Ministerieel Besluit van 30 juni 2017
gepubliceerd op 07 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen

bron
regie der gebouwen
numac
2017020598
pub.
07/08/2017
prom.
30/06/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020598

REGIE DER GEBOUWEN


30 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen


De Minister belast met de Regie der Gebouwen Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen;

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;

Gelet op de wet van 3 juli 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij enig artikel van de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type wet prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector. - Duitse vertaling sluiten betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 33 van 20 juli 1967 tot vaststelling van het statuut van sommige ambtenaren van openbare diensten die met een internationale opdracht worden belast;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1970Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/1970 pub. 31/01/2002 numac 2001001190 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. - Duitse vertaling sluiten betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten2 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten0 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten5 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006003480 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen sluiten tot vaststelling van het aantal management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten3 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten4 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten1 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016003388 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15, § 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen sluiten tot uitvoering van artikel 15, § 2 van de wet van 1 april 1971;

Overwegende dat de delegaties van bevoegdheid moeten aangepast worden aan de wetgevende wijzigingen die zijn aangebracht door de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen waarbij een Directiecomité binnen de Regie der Gebouwen werd opgericht, en door de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten;

Overwegende dat het voor de duidelijkheid aangewezen is de herwerkte delegatieregeling in een volledig nieuw besluit op te nemen, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° `Directiecomité': het Directiecomité zoals opgericht door artikel 4 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen en zoals beschreven in hoofdstuk X van dit Besluit;2° `Personeelslid': zowel de statutaire ambtenaar, de stagiair als het contractueel personeelslid.

Art. 2.De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met in acht name van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, besluiten, omzendbrieven, handleidingen, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, alsook van de desbetreffende managementplannen.

Art. 3.Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot : 1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;3° het sluiten van overeenkomsten.

Art. 4.Enkel die projecten die goedgekeurd zijn door het Directiecomité kunnen het voorwerp uitmaken van een delegatie of een subdelegatie.

Art. 5.Voor specifieke dossiers kan de Minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen, indien hij dit opportuun acht, op elk ogenblik bij eenvoudige beslissing de ingevolge dit besluit verleende delegaties intrekken en opnieuw zelf hernemen.

Art. 6.Als het gebruik van de bij dit besluit verleende delegaties gepaard gaat met het plaatsen van een overheidsopdracht, gelden de bepalingen van hoofdstuk IV.

Art. 7.De bedragen, vermeld in dit besluit, zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde. HOOFDSTUK II. - Bevoegdheden van de Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen

Art. 8.De Administrateur-generaal is belast met het dagelijks beheer van de Regie der Gebouwen en zit het Directiecomité voor waarvan hij deel uitmaakt.

Art. 9.§ 1. Bij afwezigheid of verhindering van de Administrateur-generaal worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door het Lid van het Directiecomité hiertoe aangeduid door de Administrateur-generaal. Deze aanduiding wordt van rechtswege beëindigd wanneer de Administrateur-generaal niet langer afwezig of verhinderd is. § 2. In geval van afwezigheid of verhindering van de Administrateur-generaal is de te gebruiken formule van ondertekening de volgende: "Namens de Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen De gemachtigde, Naam en functie". § 3. De Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen mag zijn handtekening verlenen aan een door hem aangeduid personeelslid van de Regie der Gebouwen. Het personeelslid aan wie de Administrateur-generaal zijn handtekening verleent om te ondertekenen in opdracht, dient te ondertekenen met volgende formule: "In opdracht van de Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, Naam en functie". HOOFDSTUK III. - Bevoegdheden van het Directiecomité inzake de interne organisatie

Art. 10.Het Directiecomité is bevoegd om beslissingen te nemen over de organisatie van de activiteiten en het goed functioneren van de organisatie, de vaststelling van het organogram, het procesmanagement en het communicatiemanagement.

