Ministerieel Besluit van 30 december 2010
gepubliceerd op 31 december 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003683
pub.
31/12/2010
prom.
30/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977 (1), artikel 300;

Gelet op de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen (2);

Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3); laatst gewijzigd door de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (4), artikelen 32 tot en met 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 2010 tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (5);

Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (6);

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 2010 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (7);

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen sluiten1 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns (8), het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 december 2008 (9);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (10);

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2009 pub. 27/11/2009 numac 2009003417 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (11);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 23 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 19 november 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (12), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (13) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (14);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit tot doel heeft de opgelegde wijzigingen in de wettelijke en reglementaire bepalingen aan te brengen ingevolge de invoering van het nieuwe systeem van inning van accijnzen en btw op tabaksfabrikaten op 1 januari 2011; dat door de invoering van dit nieuwe systeem België haar wetgeving aanpast aan de Europese reglementering; dat de betrokken marktdeelnemers reeds werden ingelicht en dat zij reeds de nodige maatregelen hebben genomen teneinde dit nieuwe systeem in werking te laten treden op 1 januari 2011; dat dit besluit genomen ter uitvoering van Hoofdstuk 2, afdeling 1 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen op hetzelfde tijdstip als deze bepalingen in werking moet treden, zijnde 1 januari 2011; dat in deze omstandigheden; dit besluit dan ook zonder uitstel moet worden genomen, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen sluiten1 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen sluiten1 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 december 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.§ 1. De personen aan wie uitstel voor de betaling van de accijns wordt verleend, de duur van deze uitstellen en de data waarop deze ingaan, zijn, naar de aard van de producten, vastgesteld in de navolgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De marktdeelnemers, in de zin van artikel 1bis van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, genieten voor de accijnzen en de btw op tabaksfabrikaten een uitstel van betaling tot de donderdag van de vierde week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingereikt. » HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

Art. 2.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/08/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse fiscale bepalingen op het vlak van accijnzen sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Onverminderd de algemene bepalingen en definities vastgesteld in de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen en in de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder : -wet : de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak; - administratie : de administratie der douane en accijnzen; - ambtenaren : de ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen; - administrateur-generaal : de administrateur-generaal douane en accijnzen; - directeur : de gewestelijk directeur der douane en accijnzen; - hulpkantoor : het hulpkantoor dat krachtens het ministerieel besluit van 26 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007003167 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren sluiten houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren, belast is met het beheer van fiscale kentekens inzake gefabriceerde tabak; - enig kantoor : het kantoor opgericht door de ministeriële besluiten van 19 juli 2006 houdende de oprichting van het enig kantoor der douane en accijnzen en van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren; - week : van maandag om 0 uur tot zondag om 24 uur; - assortiment : elke verpakking die tenminste elf sigaren bevat van ten minste drie verschillende soorten, waarbij elk van deze soorten minstens twee eenheden omvat; - kerver : degene die zijn werkzaamheden beperkt tot het snijden of op andere wijze versnipperen van tabak zodat deze geschikt is om zonder verdere industriële verwerking te worden gerookt; - kleinhandelsprijs : de verkoopprijs vermeld op het fiscaal kenteken; - fabrikant : de bezitter of houder van een werkende tabaksfabriek; - planter : de persoon die zich persoonlijk belast met de teelt, d.w.z. met het werk en de zorg welke de tabak vergt, vanaf het beplanten tot aan de oogst; - ministerieel besluit : ministerieel besluit van 18 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen sluiten betreffende de algemene regeling inzake accijnzen. »

Art. 3.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/08/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse fiscale bepalingen op het vlak van accijnzen sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.Elke marktdeelnemer en elke kerver moeten zich laten erkennen als erkend entrepothouder. »

Art. 4.In artikel 2bis, § 1, lid 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 5 april 1995, worden de woorden « , welke nog niet is bekleed met fiscale kentekens, » ingevoegd tussen de woorden « tabak » en « voorhanden ».

