Ministerieel Besluit van 29 oktober 2013
gepubliceerd op 04 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2013036021
pub.
04/11/2013
prom.
29/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


29 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999, 1 maart 2007 en 8 juni 2008, bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee; gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 29 januari 2013, 30 april 2013, 1 juli 2013, 29 augustus 2013 en 26 september 2013;

Gelet op de Verordening (EU) nr. 39/2013 van de Raad van 21 januari 2013 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor geen internationale onderhandelingen worden gevoerd of geen internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op de Verordening (EU) nr. 40/2013 van de Raad van 21 januari 2013 tot vaststelling voor 2013, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren, voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op Verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op Verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2013 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende het advies die de Quotacommissie op haar zitting van 10 oktober 2013 heeft geformuleerd;

Overwegende dat zowel voor het grote als voor het kleine vlootsegment de toewijsperiode ingeval van toewijzing in functie van het motorvermogen in het collectief benuttingssysteem voor vaartuigen afloopt op 31 oktober, het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden per kW voor de periode 1 november 2013 - 31 december 2013 vast te stellen;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van kabeljauw II, IV, schol VIId,e en schelvis VIIa bewerkstelligd kan worden door het aanpassen van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit :

Artikel 1.Aan het artikel 14 van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013035546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, wordt een § 4 toegevoegd met ingang van 16 oktober 2013 : "In afwijking van § 2 en § 3 leden twee en drie kan in de periode 16 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) de tong op vaartuigniveau vrij worden bevist."

Art. 2.Aan het artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministeriele besluiten van 30 april 2013 en van 1 juli 2013, worden met ingang van 20 oktober 2013 volgende wijzigingen aangebracht : 1° de § 2 wordt aangevuld met een tweede en derde lid : "Vanaf 1 november 2013 tot en met 10 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 40 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Van deze hoeveelheid mag maximaal één vierde reeds opgevist worden in de periode 20 oktober 2013 - 31 oktober 2013.

Vanaf 11 december 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 6.000 kg." 2° de § 3 wordt aangevuld met een derde en vierde lid : "Vanaf 1 november 2013 tot en met 10 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 80 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Van deze hoeveelheid mag maximaal één vierde reeds opgevist worden in de periode 20 oktober 2013 - 31 oktober 2013.

Vanaf 11 december 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 15.000 kg."

Art. 3.Aan het artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013035546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "39" vervangen door het getal "48" en het getal "618" wordt vervangen door het getal "759"; 2° de § 2 wordt aangevuld met een tweede lid : "Vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 inbegrepen, is het voor de vaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden tong te vissen in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g." 3° de § 3 wordt aangevuld met een vierde lid : "Vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1.000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 7 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 4.Aan het artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013035546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1 wordt een derde lid toegevoegd : "Vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.- gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of meer, verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 5 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW." 2° aan § 2 wordt een derde lid toegevoegd : "Vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of meer, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 5.In het artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013035546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, wordt met ingang van 1 november 2013 een § 5 toegevoegd : "In afwijking van § 3 en § 4 is er vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 geen optie voor toewijzing vangstmogelijkheden volgens motorvermogen."

Art. 6.Het artikel 19 van hetzelfde besluit, wordt met ingang van 1 november 2013 aangevuld met een derde en vierde lid : "Vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-c, VIIe-k, VIII voor een vissersvaartuig verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 3.000 kg, verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan 8 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid vermeld in het derde lid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken."

Art. 7.Het artikel 20 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een derde en vierde lid : "Vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIId voor een vissersvaartuig verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 500 kg vermeerderd met een hoeveelheid van 1 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid vermeld in het derde lid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken of met passief tuig."

Art. 8.Aan het artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 29 januari 2013, 29 augustus 2013 en 26 september 2013, worden met ingang van 1 november 2013 volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de § 1 lid 6 worden de woorden "3.200 kg" vervangen door de woorden "4.000 kg", 2° de § 3 wordt aangevuld met een tweede lid : "In de periode van 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is het in het i.c.e.s.-gebied VIIe voor een vissersvaartuig verboden een totale tongvangst in het desbetreffende i.c.e.s.-gebied te realiseren groter van 1.500 kg."

Art. 9.Aan het artikel 23 § 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013200561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden met ingang van 1 november 2013 de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het getal "400" wordt vervangen door het getal "300" en het getal "800" wordt vervangen door het getal "600", 2° aan § 1 wordt een vijfde en zesde lid toegevoegd : "In afwijking van lid 1 is het in de periode van 1 november 2013 tot 85 % van het scholquotum VIId,e is benut voor 30 november 2013, in de i.c.e.s.-gebieden VIId,e voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen die tijdens die zeereis in het desbetreffend i.c.e.s.-gebied wordt gerealiseerd.

In afwijking van lid 2 is het in de periode van 1 november 2013 tot 85 % van het scholquotum VIId,e is benut voor 30 november 2013, in de i.c.e.s.-gebieden VIId,e voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1.200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen die tijdens die zeereis in het desbetreffend i.c.e.s.-gebied wordt gerealiseerd."

Art. 10.In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013035546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden volgende wijzigingen met ingang van 1 november 2013 aangebracht : 1° in § 1 lid 3 wordt het getal "300" vervangen door het getal "150", 2° in § 2 lid 3 wordt het getal "600" vervangen door het getal "300", 3° in § 3 lid 3 wort het getal "700" vervangen door het getal "400", 4° in § 6 lid 2 wordt het getal "240" vervangen door het getal "200", Vanaf de datum dat er geen 40 ton kabeljauw meer beschikbaar is en dit voor 30 november 2013, zijn volgende wijzigingen van toepassing tot 31 december 2013 : 5° in § 1 lid 3 wordt het getal "150" vervangen door het getal "100", 6° in § 2 lid 3 wordt het getal "300" vervangen door het getal "200", 7° in § 3 lid 3 wordt het getal "400" vervangen door het getal "300",8° in § 6 lid 2 wordt het getal "200" vervangen door het getal "0".

Art. 11.Aan het artikel 25 van hetzelfde besluit, wordt een lid 4 toegevoegd luidend als volgt : "In afwijking met leden 1 en 2 is het in de periode van 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 in het i.c.e.s.-gebied VIIa voor een vissersvaartuig verboden bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in i.c.e.s.-gebied VIIa."

Art. 12.In het artikel 27, § 8, vierde lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 april 2013 en 1 juli 2013, wordt met ingang van 1 november 2013 het getal "75" vervangen door het getal "87" en wordt het woord "september" vervangen door het woord "november".

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2013 met uitzondering van artikelen 1 en 2, die in werking treden op 16 oktober 2013. Dit besluit houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2014. Brussel, 29 oktober 2013.

De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^