Ministerieel Besluit van 30 juli 2008
gepubliceerd op 11 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203182
pub.
11/09/2008
prom.
30/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JULI 2008. - Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de bepalingen van de wet van 26 april 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, inzonderheid op artikel 5 houdende de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op artikel D. 338, § 2;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Regering;

Gelet op de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202743 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2008 pub. 11/01/2008 numac 2008027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het beheerscontract gesloten op 16 maart 2006 tussen het Gewest en de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer);

Gelet op de agglomeratie-overeenkomst (nr. 51010-04) betreffende de stad Komen-Waasten;

Gelet op het aanhangsel nr. 1 van 24 oktober 2003 bij de agglomeratie-overeenkomst (nr. 54010-04);

Gelet op het aanhangsel nr. 4 van 22 mei 2007 bij de agglomeratie-overeenkomst (nr. 54010-04);

Gelet op de beraadslaging van de provincieraad van Henegouwen van 7 maart 2007;

Gelet op het uittreksel van de beraadslaging van het permanent comité "zuivering" van de Intercommunale "IPALLE", van 6 juli 2007, gebonden aan het zuiveringsstation van Komen (Frankrijk);

Gelet op de beslissing genomen op 23 oktober 2007 door het directiecomité van de "Société publique de Gestion de l'Eau" om met de percelen die nodig zijn voor de uitvoering van aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve verder te onteigenen; - Gezamenlijke afwatering in de Emile Cauchestraat en exclusieve afwatering Volbrechtwal - Gedeeltelijke wijziging van de "Douve", te Komen-Waasten;

Overwegende dat de onteigeningen ten algemenen nutte uitgevoerd moeten worden op grond van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Overwegende dat de werkzaamheden tot de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de voornoemde maatschappij bijdragen, namelijk de sanering van het afvalwater en dat ze dus van algemeen nut kunnen worden verklaard;

Gelet op de vervaltermijnen vastgesteld bij Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;

Overwegende dat de Belgische Staat door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij het arrest van 25 mei 2000 (C-307/98, § 44) is veroordeeld wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen, meer bepaald inzake de afvalwaterzuivering en voor de meervoudige opgelopen achterstanden in het beleid van dit afvalwater;dat hij door de Commissie in kennis van een gemotiveerd advies wordt gesteld (doc. C (2000) 2991 laatst); Overwegende dat de Belgische Staat door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij het arrest van 8 juli 2004 (C 27/03) wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen inzake de behandeling van stedelijk afvalwater opnieuw is veroordeeld;

Gelet op het laatste schrijven van de Europese Commissie van 25 januari 2006 dat ten gevolge van het arrest van 8 juli 2004 gezonden is;

Gelet op de inschrijving van 10 december 2004 betreffende de bouw van een stuk afvalwatercollector en op de gedeeltelijke wijziging van de "Douve" volgens de door de landmeter Anne Cnockaert opgestelde plannen van de innemingen nrs. 1/3 ind 5, 2/3 ind 5, en 3/3 ind 5, van 23 november 2005, met vermelding van de kadastrale inlichtingen en andere inlichtingen betreffende de te verrichten innemingen;

Overwegende dat het nodig is terreinpercelen of gedeelten ervan bepaald in voornoemde plannen voor de verwezenlijking van deze werkzaamheden voorlopig te bezetten of aan te kopen;

Overwegende dat de provinciedienst voor de openbare wegen verzekert dat hij de vereiste kredieten heeft gekregen;

Gelet op het project van werkzaamheden voor de wijziging van de "Douve", te Komen-Waasten onderzocht door de dienst voor de openbare wegen en goedgekeurd door de provincieraad bij zijn zitting van 23 september 2004;

Overwegende dat innemingen uitgevoerd moeten worden om de waterloop van de Douve te wijzigen achter de Volbrechtwal, te Komen-Waasten;

Overwegende dat de gedeeltelijke afschaffing van de bochten de waterafvoer zal vergemakkelijken;

Overwegende dat de waterloop zich op een afstand van meer dan 5 meter van de woningen bevindt en dus buiten het wettelijke erfdienstbaarheidgebied bedoeld in artikel 17 van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten, waarbij de omwoners verplicht zijn een doorgang van 5 meter voor de uitvoering van de werkzaamheden vrij te laten;

Gelet op de afstand van de huizen ten opzichte van de bedding van de waterloop;

Overwegende dat het profiel punctueel uitgebreid kan worden in het bijzonder op de meest kritische punten zoals bedoeld in het onderzoek van de BVBA "Road Engineering";

Overwegende dat het geheel van de werkzaamheden in onderlinge afstemming uitgevoerd moet worden met het oog op hun haalbaarheid en stabiliteit alsmede op een schaalvoordelen in het project;

Gelet op de in dit besluit bedoelde vermindering van het gebied, waarbij het ongemak voor de omwoners verminderd wordt;

Overwegende dat de plannen van de innemingen in het bijzonder betrekking hebben op de provincie Henegouwen voor het plan 1/3, op het gedeelte "IPALLE" voor het plan 2/3 en op de ruilen van terreinen tussen de provincie Henegouwen en de heer Richard Verbeke voor het plan 3/3;

Overwegende dat de spoedige inbezitneming van bovenvermelde innemingen onontbeerlijk is om het opgestelde programma i.v.m. de behandeling van stedelijk afvalwater niet te belemmeren, om het milieubederf tegen een redelijke prijs tegen te gaan en, zodoende, zo snel te voldoen aan het voorschrift van zowel het investeringsprogramma inzake sanering dat op 13 juni 2002 principieel is goedgekeurd door de Waalse Regering, als aan Europese Richtlijn 91/271/EEG aan de arresten van het Hof van Justitie EEG van 25 mei 2000 (C-307/98, § 44) en aan het arrest van 8 juli 2004 (C 27/03), Besluit :

Artikel 1.De naamloze vennootschap "Société publique de Gestion de l'Eau", afgekort : "S.P.G.E.", wordt ertoe gemachtigd de onteigening ten algemene nutte van percelen gelegen te Komen-Waasten en vermeld in de bijgaande tabel in eigen naam voort te zetten. Het plan van de innemingen ligt ter inzage op de zetel van de onteigenende overheid, rue de Stassart 14-16, te 5000 Namen, of bij de administratie, aan het Directoraat-generaal Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu, Afdeling water, avenue Prince de Liège 15, te 5100 Jambes.

Art. 2.De onmiddellijke inbezitneming van die innemingen wordt onontbeerlijk verklaard ten algemene nutte.

Art. 3.De in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten bedoelde rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte zal worden toegepast.

Art. 4.Dit besluit wordt meegedeeld aan de voorzitter van de Directiecomité van de "S.P.G.E." Namen, 30 juli 2008.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^