Ministerieel Besluit van 30 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 september 2001 waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Afghanistan aan vergunning onderworpen wordt

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011166
pub.
11/04/2005
prom.
30/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 MAART 2005. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001011402 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming AFGHANISTAN aan vergunning onderworpen worden sluiten waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Afghanistan aan vergunning onderworpen wordt


De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957 en gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;

Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2344/2003 van de Commissie van 30 december 2003 tot wijziging van bijlage I bij de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van de Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001011402 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming AFGHANISTAN aan vergunning onderworpen worden sluiten waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Afghanistan aan vergunning onderworpen worden;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 14 october 2004;

Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, gegeven op 22 november 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de verplichting om vanaf 30 mei 2002, de uit- en doorvoer van het chemisch product azijnzuuranhydride met bestemming Afghanistan niet meer aan vergunning te onderwerpen, krachtens de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002, Besluiten :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 21 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001011402 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming AFGHANISTAN aan vergunning onderworpen worden sluiten waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Afghanistan aan vergunning onderworpen worden, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 mei 2002.

Brussel, 30 maart 2005.

De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^