Ministerieel Besluit van 30 juni 2003
gepubliceerd op 01 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009543
pub.
01/07/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2003. - Ministerieel besluit betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen


De Minister van Justitie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen;

Gelet op de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden, inzonderheid op artikel 6, § 3, derde lid;

Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, inzonderheid op de artikelen 26octies , 26novies , 31, 45, 51 en 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003 tot uitvoering van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 juni 2003;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het inwerkingtreden op 1 juli 2003 van de koninklijke besluiten van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen en van 23 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, Besluit :

Artikel 1.Voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akten en stukken betreffende handelsvennootschappen, burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, en Europese economische samenwerkingsverbanden is verschuldigd : 1° 160 EUR, exclusief BTW, voor een oprichtingsakte;2° 100 EUR, exclusief BTW, voor een akte tot wijziging.

Art. 2.Voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akten en stukken betreffende verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen is verschuldigd : 1° 106 EUR, exclusief BTW, voor een oprichtingsakte;2° 80 EUR, exclusief BTW, voor een akte tot wijziging.

Art. 3.De in de artikelen 1 en 2 bepaalde bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar voordien. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand oktober 2002.

De aanpassing van de bedragen geschiedt volgens de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

De aangepaste bedragen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt uiterlijk 15 december van elk jaar.

Art. 4.Dit tarief is niet toepasselijk op oproepingsberichten en andere berichten. Deze worden verder opgenomen onder de rubriek « Aankondigingen » achteraan in het Belgisch Staatsblad en vallen onder het tarief voor de aankondigingen.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^