Art. 11.Het Directiecomité organiseert het systeem van interne controle op zodanige wijze dat de verleende delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en misbruiken worden vermeden. HOOFDSTUK IV. - Bevoegdheden van het Directiecomité inzake overheidsopdrachten

Art. 12.§ 1. Uitsluitend de Minister is bevoegd om te beslissen over het voorwerp van alle overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde de drempel van 135.000 euro overschrijdt. § 2. Voor elk overheidsopdracht maakt het Directiecomité opvolgingsfiches over aan de Minister. Deze opvolgingsfiches vermelden ten minste de gedetailleerde weergave van het project, de planning en het budget, met inbegrip van de vastleggings- en vereffeningsbewegingen over de hele duur van het project.

Art. 13.Nadat de Minister het voorwerp heeft goedgekeurd, is het Directiecomité bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure, het goedkeuren en ondertekenen van de opdrachtdocumenten en het opstarten van de plaatsingsprocedure voor alle overheidsopdrachten, met inbegrip van het publiceren van alle aankondigingen van opdracht en van alle rechtzettingsberichten.

Art. 14.§ 1. Het Directiecomité is bevoegd voor het nemen van de selectiebeslissingen en de gunningsbeslissingen voor de overheidsopdrachten die bij openbare of niet-openbare procedure of bij concurrentiegerichte dialoog worden geplaatst en waarvan de geraamde waarde de volgende bedragen niet overschrijdt: - 2.700.000 euro voor de opdrachten van werken met inbegrip van de promotieopdrachten voor zover de geraamde bouwkost van die promotieopdrachten het bedrag van 2.700.000 euro niet overschrijdt; - 900.000 euro voor de opdrachten van leveringen; en - 700.000 euro voor de opdrachten van diensten. § 2. Het Directiecomité is bevoegd voor het nemen van de selectiebeslissingen en de gunningsbeslissingen voor de overheidsopdrachten die bij mededingingsprocedure met onderhandeling of bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking worden geplaatst en waarvan de geraamde waarde de volgende bedragen niet overschrijdt: - 750.000 euro voor de opdrachten van werken; - 135.000 euro voor de opdrachten van leveringen en - 135.000 euro voor de opdrachten van diensten. § 3. Het Directiecomité is bevoegd om opdrachten te plaatsen in het kader van een geplaatste raamovereenkomst, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot een bedrag per bestelde opdracht van respectievelijk: - 750.000 euro voor de opdrachten van werken, - 135.000 voor de opdrachten van leveringen en - 135.000 euro voor de opdrachten van diensten.

Art. 15.Binnen de bedragen van de in dit besluit verleende delegaties is het Directiecomité bevoegd voor de plaatsing van de opdrachten, hetzij in naam en voor rekening van derden hetzij in gemeenschappelijke naam indien hieromtrent een geldige overeenkomst werd afgesloten.

Art. 16.Het Directiecomité is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen die verband houden met de uitvoering van geplaatste overheidsopdrachten.

Dienen als eenvoudige uitvoering van een geplaatste overheidsopdracht te worden beschouwd, alle maatregelen en beslissingen, die ertoe strekken het voorwerp van de oorspronkelijke opdracht te verwezenlijken en zijn vermeld in het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten0 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art. 17.Wat betreft de wijzigingen van vermoedelijke hoeveelheden en de andere wijzigingen van een gegunde opdracht is de bevoegdheid van het Directiecomité als volgt geregeld: § 1. Wat de wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden betreft van de door het Directiecomité gegunde opdrachten, keurt het Directiecomité de ramingsstaten en de regularisatiestaten goed, voor zover het totaal van de bedragen van de ramingsstaten en de regularisatiestaten, na compensatie van de bedragen in meer met deze in min, gevoegd bij het bedrag van de goedgekeurde offerte, niet het bedrag overschrijdt waartoe het bevoegd is voor de gunning overeenkomstig artikel 14.