Art. 5.Hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 10.§ 1. De erkend entrepothouder moet, per opslagplaats, de boekhouding van de voorraden en de bewegingen van tabaksfabrikaten hier te lande bijhouden onder de vorm van een magazijnregister volgens het model opgenomen in bijlage IV. § 2. De door de administrateur-generaal aangewezen ambtenaar kan elke boekhouding die door de erkend entrepothouder wordt gehouden aannemen, voor zover zij alle voor de controle noodzakelijke elementen bevat. § 3. Elke marktdeelnemer moet, per opslagplaats, een register van fiscale kentekens nr. 504 houden hier te lande volgens het model opgenomen in bijlage VII. Hij moet het regelmatig gebruik van de aan hem geleverde fiscale kentekens rechtvaardigen. »

Art. 7.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 11.Een boekhoudkundige controle en een opneming worden uitgevoerd aan een door de administrateur-generaal bepaalde frequentie, onder de leiding van de door de administrateur-generaal aangewezen ambtenaar en in aanwezigheid van de erkend entrepothouder of zijn vertegenwoordiger. »

Art. 8.Artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004003343 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 12.§ 1. De te vertonen hoeveelheden moeten gelijk zijn aan het verschil tussen enerzijds de vastgestelde hoeveelheden bij de laatste opneming, verhoogd met de sindsdien geproduceerde hoeveelheden en onder de schorsingsregeling ontvangen hoeveelheden, en anderzijds de hoeveelheden die met een geoorloofde bestemming werden uitgeslagen. § 2. De geproduceerde, verwerkte, ontvangen en uitgeslagen hoeveelheden worden vastgesteld door een boekhoudkundige controle. De voorraden worden fysiek geverifieerd. § 3. De ambtenaren bedoeld in artikel 11 moeten controleren of het aantal fiscale kentekens in voorraad overeenstemt met de aanduidingen in het register van fiscale kentekens nr. 504 en of het aantal gebruikte fiscale kentekens overeenstemt met de hoeveelheid tabaksfabrikaten waarop fiscale kentekens werden aangebracht.

Er wordt geen verlies van fiscale kentekens aanvaard. »

Art. 9.Artikel 14 en 15 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 10.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 16.§ 1. De fabrikant die zijn activiteiten stopzet moet onmiddellijk de ambtenaren hiervan op de hoogte brengen en binnen de twee maanden na de stopzetting een geoorloofde bestemming geven aan de tabaksfabrikaten die nog niet werden uitgeslagen tot verbruik en aan de ongefabriceerde tabak welke hij nog in zijn bezit heeft. § 2. De ambtenaren verzegelen de machines en andere apparaten van de fabriek wiens activiteiten zijn stopgezet. Het aanbrengen van de zegels wordt vastgesteld in een proces-verbaal, opgesteld in 2 exemplaren, waarvan 1 exemplaar wordt overhandigd aan de fabrikant. »

Art. 11.In de artikelen 17, 18 en 19 van hetzelfde besluit wordt het woord « fabrikant » vervangen door de woorden « erkend entrepothouder ».

Art. 12.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden « drie jaar » vervangen door de woorden « tien jaar ».

Art. 13.In de artikelen 18, 25, 66 en 88 van hetzelfde besluit wordt het woord « hoofdcontroleur » vervangen door de woorden « door de administrateur-generaal aangewezen ambtenaar ».

Art. 14.In de artikelen 8, 21, 22, 45 en 88bis van hetzelfde besluit wordt het woord « directeur-generaal » vervangen door het woord « administrateur-generaal ».

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt een Titel IIIbis ingevoegd die de artikelen 27/1 en 27/2 bevat, luidende : « TITEL IIIbis. - Betaling van de accijns

Art. 27/1.§ 1. De accijnzen worden bij de uitslag tot verbruik van de tabaksfabrikaten voldaan door middel van een papieren aangifte ten verbruik bestaande uit de exemplaren 6 en 8 van het formulier enig document overeenkomstig het model van bijlage 31 en bijlage 33 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek.

