Ministerieel Besluit van 30 april 2002
gepubliceerd op 01 juni 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX , van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022392
pub.
01/06/2002
prom.
30/04/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2002. - Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid), van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van voormelde wet van 19 december 1974 inzonderheid op artikel 19 eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001, op artikel 34, tweede lid, op artikel 36, op artikel 37 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 november 1991 en 11 oktober 2000 en op artikel 38;

Gelet op het gemotiveerd advies van 9 oktober 2001 van het Hoog overlegcomité van Sector XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid), Besluit :

Artikel 1.In het gebied van Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid) wordt een Basisoverlegcomité opgericht voor elk van de hierna genoemde instellingen van openbaar nut : - de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid; - het Fonds voor arbeidsongevallen; - het Fonds voor de beroepsziekten; - de Hulp- en Voorzorgkas voor zeevarenden; - de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; - de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie; - de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers; - de Rijksdienst voor pensioenen; - de Rijksdienst voor sociale zekerheid; - het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De bevoegdheid van elk Basisoverlegcomité heeft betrekking op het gezamenlijk personeel van de instelling.

Art. 2.De voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid aangewezen, door de betrokken Minister, in de Basisoverlegcomités voorheen opgericht in het gebied van Sectorcomité XII (Sociale Zaken) blijven aangewezen in de Basisoverlegcomités opgericht in het gebied van Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 30 april 2002.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^