Wanneer het bedrag waartoe het Directiecomité bevoegd is voor de gunning overeenkomstig artikel 14, wordt overschreden door de ramingsstaten en de regularisatiestaten, dan is de bevoegdheid van het Directiecomité beperkt tot het bedrag van de goedgekeurde offerte verhoogd met het bedrag van de ramingsstaten en de regularisatiestaten, na compensatie van de bedragen in meer met deze in min, tot maximaal 15 percent van het bedrag van de goedgekeurde offerte. § 2. Wat alle andere wijzigingen betreft van de door het Directiecomité gegunde opdrachten, keurt het Directiecomité de kostenramingen en de verrekeningen goed, voor zover voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: 1° het voorwerp van de opdracht blijft onveranderd;2° de wijziging betreft geen wezenlijke wijziging van de opdracht;3° het totaalbedrag van de achtereenvolgende kostenramingen en verrekeningen, na compensatie van de bedragen in min met deze in meer, bedraagt maximaal 15 percent van het bedrag der goedgekeurde offerte 4° en het totaal van de bedragen van de kostenramingen en de verrekeningen, na compensatie van de bedragen in meer met deze in min, gevoegd bij het bedrag van de goedgekeurde offerte overschrijdt niet het bedrag waartoe het Directiecomité bevoegd is voor de gunning overeenkomstig artikel 14, verhoogd met 15 percent. § 3. Het Directiecomité keurt, zonder beperking van bedrag, de verrekeningen goed die voorheen door de Minister goedgekeurde kostenramingen regulariseren en die opnieuw ter ondertekening moeten worden voorgelegd, en waarvan de posten en het bedrag de overeenstemmende weergave zijn van de kostenramingen die ze vervangen.

Art. 18.Het Directiecomité is bevoegd voor het nemen van de beslissing tot stopzetting van de plaatsingsprocedure voor zover het bedrag van de economisch meest voordelige offerte het bedrag van hun delegatie voor de gunning van de opdracht niet overschrijdt.

Indien het bedrag van de economisch meest voordelige offerte niet is gekend, beslist diegene die bevoegd was voor het starten van de procedure op grond van het geraamde bedrag.

Art. 19.De voorgaande bepalingen van dit hoofdstuk doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Ministerraad zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. HOOFDSTUK V. - Bevoegdheden van het Directiecomité inzake huur en immobiliënbeheer

Art. 20.§ 1. Het Directiecomité is bevoegd voor de ondertekening, de uitvoering en de verlenging van de huurcontracten voor de inhuring van onroerende goederen waarvan de voorwaarden zijn goedgekeurd door de Ministerraad voor zover: - het bedrag van de niet-geïndexeerde huur over de minimale contractuele periode niet hoger is dan 2.000.000 euro - het bedrag van de niet-geïndexeerde huur gedurende de verlenging van de contractuele periode niet hoger is dan 2.000.000 euro. § 2. Dezelfde drempels gelden voor de bevoegdheid van het Directiecomité voor de ondertekening, de uitvoering en de verlenging van huurcontracten die niet aan de Ministerraad moeten worden voorgelegd en waarvan de voorwaarden en modaliteiten door de Minister zijn goedgekeurd. § 3. Ongeacht het bedrag van de niet-geïndexeerde huur over de minimale contractuele periode, is het Directiecomité bevoegd voor de ondertekening van de authentieke aktes die voor onderhandse huurovereenkomsten worden opgesteld met het oog op de overschrijving ervan op het bevoegd hypotheekkantoor, voor zover de onderhandse huurovereenkomsten voorafgaandelijk zijn goedgekeurd door de Ministerraad en ondertekend zijn door de Minister.

