Ministerieel Besluit van 30 maart 2005
gepubliceerd op 31 maart 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035369
pub.
31/03/2005
prom.
30/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 MAART 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004036880 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 27/2005 van de Raad van 22 december 2004 tot vaststelling voor 2005, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden die in de wateren van de Gemeenschap en voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996, 2 december 1996, 13 september 1998, 3 februari 1999, 13 mei 1999, 20 december 1999 en 20 augustus 2000, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004036880 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 januari 2005 en 25 februari 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er een betere spreiding van de aanvoer van tong in de Golf van Gascogne kan bewerkstelligd worden door het instellen van maximale vangsten per vaartuig vanaf 1 juni 2005;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2005 vangstbeperkingen moeten vastgesteld worden teneinde de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten getroffen worden teneinde de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van kabeljauw II, IV kan bewerkstelligd worden door het instellen van maximale vangsten per vaartdag;

Overwegende dat de vangstbeperkingen voor de scholvisserij in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor vissersvaartuigen van meer dan 221 kW voor de periode vanaf 1 april 2005 tot 30 juni 2005 moeten vastgesteld worden, Besluit :

Artikel 1.In het artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004036880 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 januari 2005, wordt het getal "2 500" vervangen door het getal "3 000".

Art. 2.Het artikel 9 van hetzelfde besluit, wordt vervangen door volgende bepalingen : «

Art. 9.§ 1. De aanwezigheid van een vissersvaartuig in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b is verboden van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005. § 2. In afwijking van de bepaling van § 1 is het vanaf 1 juni 2005 enkel voor de vissersvaartuigen, die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2005" voorkomen, toegelaten in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b aanwezig te zijn.

Teneinde aan de lijst vermeld in vorig lid toegevoegd te kunnen worden, moeten de eigenaars van vissersvaartuigen vóór 22 april 2005 om 12 uur bij aangetekend schrijven of per fax een aanvraag richten tot de Dienst Zeevisserij.

Ingeval het aantal ingeschreven vaartuigen te hoog is in relatie met het beschikbare tongquota zal via loting dit aantal worden beperkt. § 3. Vanaf 1 juni 2005 tot en met 30 juni 2005 is het verboden dat in de i.c.e.s-gebieden VIIIa,b de tongvangst van een vissersvaartuig, vermeld op de lijst in § 2 een hoeveelheid overschrijdt, die gelijk is aan 15 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW, situatie 1 mei 2005.

De onbenutte hoeveelheden op 1 juli 2005 komen voor herverdeling in aanmerking. § 4. In afwijking van artikel 6, § 2, worden de door een vissersvaartuig overschreden hoeveelheden tong, zoals bedoeld in § 3, in tweevoud in mindering gebracht op de hoeveelheid tong die aan het vissersvaartuig wordt toegekend voor 2006. § 5. Voor de vissersvaartuigen, die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2005" voorkomen, wordt het aantal dagen zoals bedoeld in artikel 20bis, § 2, verminderd met 10. § 6. De vissersvaartuigen, die de bepalingen van §§ 1 en/of 2, niet naleven, worden het aantal dagen, zoals bedoeld in artikel 20bis, § 2 en in artikel 21, verminderd met 10.

Bovendien zullen de betrokken vissersvaartuigen niet aanwezig mogen zijn in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b gedurende het jaar 2006. »

Art. 3.In het artikel 12 van hetzelfde besluit, worden met ingang van 1 april 2005 volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "508" vervangen door het getal "564";2° in § 2 wordt het getal "2 878" vervangen door het getal "3 193"; 3° de § 3 wordt aangevuld met het volgend lid : "In de periode vanaf 1 april 2005 tot en met 30 juni 2005 is het verboden dat in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) de scholvangst van een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 25 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW".

Art. 4.In het artikel 16 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 25 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005035283 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden met ingang van 1 april 2005, volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de §§ 1, 2 en 3 worden de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "15 april"; 2° § 1 wordt aangevuld met de volgende leden : « In de periode van 16 april 2005 tot en met 31 december 2005 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) verboden dat de totale kabeljauwvangst per zeereis, gerealiseerd door een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder en dat volgens de "Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2005" is uitgerust met de boomkor, een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 150 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens de zeereis in de betreffende i.c.e.s.-gebieden.

In afwijking van vorig lid wordt gedurende de periode 16 april 2005 tot en met 31 december 2005 de hoeveelheid kabeljauw zoals bepaald in vorig lid verhoogd met een extra hoeveelheid gelijk aan 150 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis verwezenlijkt ten noorden van 56°00' noorderbreedte. » 3° § 2 wordt aangevuld met de volgende leden : « In de periode van 16 april 2005 tot en met 31 december 2005 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) verboden dat de totale kabeljauwvangst per zeereis, gerealiseerd door een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW en dat volgens de "Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2005" is uitgerust met de boomkor, een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 300 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens de zeereis in de betreffende i.c.e.s.-gebieden.

In afwijking van vorig lid wordt gedurende de periode 16 april 2005 tot en met 31 december 2005 de hoeveelheid kabeljauw zoals bepaald in vorig lid verhoogd met een extra hoeveelheid gelijk aan 300 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis verwezenlijkt ten noorden van 56°00' noorderbreedte. » 4° § 3 wordt aangevuld met de volgende leden : « In de periode van 16 april 2005 tot en met 31 december 2005 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) verboden dat de totale kabeljauwvangst per zeereis, gerealiseerd door een vissersvaartuig dat volgens de "Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2005" niet is uitgerust met de boomkor, een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 500 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens de zeereis in de betreffende i.c.e.s.-gebieden.

In afwijking met vorig lid wordt gedurende de periode 16 april 2005 tot en met 31 december 2005 de hoeveelheid kabeljauw zoals bepaald in vorig lid verhoogd met een extra hoeveelheid gelijk aan 100 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis verwezenlijkt ten noorden van 56°00' noorderbreedte. »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2005 en treedt buiten werking op 31 december 2005, om 24 uur, met uitzondering van het artikel 2.

Brussel, 30 maart 2005.

Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^