Ministerieel Besluit van 30 januari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus in de programmering » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011424
pub.
27/03/2018
prom.
30/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011424

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


30 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus in de programmering » (code 754105S20D1) gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger secundair onderwijs » aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift van « Technicus in de programmering » dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en het Getuigschrift van « Aanvullende algemene opleiding voor het verkrijgen van het bekwaamheidsbewijs dat overeenstemt met het getuigschrift hoger secundair onderwijs"


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op de artikelen 75 en 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot gelijkstelling van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1994 betreffende de door het secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, inzonderheid op artikel 6, § 1, 2°, en § 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2016 tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Aanvullende algemene opleiding voor het verkrijgen van het bekwaamheidsbewijs dat overeenstemt met het getuigschrift hoger secundair onderwijs » (code 041700S20D3), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 en die 720 lestijden telt;

Overwegende dat aan de executieve cel van de "Service Francophone des Métiers et Qualifications" een opportuniteitsadvies op 19 oktober 2017 werd toegestuurd;

Gelet op het advies van de raadplegingscel van 12 december 2017, vergaderend met toepassing van artikel 75 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 21 december 2017, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling « Technicus in de programmering » (code 754105S20D1) alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad.

Elf onderwijseenheden waaruit de afdeling bestaat, worden gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs, twee onderwijseenheden worden gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs en één onderwijseenheid wordt gerangschikt op het niveau van het hoger secundair kwalificatieonderwijs.

Art. 2.Het bekwaamheidsbewijs dat wordt uitgereikt op het einde van de afdeling « Technicus in de programmering » (code 754105S20D1) is het kwalificatiegetuigschrift van « Technicus in de programmering », dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie.

Art. 3.Het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift hoger secundair onderwijs, wordt uitgereikt aan de leerlingen die houder zijn van het kwalificatiegetuigschrift van « Technicus in de programmering » dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en het getuigschrift van « Aanvullende algemene opleiding voor het verkrijgen van het bekwaamheidsbewijs dat overeenstemt met het getuigschrift hoger secundair onderwijs » dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2018.

Brussel, 30 januari 2018.

I. SIMONIS, Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^