Art. 21.§ 1. Het Directiecomité is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot de verkoop van en de vestiging van zakelijke rechten op de onroerende goederen van de Belgische Staat beheerd door de Regie der Gebouwen in zoverre daarbij het koninklijk besluit van 27 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016003388 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15, § 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen sluiten tot uitvoering van artikel 15, § 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt gerespecteerd. § 2. Het Directiecomité is bevoegd tot het ondertekenen van alle authentieke aktes bedoeld in § 1 en deze waartoe de voor de Regie der Gebouwen bevoegde minister volmacht geeft. § 3. Het Directiecomité is eveneens bevoegd om, na akkoord van de Minister, de processen-verbaal tot overgave en overname aan de Administratie Patrimoniumdiensten van de Federale overheidsdienst Financiën te ondertekenen van ongebruikte onroerende goederen.

Art. 22.Het Directiecomité is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot de exploitatie van de onroerende goederen van de Belgische Staat beheerd door de Regie der Gebouwen in zoverre deze exploitatie niet strijdig is met de bestemming van de betrokken goederen.

Art. 23.Het Directiecomité is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot tijdelijke beheersmaatregelen waarbij een onroerend goed via terbeschikkingstelling ter bede of verhuur voor een duur van maximaal 36 maanden ter beschikking worden gesteld van derden in afwachting van de herbestemming van het betrokken onroerend goed.

Art. 24.Het Directiecomité is bevoegd voor het verlenen aan derden van alle vergunningen tot tijdelijke ingebruikneming, op enigerlei wijze, van het openbaar domein beheerd door de Regie der Gebouwen voor in de tijd beperkte evenementen en de voorwaarden en modaliteiten van deze ingebruikneming te bepalen.

Art. 25.§ 1. Het Directiecomité is bevoegd voor alle beslissingen tot aankoop van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten en onteigeningen met een waarde gelijk aan de helft van het drempelbedrag vermeld in artikel 20. § 2. Het Directiecomité is bevoegd tot het nemen van alle uitvoeringsmaatregelen betreffende de aankopen, vestiging van zakelijke rechten en de onteigeningen die vereist zijn voor uitvoering van de werken die zijn goedgekeurd in toepassing van artikel 19. § 3. Het Directiecomité is bevoegd tot het ondertekenen van alle authentieke aktes bedoeld in § 1 en deze waartoe de voor de Regie der Gebouwen bevoegde minister volmacht geeft in zoverre daarbij het koninklijk besluit van 27 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016003388 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15, § 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen sluiten tot uitvoering van artikel 15, § 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt gerespecteerd.

Art. 26.Het Directiecomité is bevoegd voor de goedkeuring van de overeenkomsten tot regeling van de vergoedingen voor huurschade, na raadpleging en akkoord van de gemachtigde van de klant van de Regie der Gebouwen, en dit voor huurschade tot een bedrag van 700.000 euro.

Art. 27.Het Directiecomité is bevoegd voor de ondertekening voor akkoord, onder alle voorbehoud van aansprakelijkheid en zonder enige nadelige erkenning in hoofde van de Regie der Gebouwen, van de processen-verbaal inzake schade aangebracht aan of door roerende of onroerende goederen, eigendom van of beheerd door de Regie der Gebouwen. HOOFDSTUK VI. - Bevoegdheden van het Directiecomitéinzake personeelsaangelegenheden

