Ministerieel Besluit van 30 juni 2011
gepubliceerd op 16 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van vijf noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Haasberg 15

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011204437
pub.
16/09/2011
prom.
30/06/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2011. - Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van vijf noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Haasberg 15


De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Gelet op het decreet van 9 mei 1994 betreffende de noodopvangwoningen, gewijzigd bij de decreten van 4 maart 1996, 21 oktober 1996, 18 maart 2002, 25 juni 2007, 16 juni 2008 en 15 maart 2010, inzonderheid op artikel 4, eerste lid, 5°, artikel 5, eerste lid, 5°, artikel 5.1 en artikel 6;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS, ingediend op 22 juni 2011;

Overwegende dat bij het inspectiebezoek van 8 juni 2011 het vermoeden is gerezen dat de bepalingen betreffende de gezondheidsnormen en de beveiliging tegen brandgevaar en tegen vergiftiging door koolstofmonoxide niet worden nageleefd;

Overwegende dat de minister de stad Eupen op 28 juni 2011 verzocht heeft om binnen een maand bij het Waals Gewest een procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors aan te vragen;

Overwegende dat de minister de stad Eupen op 30 juni 2011 gevraagd heeft om een advies inzake brandveiligheid voor de noodopvangwoningen te verstrekken, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt, wordt voor een periode van twaalf maanden verlengd, op voorwaarde dat tegen 30 juni 2012 : - ervoor gezorgd wordt dat de rookmelders dag en nacht functioneren; - ervoor gezorgd wordt dat bij ontvangst van het verslag van het Waals Gewest over de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors, een afschrift van dat verslag aan de minister wordt overgezonden en dat alle maatregelen worden genomen die in dat verslag worden vermeld; - ervoor gezorgd wordt dat bij ontvangst van het verslag van de commandant van de brandweerdienst van Eupen, een afschrift van dat verslag aan de minister wordt overgezonden en dat alle maatregelen worden genomen die in dat verslag worden vermeld; - geen volwassenen met minderjarige kinderen en geen alleenstaande minderjarigen meer worden opgenomen zolang de maatregelen die in het verslag van het Waals Gewest over de naleving van de gezondheidsnormen en in het verslag van de commandant van de brandweerdienst worden voorgesteld, niet zijn afgesloten;

Art. 2.De VZW OIKOS is bevoegd voor de sociale begeleiding van de personen die in de erkende noodopvangwoning ondergebracht zijn.

Art. 3.De inrichtende macht van de bij dit besluit erkende noodopvangwoning krijgt een afschrift van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011.

Eupen, 30 juni 2011.

H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^