Deze exemplaren moeten worden ingevuld overeenkomstig de toelichting opgenomen als bijlage I. § 2. De aangifte ten verbruik waarvan sprake in lid 1, kan eveneens worden opgesteld met behulp van een laserprinter op blanco papier, op voorwaarde dat die aangifte voldoet aan alle vormvereisten van het model van bijlage 31 en bijlage 33 van de in lid 1 vermelde verordening, ook ten aanzien van de achterzijde van het formulier, met uitzondering van : 1° de kleur van de drukinkt;2° het gebruik van cursief gedrukte letters;3° de onderdruk van de vakken van de aangifte ten verbruik. § 3. De papieren aangifte ten verbruik moet worden ingediend bij het hulpkantoor door de marktdeelnemer, ten laatste de donderdag van de week die volgt op die van de uitslag tot verbruik van de tabaksfabrikaten uit het belastingentrepot.

Art. 27/2.Het indienen van een aangifte ten verbruik is eveneens vereist indien het accijnstarief nul bedraagt en bij de inverbruikstelling met vrijstelling van accijnzen. Ter zake zijn de bepalingen van artikel 27/1 van toepassing. »

Art. 16.Artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 april 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004003194 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 31.De tekening op de fiscale bandjes voor stuksgewijs verkochte sigaren stelt de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse leeuw voor. Twee vakjes zijn daartoe voorbehouden waarvan in één de kleinhandelsprijs wordt gedrukt, terwijl in het tweede het volgnummer bedoeld bij artikel 40 wordt gedrukt. Dit volgnummer mag evenwel ook worden aangebracht in het vakje met de kleinhandelsprijs, terwijl het andere vakje dan gebruikt wordt om de verwijzing naar de plaats en het tijdstip van fabricage in aan te brengen.

De verwijzing naar de plaats en het tijdstip van fabricage geschiedt overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de administrateur-generaal. »

Art. 17.In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen sluiten0, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : « § 1. De tekening op de overige eigenlijke fiscale bandjes stelt naast de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse leeuw ook tweemaal een monogram voor die wordt gevormd door de letters BNL. Vier vakjes zijn opengelaten die worden gebruikt voor de aanduiding van : a) in Nederlandse en in Franse tekst, de soort van het fabrikaat (sigaren, sigaretten, tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak) en de hoeveelheid (aantal stuks of nettogewicht);b) de kleinhandelsprijs;c) het volgnummer bedoeld bij artikel 40;dit volgnummer moet in het rechtervak komen; d) de verwijzing naar de plaats en het tijdstip van fabricage;deze vermelding moet in het linkervak komen. »

Art. 18.In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen sluiten0, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt : « § 3. De fiscale sluitzegels en de assortimentszegels vertonen in het midden een opdruk, een monogram gevormd door de letters BNL. De vrije ruimte boven en onder dit monogram zijn achtereenvolgens voorbehouden voor de aanduiding van : a) de kleinhandelsprijs;b) de hoeveelheid (aantal stuks of nettogewicht), de soort van het fabrikaat (in het Nederlands en in het Frans : sigaren, sigaretten, tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak), het volgnummer bedoeld bij artikel 40 en de verwijzing naar de plaats en het tijdstip van fabricage.»

Art. 19.Artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003044 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 35.Om fiscale kentekens te bekomen richt de marktdeelnemer aan het hulpkantoor een aanvraag volgens het model nr. 501 van bijlage V. Deze aanvraag moet worden ingediend ten minste 10 werkdagen voor de door de marktdeelnemer gewenste datum van levering van de fiscale kentekens.

In zijn aanvraag duidt de marktdeelnemer ten minste de soort en het aantal gewenste fiscale kentekens aan. »

Art. 20.Artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/08/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse fiscale bepalingen op het vlak van accijnzen sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 36.De fiscale kentekens worden geleverd aan de marktdeelnemers middels het stellen van een zekerheid waarvan de modaliteiten worden vastgesteld door de administrateur-generaal. »

Art. 21.Artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/08/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse fiscale bepalingen op het vlak van accijnzen sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 37.De marktdeelnemers kunnen hun bestelde fiscale kentekens afhalen op het hulpkantoor.

Wanneer de marktdeelnemers niet zelf hun bestelde fiscale kentekens afhalen op het hulpkantoor, kan dit geschieden door een derde die daartoe een volmacht heeft ontvangen van de betrokken marktdeelnemer.

Deze volmacht moet worden voorgelegd aan het hulpkantoor.