Art. 28.Het Directiecomité is bevoegd om te beslissen ten aanzien van zowel diegenen die in contractueel als in vast verband zijn aangeworven in de volgende aangelegenheden: 1° De statutaire vacantverklaring van de betrekkingen.Voor de betrekkingen van niveau A is de voorafgaande toestemming vereist van de minister. 2° Alle beslissingen inzake werving, benoeming, overdracht via federale of interfederale mobiliteit loopbaan, en ontslag betreffende alle personeelsleden van de niveaus B, C en D binnen vooraf goedgekeurde contingenten.3° De vaststelling en wijziging van de affectatie en de administratieve standplaats van de personeelsleden van de Regie der Gebouwen, alsmede de detachering.4° De eedafname van de ambtenaren van de Regie der Gebouwen, met uitzondering van de Leden van het Directiecomité.5° De aanduiding van de `bevoegde hiërarchische meerdere' inzake tuchtstraffen en schorsing in het belang van de dienst.6° De schorsing in het belang van de dienst voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D.7° De vaststelling van de wedde van de personeelsleden en toekenning van toelagen en vergoedingen in toepassing van het geldelijk statuut en aanvullende reglementaire en uitvoerende besluiten, alsmede de goedkeuring van de betalingsstaten betreffende de daaruit voortvloeiende uitgaven.8° Het toestaan van verlof, dienstvrijstelling, loopbaanonderbreking, disponibiliteit en non-activiteit en het verlenen van het akkoord in verband met een opdracht, in toepassing van de reglementaire besluiten ter zake, alsmede de schorsingen van arbeidsovereenkomsten op verzoek van de betrokkene.Vanaf de klasse A3 zijn de toelating tot, loopbaanonderbreking, tot het vervullen van een opdracht, de toekenning van disponibiliteit met uitzondering van die wegens ziekte, en van non-activiteit onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de minister. 9° De beslissing, na advies van de Juridische Dienst, met betrekking tot de erkenning van arbeidsongevallen, van ongevallen van en naar het werk en van beroepsziekten en de toekenning van schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.10° De aflevering van dienststaten en van attesten betreffende de wedde van de in dienst zijnde of de gewezen personeelsleden van de Regie.11° De goedkeuring van de aanvragen om terugbetaling van wedden aan openbare diensten, aan vakverenigingen of andere instanties alwaar personeelsleden van de instelling ter beschikking werden gesteld.12° De opstelling van de onderrichtingen, na overleg in het bevoegd syndicaal Overlegcomité, inzake de diensturen van de personeelsleden van de Regie der Gebouwen, rekening houdend met de ter zake geldende algemene regelen.13° De jaarlijkse verdeling van het kilometercontingent voor het gebruik van een eigen voertuig om dienstredenen over de diensten en/of personeelsleden van de Regie der gebouwen binnen de perken van de daartoe toegewezen kredieten en binnen de perken van de reglementering.14° De goedkeuring van de betalingsstaten betreffende de voor het vervoer van personeelsleden gebruikte vorderingen.15° De toelating tot het verrichten van bezoldigde buitengewone prestaties. 16° De machtiging tot het verrichten van een buitenlandse zending binnen de EU, binnen de daartoe voorziene kredieten en voor zover de voorziene kostprijs niet meer bedraagt dan 1.000 euro per personeelslid en per zending van de goedkeuring van de betalingsstaten betreffende de buitenlandse zendingsreizen waarvoor een geldige machtiging reeds was verstrekt. Een afschrift van de machtiging wordt onverwijld overgemaakt aan de minister. 17° Het verlenen van de toelating om in examencommissies van andere openbare instellingen en ministeriële departementen, op hun verzoek, zitting te hebben.18° Het verlenen van machtiging tot het bijwonen van congressen, colloquia, studiedagen, seminaries en conferenties die in België worden gehouden.19° Het verlenen van de machtiging aan de personeelsleden om interviews toe te staan of om voordrachten of toespraken te houden, als afgevaardigde van de Regie, betreffende aangelegenheden in verband met de activiteit van de Regie.20° De toekenning van vergoedingen en toelagen binnen de daartoe voorziene reglementen voor prestaties en diensten verstrekt door niet tot de Regie behorende personen, alsmede de goedkeuring van de daaruit voortvloeiende betalingsstaten, voor zover deze prestaties en diensten niet vallen onder de delegatieregeling van hoofdstuk IV.21° De aanwijzing van districtschefs, de aanstelling van de ordonnateurs die periodiek de gegevens omtrent de wedden overmaken aan PERSOPOINT, de aanwijzing van buitengewoon rekenplichtigen voor de geldvoorschotten die hen beschikbaar zijn gesteld, de aanwijziging van rekenplichtigen voor het materieel en de aanstelling van conciërges voor de door de Regie der Gebouwen beheerde onroerende goederen.22° Het vaststellen van de regelen inzake vergoeding van de personeelsleden voor de kosten die zij maken die normaal ten laste zijn van de Regie der Gebouwen en de goedkeuring van de betalingsstaten ter zake.23° De organisatie van en de machtiging tot telewerk. HOOFDSTUK VII. - Bevoegdheden van het Directiecomitéinzake klantenbeheer

