Ministerieel Besluit van 29 oktober 1998
gepubliceerd op 05 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007239
pub.
05/11/1998
prom.
29/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst en der reserveofficieren van alle krijgsmachtdelen en van de medische dienst, inzonderheid op artikel 41, gewijzigd bij de wet van 28 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités, inzonderheid op artikel 10bis, vervangen door het ministerieel besluit van 22 juli 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, overwegende dat het, ingevolge de wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1976 houdende vaststelling van de officierenkorpsen van de land-, de lucht- en de zeemacht en de medische dienst door het koninklijk besluit van 14 juli 1998 houdende verdeling van de personeelsenveloppe voor de militairen van het actief kader in periode van vrede, past zo vlug mogelijk de rechtszekerheid te vrijwaren met betrekking tot de aanduiding van de officieren die moeten zetelen als tijdelijk lid in de comités van het medisch technisch korps; dat het inderdaad, ten gevolge van de afschaffing van de vier vroegere korpsen (het korps van de geneesheren, van de tandartsen, van de apothekers en van de dierenartsen), ongepast zou zijn nog te refereren naar deze vroegere korpsen in het artikel 10bis, tweede lid, van het ministerieel besluit van 31 maart 1971; dat het om een eenvoudige formele rechtzetting gaat die in niets het opzet van de bepaling wijzigt maar die wel rekening houdt met de oprichting van een enig korps voor de officieren « techniekers » van de medische dienst; dat het evenwel noodzakelijk is de hogervermelde bepaling te wijzigen om geen enkele dubbelzinningheid in dat opzicht te laten bestaan, Besluit :

Artikel 1.Artikel 10bis, tweede lid, van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités, vervangen door het ministerieel besluit van 22 juli 1996, wordt vervangen door het volgende lid : « Bij ontstentenis van officieren uit het medisch ondersteunend korps die voldoen aan de eisen om als tijdelijk lid zitting te hebben, worden officieren-geneesheren bij loting aangewezen om hun aantal aan te vullen. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 november 1998.

Brussel, 29 oktober 1998.

J.-P. PONCELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^