De bestelde fiscale kentekens kunnen ook rechtstreeks worden verzonden naar het adres van de marktdeelnemers als collo met spoedbestelling of onder aangetekende omslag, dit voor zover zij daarom zouden hebben verzocht en aan het hulpkantoor een verklaring hebben verstrekt waarbij deze de Administratie ontslaan van alle verantwoordelijkheid nopens een eventueel tekort aan fiscale kentekens dat zou worden vastgesteld bij de ontvangst ervan. De aldus verzonden collo of omslagen met de fiscale kentekens worden door het hulpkantoor voorzien van ambtelijke sluitzegels. »

Art. 22.Artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/08/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse fiscale bepalingen op het vlak van accijnzen sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 39.Het bedrag dat door het hulpkantoor wordt gereserveerd als zekerheid voor de fiscale kentekens die worden geleverd aan de marktdeelnemer, wordt duidelijk vermeld op het borderel nr. 502. »

Art. 23.Artikel 40 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 40.Alvorens de fiscale kentekens te gebruiken moet de marktdeelnemer, in de daartoe voorbehouden ruimte en duidelijk leesbaar, het volgnummer dat hem door de Administratie werd toegekend vermelden.

Het volgnummer wordt bekomen door een schriftelijke aanvraag te richten aan de administrateur-generaal. De aanvraag vermeldt de naam, het adres en de activiteiten van de marktdeelnemer; er dient tevens een afschrift van de machtiging erkend entrepothouder welke hem werd afgeleverd aan toegevoegd te worden. »

Art. 24.De artikelen 41, 42, 43 en 44 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 25.In artikel 45 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 april 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004003194 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : « § 1. Het is de marktdeelnemer verboden op de fiscale kentekens andere vermeldingen aan te brengen dan deze voorgeschreven bij dit besluit. »

Art. 26.Artikel 46 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003044 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 46.§ 1. De aan de marktdeelnemers geleverde fiscale kentekens worden door de Administratie niet omgeruild. § 2. De fiscale kentekens, al dan niet reeds aangebracht op de tabaksfabrikaten die zich onder de schorsingsregeling bevinden, kunnen onder de door de administrateur-generaal vastgestelde voorwaarden, in aanwezigheid van de ambtenaren worden vernietigd. § 3. De vernietigde hoeveelheden fiscale kentekens worden in mindering gebracht in de boekhouding van de erkend entrepothouder.

De ambtenaren stellen een proces-verbaal ter vernietiging op ter visering door de administrateur-generaal aangeduide ambtenaar. Op basis van dit geviseerd proces-verbaal zal het hulpkantoor de gestelde zekerheid voor de vernietigde fiscale kentekens die zich nog onder de schorsingsregeling bevinden crediteren.

De marktdeelnemer moet de kosten van aanmaak en van bewaring van de vernietigde fiscale kentekens vergoeden, alsmede de kosten in verband met het toezicht uitgeoefend door de ambtenaren. Deze kosten worden berekend op voet van de bedragen vastgesteld bij het ministerieel besluit van 17 oktober 1997 tot vaststelling van de retributies voor bijzondere prestaties of voor verrichtingen van de ambtenaren.

Wederinslag in het belastingentrepot van reeds tot verbruik uitgeslagen tabaksfabrikaten is niet toegelaten. »

Art. 27.De artikelen 47 en 48 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 28.In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 augustus 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002003393 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de woorden « naam, fabrieks- of handelsmerk » opgeheven.

Art. 29.De artikelen 83 en 84 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 30.Artikel 87 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998003540 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten genomen inzake accijnzen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 31.In artikel 88 van hetzelfde besluit wordt het laatste lid vervangen als volgt : « Degene die de denaturering heeft aangevraagd moet de kosten in verband met de prestaties van de ambtenaren betalen. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 46, § 3, lid 3 van dit besluit. »

Art. 32.Artikel 89 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 89.Al wie groot- of kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten bekleed met fiscale kentekens moet zich laten registreren overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de administrateur-generaal. »

Art. 33.In hetzelfde besluit wordt een Hoofdstuk XI ingevoegd die de artikelen 102 tot en met 104 bevat, luidende : « HOOFDSTUK XI. - Overgangsbepalingen bij de invoering van het nieuwe systeem van inning van accijnzen en btw op tabaksfabrikaten.

