op 27 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201283
pub.
27/02/2014
prom.
29/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027168 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 61.33, programma 21 van organisatieafdelingen 33.04 en 41.04 van programma 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 18 april 2008, 30 mei 2008, 23 april 2009, 19 mei 2011 en 14 juli 2011 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid en Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : CdC Construform Hainaut;

Project : "Nouvelle antenne - Mons - IFAPME";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Vereffeningskredieten : 460 duizend EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1367 D;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : CdC Logistiek Luik;

Project : Uitbreiding Logistiek Luik;

Operator : FOREm;

Basisallocatie : 61.33.21;

Vereffeningskredieten : 324 duizend EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1500 D;

Titel : CdC Logistiek La Louvière;

Project : "Antenne Logistique et Centre d'examen";

Operator : FOREm;

Basisallocatie : 61.33.21;

Vereffeningskredieten : 500 duizend EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1501 D;

Titel : "CdC Logistique Liège : Antenne Molinfaing";

Project : "CdC Logistique Liège : Antenne Molinfaing";

Operator : FOREm;

Basisallocatie : 61.33.21;

Vereffeningskredieten : 89 duizend EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2325 D;

Titel : Bouw en uitrusting van een vormingscentrum en van een centrum voor de validering van de vaardigheden voor de beroepen in verband met waterlopen;

Project : Bouw en uitrusting van een duwboot en van een gemotoriseerde tankduwbak;

Operator : Provincie Luik;

Basisallocatie : 61.33.21;

Vereffeningskredieten : 200 duizend EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2281 D;

Interreg IV B - Noordwestelijk Europa;

Titel : LICI;

Operator : AMCV;

Basisallocatie : 33.04.11;

Vereffeningskredieten : 31 duizend EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 400000 216G D;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : "Forum de l'Emploi" : "Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai";

Operator : FOREm;

Basisallocatie : 41.04.11;

Vereffeningskredieten : 20 duizend EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102TRI 0103 D;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 1 : Economie;

Maatregel 1.4 : Ondersteuning van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context;

Titel : Task Force Grensarbeiders in de Grote Regio SaarLorLux;

Operator : SPW - DGO6;

Basisallocatie : 41.04.11;

Vereffeningskredieten : 14 duizend EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104GDR 0057 D, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 65 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 11 van organisatieafdeling 18.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 1.573 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 21 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 18 33.04.11

0

280

-

+ 31

0

311

OA 18 41.04.11

0

51

-

+ 34

0

85

OA 18 61.33.21

0

5.603

-

+ 1.573

0

7.176

OA 32 01.01.01

4.557

16.885

-

- 1.638

4.557

15.247


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 29 november 2013.

R. DEMOTTE A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^