Art. 29.Het Directiecomité is bevoegd voor het afsluiten van overeenkomsten met andere openbare diensten betreffende materies die tot haar bevoegdheid behoren, van de rekeningen betreffende de terugbetalingen van huurgelden alsmede deze betreffende de exploitatiekosten van de administratieve centra en andere gemeenschappelijk met derden gebruikte gebouwen of andere gebouwen in mede-eigendom van de Staat. HOOFDSTUK VIII. - Bevoegdheden van het Directiecomité inzake geschillen en rechtsgedingen

Art. 30.Het Directiecomité is bevoegd tot het instellen van rechtsvorderingen met betrekking tot dossiers waarin het beslissingsbevoegdheid heeft en, na advies van de Juridische Dienst en indien het Directiecomité dit opportuun acht, het vertegenwoordigen van de Regie der Gebouwen in rechte in alle rechtsgedingen voor burgerlijke en administratieve rechtbanken.

Het Directiecomité is bevoegd om overeenkomsten tot arbitrage te sluiten, voor zover, als het een in geld waardeerbaar geschil betreft, de waarde van het geschil 500.000 euro in hoofdsom niet overschrijdt.

Art. 31.Het Directiecomité is bevoegd voor het aanvaarden van alle aan de Regie der Gebouwen betekende deurwaardersexploten.

Art. 32.Het Directiecomité is bevoegd om advocaten aan te stellen en het bedrag van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten goed te keuren en te betalen alsook alle uit rechtsgedingen voortvloeiende uitgaven.

Art. 33.§ 1. Het Directiecomité is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen tot berusting of afstand inzake rechtsgedingen, het instellen van rechtsmiddelen met inbegrip van hoger beroep en voorziening in cassatie. § 2. Het Directiecomité is bevoegd voor het goedkeuren van alle dadingen en de eruit voortspruitende uitgaven tot een bedrag, zowel hoofdsom als intrest, van 500.000 euro, en dit na advies van de Juridische Dienst.

Art. 34.Het Directiecomité is bevoegd om, na voorafgaand advies van de Juridische dienst, oninvorderbare schuldvorderingen goed te keuren tot een bedrag van 100.000 euro en onbeperkt en zonder advies van de Juridische dienst voor de rechtzetting van materiële vergissingen.

Art. 35.Het Directiecomité is bevoegd voor de indiening en opvolging van alle mogelijke bezwaarschriften inzake fiscaliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening en milieuvergunningen. HOOFDSTUK IX. - Bevoegdheden van het Directiecomité inzake begroting en betalingen

Art. 36.§ 1. Het Directiecomité heeft de bevoegdheid om, in het kader van de uitvoering van de begroting en binnen de perken van de in de begroting vastgestelde kredieten, beslissingen te nemen over: 1° het vragen van de vastleggingen, 2° het goedkeuren van de begrotingsaanrekeningen, 3° de ondertekening van de ordonnanties van de betalingen, 4° het goedkeuren van de kasverrichtingen, 5° het vaststellen van vorderingen 6° en het verkrijgen van ontvangsten en inkomsten. § 2. Met betrekking tot de niet aan het Directiecomité gedelegeerde aangelegenheden, waarvoor de beslissing bij de de minister of een ander orgaan berust, heeft de delegatie, vermeld in paragraaf 1, betrekking op de administratieve beslissingen en handelingen die, in het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus, noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissing van de minister of het andere orgaan. § 3. De delegatie aan het Directiecomité in de § § 1 en 2, geldt onverminderd de bevoegdheden en opdrachten van de andere actoren in de ontvangsten- en uitgavencyclus, en onverminderd de verplichting tot het instellen van een functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de financiële afhandeling van dossiers.