Art. 102.Voor wat betreft de fiscale kentekens die werden verworven onder het oude systeem en die al dan niet reeds werden aangebracht op de tabaksfabrikaten, kan een aanvraag tot vernietiging worden ingediend tot uiterlijk 31 mei 2011.

De ambtenaren stellen een proces-verbaal ter vernietiging op ter visering door de administrateur-generaal aangeduide ambtenaar. Op basis van dit geviseerd proces-verbaal zal het betrokken bedrag aan accijnzen en aan btw, dat de fiscale kentekens blijkens de op deze fiscale kentekens aangebrachte gegevens vertegenwoordigen, worden terugbetaald.

Art. 103.Vanaf 1 juni 2011 mag geen enkel tabaksfabrikaat, bekleed met fiscale kentekens die werden verworven onder het oude systeem, hier ter lande meer worden uitgeslagen tot verbruik.

Art. 104.De tabaksfabrikaten die hier ter lande op 1 juni 2011 reeds werden uitgeslagen tot verbruik kunnen worden verkocht tot uitputting van de voorraad. »

Art. 34.Bijlage I van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijgevoegde bijlage 1.

Art. 35.De bijlagen II en III van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 36.Bijlage IV van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijgevoegde bijlage 2.

Art. 37.Bijlage V van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijgevoegde bijlage 3.

Art. 38.Bijlage VI van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijgevoegde bijlage 4.

Art. 39.Bijlage VII van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijgevoegde bijlage 5. HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2009 pub. 27/11/2009 numac 2009003417 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Art. 40.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2009 pub. 27/11/2009 numac 2009003417 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken, worden de woorden « de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop » vervangen door de woorden « de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen ».

Art. 41.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt het dertiende streepje vervangen als volgt : « - grote producent : producent met een jaarlijkse effectieve of verwachte productie van meer dan 5.000 hl ethylalcohol; ».

Art. 42.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt het zestiende streepje vervangen als volgt : « - kleine producent : producent met een jaarlijkse effectieve of verwachte productie van niet meer dan 5.000 hl ethylalcohol; ».

Art. 43.In artikel 8, § 1, lid 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « het ministerieel besluit van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003211 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop » vervangen door de woorden « het ministerieel besluit van 18 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 26/03/2010 numac 2010003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen sluiten betreffende de algemene regeling inzake accijnzen »

Art. 44.Artikel 47, § 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 1. De te vertonen hoeveelheden moeten gelijk zijn aan het verschil tussen enerzijds de vastgestelde hoeveelheden bij de laatste opneming, verhoogd met de sindsdien geproduceerde hoeveelheden en onder de schorsingsregeling ontvangen hoeveelheden, en anderzijds de hoeveelheden die met een geoorloofde bestemming werden uitgeslagen. ».

Art. 45.In de Franse tekst wordt artikel 49, § 5 van hetzelfde besluit vervangen als volgt : « § 5. La vente ou la cession d'alcool éthylique dénaturé par un titulaire d'une autorisation, accordée sur base des articles 57 et 58, est interdite. »

Art. 46.Artikel 56, lid 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Iedere persoon die een economische activiteit uitoefent en die, overeenkomstig artikel 18, 7°, a), van de wet, volgens Belgische normen gedenatureerde ethylalcohol of alcoholhoudende dranken wenst te gebruiken als monster voor analyses, voor noodzakelijke productietests of voor wetenschappelijk onderzoek, moet beschikken over een vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken « tester ». »

Art. 47.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Brussel, 30 december 2010.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977.(2) Belgisch Staatsblad van 31 december 2009.(3) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997.(4) Belgisch Staatsblad van 31 december 2010.(5) Belgisch Staatsblad van 31 december 2010.(6) Belgisch Staatsblad van 4 februari 1998.(7) Belgisch Staatsblad van 31 december 2010.(8) Belgisch Staatsblad van 31 december 1992.(9) Belgisch Staatsblad van 15 december 2008.(10) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994.(11) Belgisch Staatsblad van 27 november 2009.(12) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.(13) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989.(14) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996. Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^