Ministerieel Besluit van 30 januari 2015
gepubliceerd op 19 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009080
pub.
19/02/2015
prom.
30/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 287quater;

Gelet op de oproep tot de kandidaten van 10 september 2014 en 15 oktober 2014;

Gelet op het voorstel van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven van 31 oktober 2014;

Gelet op het voorstel van het college van procureurs-generaal van 19 november 2014;

Gelet op de aanwijzingen door de representatieve vakorganisaties;

Overwegende de adviezen van de bevoegde rechterlijke overheden over de kandidaten, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen bij de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie : a) In de hoedanigheid van voorzitter : Mevrouw Beatrix Ceulemans, raadsheer bij het arbeidshof Brussel;b) In de hoedanigheid van ondervoorzitter : De heer Philippe de Koster, advocaat-generaal bij het arbeidshof Bergen;c) In de hoedanigheid van effectieve leden : De heren Jean Deleuze, griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof Bergen, Guy Leysen, hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Bruno Sevrin, secretaris bij het parket van het hof van beroep Brussel en Benoît Vlieghe, secretaris bij het arbeidsauditoraat Luik;d) In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : Mevrn.Ann Braeckevelt, hoofdsecretaris van het auditoraat-generaal Gent, Régine Coulon, hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat Nijvel, Myriam De Bock, hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbank Gent en Patricia Fourneau, hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Nijvel.

Art. 2.Worden erkend om te zetelen in de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie : a) In de hoedanigheid van effectieve leden : - voor de Algemene Centrale der openbare diensten : De heer Hans Dekoster en Mevr.Marianne Dereze; - voor het ACV- Openbare diensten : De heren Peter Gils en Jean Metzmacher; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar ambt : Mevr. Céline Hardy en de heer Marc Vandenbroucke; b) In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : - Voor de Algemene Centrale der openbare diensten : Mevr.Peggy Claes en de heer André Dechany; - Voor het ACV- Openbare diensten : De heer Guy De Lobelle en Mevr. Françoise Nyssen; - Voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar ambt : Mevr. Anneliese Servais en de heer Guy Van Cauwenberghe.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^