Ministerieel Besluit van 30 juni 2017
gepubliceerd op 29 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

bron
vlaamse overheid
numac
2017031998
pub.
29/12/2017
prom.
30/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031998

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


30 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017012197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen


DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONHEID EN GEZIN EN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) 2016/2145 van de Raad van 1 december 2016;

Gelet op verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) 2016/1226 van de Commissie van 4 mei 2016;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen in onderwijsinstellingen;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014;

Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 6, 7, 58 en 74;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017012197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen, artikel 4, vierde lid, artikel 6, vierde lid, artikel 7, vierde lid en artikel 9, vierde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 mei 2017;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de vakantieperiode in het onderwijs noopt tot een onmiddellijke goedkeuring van dit besluit, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° besluit van 21 april 2017: het besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen;2° e-loket: het elektronische loket dat ontwikkeld en beheerd wordt door de bevoegde entiteit.

Art. 2.Een erkenningsaanvraag als vermeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit van 21 april 2017 wordt elektronisch ingediend via het e-loket.

Art. 3.De documenten, vermeld in artikel 6, vierde lid, van het besluit van 21 april 2017, zijn de facturen en betaalbewijzen. Op deze facturen staan de soorten aangeleverde groenten, fruit en melk, de hoeveelheid, het totaal bedrag, het btw-bedrag en de datum van levering.

Art. 4.Een deelnameverklaring als vermeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 21 april 2017, wordt elektronisch ingediend via het e-loket.

De uiterste indieningsdatum, vermeld in artikel 7, vierde lid, van het besluit van 21 april 2017, is 21 september van het schooljaar in kwestie.

Als de dag, vermeld in het tweede lid, een weekenddag is, is de eerstvolgende maandag de uiterste dag voor de indiening van de deelnameverklaring.

Art. 5.De steunaanvraag, vermeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit van 21 april 2017, wordt elektronisch ingediend via het e-loket.

De uiterste indieningsdatum, vermeld in artikel 9, vierde lid, van het besluit van 21 april 2017, is 31 maart voor een steunaanvraag die betrekking heeft op het eerste trimester en 30 juni voor een steunaanvraag die betrekking heeft op het tweede trimester.

Art. 6.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 augustus 2010 en 23 november 2012;2° het ministerieel besluit van 17 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 juli 2012.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.

Brussel, 30 juni 2017.

De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^