Ministerieel Besluit van 29 oktober 2015
gepubliceerd op 06 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022398
pub.
06/11/2015
prom.
29/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022398

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


29 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 25octies/1, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikelen 122quinquies-decies/1, 122quinquies-decies/2 en 122quinquies-decies/3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014;

Gelet op het voorstel van een kandidaat door een representatieve beroepsorganisatie van de geneesmiddelenindustrie, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar functies van werkend lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt verleend aan Mevr. STRYCKMAN, Françoise.

Art. 2.Mevr. de GAUQUIER, Kristel, wordt benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij voornoemde Commissie, als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsorganisatie van de geneesmiddelenindustrie, ter vervanging van Mevr. STRYCKMAN, Françoise, wier mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, op 29 oktober 2015.

Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^