Art. 37.Het Directiecomité is bevoegd voor het opstellen van vorderingen aan derden voor de betaling van hun aandeel in de exploitatiekosten van administratieve centra en andere gemeenschappelijk met derden gebruikte gebouwen, van de administratiekosten bij de werken voor derden, alsmede voor de opvraging van de toegekende dotaties.

Art. 38.Het Directiecomité is bevoegd voor de goedkeuring van de uitgaven betreffende de betaling van verwijlintresten.

Art. 39.Het Directiecomité is bevoegd voor de goedkeuring van de rekeningafleggingen van de buitengewone rekenplichtigen, omtrent de te hunner beschikking gestelde gelden, alsmede van de rekenplichtigen van materialen en materieel. HOOFDSTUK X. - Werking van het Directiecomité

Art. 40.Het Directiecomité stelt haar huishoudelijk reglement op met het oog op haar eigen werking.

Dit reglement zal ter kennis gebracht worden van alle personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

Art. 41.Het Directiecomité duidt bij elke beslissing één van haar leden aan die zal belast worden met de uitvoering van de genomen beslissing, en dit met uitzondering van de bevoegdheden voorbehouden aan de Administrateur-generaal.

Art. 42.Bij afwezigheid of verhindering van een Lid van het Directiecomité worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door het Directiecomité dat tijdelijke maatregelen kan treffen om in de vervanging van het betrokken Lid of de waarneming van het ambt van dat Lid te voorzien.

De aan een Lid van het Directiecomité verleende delegaties worden mede verleend aan het personeelslid dat, bij beslissing van het Directiecomité, met de waarneming van dat ambt is belast. HOOFDSTUK XI. - Subdelegaties

Art. 43.De Administrateur-generaal mag de uitvoering van taken die behoren tot het dagelijks beheer ingevolge dit besluit subdelegeren aan andere personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

Art. 44.De Administrateur-generaal en het Directiecomité kunnen de bevoegdheden hun toegekend ingevolge dit besluit subdelegeren aan andere personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

De Administrateur-generaal en het Directiecomité is ten aanzien van de Minister verantwoordelijk voor het gebruik van de verleende delegaties. Die verantwoordelijkheid betreft ook de aangelegenheden waarvoor de beslissingsbevoegdheid door de Administrateur-generaal of het Directiecomité is gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

Art. 45.De subdelegaties van de bevoegdheden toegekend door dit besluit, dienen in een besluit van de Administrateur-generaal te worden vastgelegd met verwijzing naar het akkoord van het Directiecomité.

Art. 46.Het in artikel 45 bedoelde subdelegatiebesluit bevat eveneens de bevoegdheden die aan de personeelsleden van de Regie der Gebouwen worden verleend tot het plaatsen van handtekeningen "in opdracht" van de Administrateur-generaal of van de leden van het Directiecomité.

In geval van subdelegatie is de te gebruiken formule van ondertekening de volgende: "De gemachtigde, Naam functie".

Art. 47.Voor specifieke opdrachten of projecten kan het Directiecomité binnen de bevoegdheden van de Administrateur-generaal en het Directiecomité, een bijzondere delegatie verlenen aan een personeelslid van de Regie der Gebouwen en dit op basis van een individuele volmacht waarin de draagwijdte van de overgedragen bevoegdheden wordt vermeld. Deze volmacht wordt namens het Directiecomité ondertekend door de Administrateur-generaal. HOOFDSTUK XII. - Slotbepalingen

Art. 48.Het ministerieel besluit van 13 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten6 tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen en tot regeling van de bevoegdheden van de diensten wordt opgeheven.

Art. 49.Dit ministerieel besluit treedt in werking op 30 juni 2017.

J. JAMBON, Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^