Ministerieel Besluit van 30 januari 2018
gepubliceerd op 02 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter bepaling van de minimum voorwaarden voor de ondersteuning van de kandidaat-zelfstandigen door de bevoegde structuren

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030339
pub.
02/02/2018
prom.
30/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030339

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


30 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit ter bepaling van de minimum voorwaarden voor de ondersteuning van de kandidaat-zelfstandigen door de bevoegde structuren


De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 27 en 29;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017041022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor zelfstandigen sluiten tot instelling van een premie voor zelfstandigen, artikel 2, § 1;

Gelet op de gender-test uitgevoerd op 20 december 2017;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van ACTIRIS, gegeven op 27 januari 2018;

Gelet op het advies 62.734/1 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De ondersteuning gerealiseerd door een bevoegde structuur, die een positief advies heeft uitgebracht, strekt zich uit over een duur van minimum zes maanden vanaf de beslissing tot toekenning van de premie en wordt gratis uitgevoerd;

Art. 2.De ondersteuning van een kandidaat-zelfstandige wordt geregeld door een overeenkomst gesloten tussen de kandidaat-zelfstandige en de bevoegde structuur, waarin de volgende elementen worden vermeld : 1° het gegeven dat de voorwaarden bepaald in artikel 2, 1° tot 5°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017041022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor zelfstandigen sluiten tot instelling van een premie voor zelfstandigen, worden nageleefd;2° de praktische modaliteiten van de ondersteuning met integratie van, in het bijzonder, de tools voor monitoring en opvolging opgesteld door het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven;3° de verbrekingsmodaliteiten van de overeenkomst met inbegrip van de verplichting voor de bevoegde structuur om Actiris te informeren van de oorzaken van deze verbreking;4° een verklaring van de overeenkomstsluitende partijen dat zij in geen enkel opzicht financieel verbonden zijn en een verbintenis van hunnentwege op eer om geen financieel verband aan te gaan gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 30 januari 2018.

De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^