Ministerieel Besluit van 30 juli 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015204400
pub.
06/10/2015
prom.
30/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204400

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


30 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap


De Minister-President, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, eerste lid, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 102, § 1, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7, § 3, tweede lid, artikel 8, tweede lid, artikel 13, tweede lid, artikel 14, tweede lid, en artikel 15, tweede lid;

Gelet op het protocol nr. S6/2015 van 6 juli 2015 van het Sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juni 2015, Besluit :

Artikel 1.Nadere regels voor de aanschaffing en het gebruik van de ambtswagens.

Voor de aanschaffing en het gebruik van de ambtswagens gelden de volgende regels : 1° de aanschaffingsprijs - btw, opties en prijsverminderingen inbegrepen - mag het bedrag van 30.000 euro niet overschrijden. Dit bedrag wordt elk jaar op 1 juli vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer gevormd wordt door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei van het lopende jaar en waarvan de teller gevormd wordt door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei van het vorige jaar. De uitkomst wordt afgerond op twee decimalen, waarbij de tweede decimaal met 1 wordt verhoogd indien de derde decimaal 5 of hoger is; 2° de aankoop van de ambtswagen mag via een leasingovereenkomst geschieden;3° behoudens alle technische gebreken geldt een minimale gebruiksduur van 4 jaar voor een ambtswagen;4° de gebruiker van de ambtswagen zorgt ervoor dat het voertuig correct verzekerd, belast en onderhouden wordt.De instelling waarvoor de gebruiker werkzaam is, betaalt de kosten rechtstreeks of betaalt ze aan de gebruiker van de ambtswagen terug.

Art. 2.Terbeschikkingstelling van een ambtswagen.

Met toepassing van artikel 7, § 3, tweede lid, van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap krijgt ook het volgende personeelslid een ambtswagen ter beschikking gesteld : - het hoofd van de dienst met afzonderlijk beheer "Gemeenschapscentra".

Art. 3.Toepassing van bepaalde tariefformules.

Voor de terugbetaling van de werkelijke onkosten voor reizen met het openbaar vervoer worden de volgende tariefformules toegepast : 1° voor treintrajecten tussen twee Belgische stations/haltes, grenspunten uitgezonderd : RAIL PASS in eerste klas;2° voor vluchten met een nettovluchttijd van minder dan drie uur : gunstigste prijs voor de gekozen verbinding.

Art. 4.Omniumverzekering. § 1. Elke instelling sluit voor haar rekening een verzekering af voor de materiële schade die naar aanleiding van een ongeval tijdens een dienstreis kan ontstaan aan het privé-voertuig van het personeelslid.

Die verzekering dekt bovendien schade door glasbreuk, diefstal en brand.

Bij een total loss mag de verzekering de betaalde schadevergoeding beperken tot de werkelijke waarde van het voertuig vlak voor het ongeval. De verzekering mag de vergoeding beperken tot een maximumbedrag dat het bedrag van 18.500 euro zonder btw niet mag overschrijden.

In geval van schade is een franchise van het personeelslid niet toegestaan. § 2. Elke instelling licht het betrokken personeelslid per rondzendbrief in over de nadere verzekeringsvoorwaarden.

Art. 5.Opheffing van de minimumafstand.

De minimumafstand wordt opgeheven voor de personeelsleden vermeld in bijlage 1.

Art. 6.Vaste kilometerberekening voor bepaalde trajecten.

De vaste kilometerberekening voor bepaalde trajecten wordt vastgelegd in bijlage 2.

Art. 7.Inwerkingtreding.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2015.

Eupen, 30 juli 2015.

De Minister-President, O. PAASCH

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit 1141/EX/VIII/B/I van 30 juli 2015 tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap Voor de volgende personeelsleden wordt de minimumafstand opgeheven : 1° in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap : a) alle personeelsleden van het departement Infrastructuur;b) alle personeelsleden van het departement Jeugdbijstand;c) de arts belast met de controle van de afwezigheden wegens ziekte;2° in de dienst met afzonderlijk beheer "Gemeenschapscentra" : a) de personeelsleden belast met het vervoer van contanten;b) de personeelsleden belast met het onderhoud die geen dienstvoertuig kunnen nemen;3° de personeelsleden van de dienst met afzonderlijk beheer "Service en Logistiek in het Gemeenschapsonderwijs" die belast zijn met de verkoop van de maaltijdbonnen;4° de personeelsleden van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap die belast zijn met het postvervoer;5° alle maatschappelijk werkers van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap;1° in de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap : a) de personeelsleden belast met het postvervoer en met regelmatige boodschappen;b) alle arbeidsadviseurs, bedrijfsadviseurs en maatschappelijk assistenten met regelmatige afspraken buitenhuis;c) alle informatici;7° alle leersecretarissen van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit 1141/EX/VIII/B/I van 30 juli 2015 tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap.

Eupen, 30 juli 2015.

De Minister-President, O. PAASCH

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit 1141/EX/VIII/B/I van 30 juli 2015 tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

Traject

Afstand in km

Eupen - Aken

25

Eupen - Amel

40

Eupen - Brussel

135

Eupen - Büllingen

40

Eupen - Bütgenbach

35

Eupen - Charleroi

130

Eupen - Eynatten

10

Eupen - Kelmis

15

Eupen - Lontzen

8

Eupen - Luik

40

Eupen - Malmedy

30

Eupen - Namen

100

Eupen - Raeren

11

Eupen - Reuland

70

Eupen - Spa

25

Eupen - Sankt Vith

60

Eupen - Verviers

15

Eupen - Walhorn

6

Sankt-Vith - Amel

9

Sankt-Vith - Brussel

170

Sankt-Vith - Büllingen

19

Sankt-Vith - Bütgenbach

21

Sankt-Vith - Lontzen

68

Sankt-Vith - Luik

80

Sankt-Vith - Malmedy

24

Sankt-Vith - Namen

140

Sankt-Vith - Reuland

10

Sankt-Vith - Walhorn

66


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit 1141/EX/VIII/B/I van 30 juli 2015 tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap.

Eupen, 30 juli 2015.

De Minister-President, O. PAASCH


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^