Ministerieel Besluit van 30 januari 2014
gepubliceerd op 16 juni 2014

Ministerieel besluit houdende beperkte technische wijzigingen aan het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels

bron
vlaamse overheid
numac
2014202322
pub.
16/06/2014
prom.
30/01/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


30 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende beperkte technische wijzigingen aan het ministerieel besluit van 7 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2011 pub. 14/06/2011 numac 2011035399 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels


DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 2, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002;

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 42, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2011 pub. 14/06/2011 numac 2011035399 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 oktober 2013;

Gelet op het advies 54.670/1 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat over de inhoud van dit besluit op 7 mei 2013 overleg werd gevoerd met de conform artikel 45 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 erkende vogelhoudersverenigingen, Besluit:

Artikel 1.In artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 7 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2011 pub. 14/06/2011 numac 2011035399 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels wordt tussen de woorden "van toepassing" en de woorden "zijn in het bijzonder" het woord "is" ingevoegd.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° de pootringen zijn vervaardigd van verhard aluminium of roestvrij staal met een treksterkte van ten minste 250 Newton/mm2 en ten hoogste 280 Newton/mm2, of ze zijn vervaardigd van kunststof;"; 2° in paragraaf 1, 3° worden tussen de woorden "de pootringen zijn" en de woorden "voorzien van een kleurlaag" de woorden "gekleurd of" ingevoegd;3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.In afwijking van paragraaf 1, 3°, moeten pootringen voor roofvogels (Accipitriformes), die vervaardigd zijn van roestvrij staal, niet voorzien zijn van een kleurlaag.".

Art. 3.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de rij "Cygnus columbianus kleine zwaan 20.0" wordt vervangen door de rij "Cygnus columbianus kleine zwaan 24.0"; 2° de rij "Corvus corone kraai 7.0" wordt vervangen door de rij "Corvus corone kraai 9.0"; 3° de rij "Ciconia ciconia ooievaar 16.0" wordt vervangen door de rij "Ciconia ciconia ooievaar 18.0"; 4° de rij "Porphyrio porphyrio purperkoet 12.0" wordt vervangen door de rij "Porphyrio porphyrio purperkoet 14.0"; 5° de rij "Cygnus cygnus wilde zwaan 24.0" wordt vervangen door de rij "Cygnus cygnus wilde zwaan 27.0"; 6° de rij "Loxia leucoptera witbandkruisbek 3.0" wordt vervangen door de rij "Loxia leucoptera witbandkruisbek 3.2"; 7° de rij "Pterocles alchata witbuikzandhoen 6.5" wordt vervangen door de rij "Pterocles alchata witbuikzandhoen 7.0"; 8° de rij "Pterocles orientalis zwartbuikzandhoen 6.5" wordt vervangen door de rij "Pterocles orientalis zwartbuikzandhoen 7.0"; 9° de rij "Oenanthe leucura zwarte tapuit 2.5" wordt vervangen door de rij "Oenanthe leucura zwarte tapuit 3.2".

Brussel, 30 januari 2014 De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^