Ministerieel Besluit van 30 april 2021
gepubliceerd op 17 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt b

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021031486
pub.
17/05/2021
prom.
30/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021031486

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


30 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa sluiten tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7undecies, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa sluiten tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna ` het koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa sluiten'), artikel 3, § 7, en artikel 28;

Gelet op de aanbevelingen van de netbeheerder in het consultatie rapport over de openbare raadpleging over de scenario's, gevoeligheden en gegevens voor de berekening van de CRM-parameters voor de Y-4 veiling met leveringsperiode 2025-26, gegeven op 16 juni 2020;

Gelet op het ontwerpvoorstel van referentiescenario van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas met kenmerk (C)2105, gedaan op 10 juli 2020;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, over het ontwerpvoorstel (C)2105 betreffende een referentiescenario ingediend door de commissie (CREG), gegeven op 23 juli 2020, en het addendum gegeven op 19 augustus 2020;

Overwegende de brief van de Minister van Energie aan Elia Transmission Belgium NV van 27 juli 2020;

Overwegende dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, hierna "CREG", aanbeveelt de dataset van de Mid-Term Adequacy Forecast 2019 uitgevoerd door ENTSO-E te gebruiken, waarvan de data voor België en de overige landen geactualiseerd worden zoals vermeld in de aanbevelingen van de netbeheerder in het consultatierapport van 16 juni 2020, met uitzondering dat de CREG aanbeveelt een tarief van forced outages van 5 procent voor de HVDC-lijnen te gebruiken en als hypothese een totaal elektriciteitsverbruik van 84,9 TWh voor 2025 te gebruiken om de impact van COVID-19 in rekening te brengen;

Overwegende dat de CREG aanbeveelt de Europese methodologie zo veel als mogelijk toe te passen;

Overwegende dat een tarief van Forced outages van de HVDC-lijnen van 6 procent in lijn is met de Europese studies "Mid-Term Adequacy Forecast 2020" uitgevoerd door ENTSO-E en de "Generation adequacy assessment" uitgevoerd door het Pentalateral Energy Forum in april 2020;

Overwegende dat kleine correcties dienen aangebracht te worden aan de bestaande productiecapaciteiten van bepaalde eenheden zoals vermeld door een exploitant in zijn reactie op de openbare raadpleging;

Overwegende dat er bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park aangezien de grote afhankelijkheid van België voor wat betreft het invoeren van energie beschouwd kan worden als een specifiek kenmerk van de nationale vraag naar en het nationale aanbod van elektriciteit, zoals reeds herhaaldelijk aangetoond aan de hand van studies van de netbeheerder, het Federaal planbureau en de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Overwegende dat de Franse transmissienetbeheerder reeds heeft gerapporteerd over de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park en alle onzekerheden dientengevolge zoals een neergaande trend voor wat betreft de beschikbaarheid ten gevolge het uitlopen van de geplande werken aan de Europese drukwaterreactor te Flamanville, de onbeschikbaarheid van reactoren ten gevolge van de grootschalige uitvoering van tienjaarlijkse inspecties en andere mogelijke onbeschikbaarheden en dat bijgevolg de beschikbare Franse Nucleaire capaciteit met 1,7 GW verminderd wordt in het referentiescenario;

Overwegende dat in verband met het toepassen van het evolutieprofiel van het totale eindverbruik op het eindverbruik van elektriciteit, teneinde rekening te houden met de impact van COVID-19, de evolutie van het totale eindverbruik de gedifferentieerde ontwikkelingen per sector/per energievorm verbergt en bijgevolg geen indicatie kan geven van de evolutie in de onderdelen ervan, en aldus als niet geschikt dient bevonden te worden;

Overwegende dat de aanbeveling van de netbeheerder in augustus 2020 om 88,9 TWh te hanteren als hypothese voor het totale elektriciteitsverbruik de laatste economische vooruitzichten 2020-2025 van het Federaal Planbureau integreert en dat deze significant nauwkeuriger de effecten weerspiegelen op het eindverbruik elektriciteit ten gevolge van de maatregelen voor COVID-19, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De definities vervat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa sluiten tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, zijn van toepassing op dit besluit. § 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: "de veiling T-4": de veiling vier jaar voor de periode van de capaciteitslevering startend op 1 november 2025.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op Elia Transmission Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met ondernemingsnummer 0731.852.231.

Art. 3.Voor de organisatie van de veiling T-4, gebruikt Elia Transmission Belgium NV het als bijlage bij dit besluit gevoegde referentiescenario.

Art. 4.Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Elia Transmission Belgium NV en aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 30 april 2021.

Brussel, 30 april 2021.

T. VAN DER STRAETEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^