Ministerieel Besluit van 29 oktober 2007
gepubliceerd op 30 oktober 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003489
pub.
30/10/2007
prom.
29/10/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten


De Minister van Financiën, Gelet op de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 31 juli 2003, 28 november 2003, 7 juli 2005 en 27 februari 2007 Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, gegeven op 26 oktober 2007;

Gelet op het verzoek van Euronext N.V., om de benaming van de gereglementeerde markt « Eurolist by Euronext » te wijzigen in « Euronext Brussels ».

Gelet op het verzoek, van Euronext Brussels NV om, in de context van de MiFID, de gereglementeerde markt « Trading Facility », om te vormen tot, een Multilateral Trading Facility (MTF), Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juli 2005, worden de woorden « Eurolist by Euronext » vervangen door de worden « Euronext Brussels » en worden de woorden « , de « Trading Facility » markt » geschrapt.

Art. 2.Artikel 2, 1° van hetzelfde besluit wordt opgheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2007.

Brussel, 29 oktober 2007.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^