Ministerieel Besluit van 30 juli 2001
gepubliceerd op 18 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor

bron
ministerie van justitie
numac
2001009668
pub.
18/08/2001
prom.
30/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JULI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, inzonderheid op artikel 55, § 3, d), vervangen bij de wet van 4 mei 1999;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 15 mei 2001;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 1 juni 2001 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De Nationale Kamer van notarissen is belast met de mededeling aan de kandidaten voor een benoeming tot een vacante plaats, van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 55, § 3, a) en b), van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

Art. 2.Ten dien einde wordt door de Nationale Kamer van notarissen een informatievergadering voor de kandidaten georganiseerd de vijfde werkdag, die geen zaterdag is, volgend op de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

Deze vergadering wordt gehouden in de zetel van de Nationale Kamer van notarissen en enkel de personen die aan de voorwaarden voldoen om op de vacante plaats benoemd te worden, kunnen de vergadering bijwonen.

Tijdens de informatievergadering wordt het verslag, opgemaakt met toepassing van artikel 55, § 3, c), van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, toegelicht en een nota met volgende inlichtingen wordt hen overhandigd : 1. het bedrag van de vergoeding 2.het aantal leden van het personeel en andere medewerkers actief in het kantoor; 3. het aantal authentieke akten;4. het bedrag van de registratierechten, zoals uit het repertorium blijkt.De inlichtingen worden vermeld per jaar of boekjaar dat gediend heeft als basis voor de bepaling van het gemiddeld inkomen van het kantoor.

Een in het tweede lid bedoelde persoon die verhinderd is de vergadering bij te wonen kan de Nationale Kamer van notarissen schriftelijk verzoeken om de in het derde lid bedoelde nota over te maken. Deze laatste zendt binnen de 2 werkdagen, die geen zaterdag is, na de ontvangst van dit verzoek de nota per post of door elk ander communicatiemiddel dat ze nuttig acht over.

Art. 3.De kosten met betrekking tot de informatievergadering bedoeld in artikel 2 vallen ten laste van de Nationale Kamer van notarissen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 30 juli 2001.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^