Ministerieel Besluit van 30 maart 2015
gepubliceerd op 08 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003099
pub.
08/05/2015
prom.
30/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003099

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


30 MAART 2015. - Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën


De Minister van Financiën, De Staatssecretaris voor Bestrijding van de fiscale fraude, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10 gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikelen 32 en 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juli 1987 houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor de diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II (Financiën);

Gelet op het ministerieel besluit van 26 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de administratieve dienst met boekhoud-kundige autonomie Fedorest en voor de restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën sluiten houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest en voor de restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité Financiën, gegeven op 27 januari 2015, Besluiten :

Artikel 1.In het gebied van het sectorcomité II - Financiën worden de in onderstaande tabel vermelde basisoverlegcomités opgericht. Zij hebben als zetel de plaats bepaald in kolom 2 en zijn bevoegd voor het gebied bepaald in kolom 3. De verschillende plaatsen, gelegen in het gebied van elk basisoverlegcomité, waar de vergaderingen kunnen worden georganiseerd, zullen worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

1

2

3

benaming/dénomination

zetel/siège

gebied/ressort

basisoverlegcomité nr. 1/comité de concertation de base n° 1

Brussel/ Bruxelles

1° de centrale diensten van: - de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;- de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering; - de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen; - de Algemene Administratie van Bijzondere Belastinginspectie; - de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/ les services centraux de : - l'Administration générale de la fiscalité ; - l'Administration générale de la perception et du recouvrement ; - l'Administration générale des douanes et accises ; - l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts ; - l'Administration générale de la documentation patrimoniale ; 2° de stafdiensten/les services d'encadrement ;3° de diensten bedoeld in de artikelen 12, 13 en 13/1 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel/les services visés aux articles 12, 13 et 13/1 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires

basisoverlegcomité nr.2/comité de concertation de base n° 2

Brussel/ Bruxelles

de diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de centrale diensten/les services de l'Administration générale de la fiscalité établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des services centraux

basisoverlegcomité nr. 3/comité de concertation de base n° 3

Gent/ Gand

de diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gevestigd in het Vlaamse Gewest/les services de l'Administration générale de la fiscalité établis dans la Région flamande

basisoverlegcomité nr. 4/comité de concertation de base n° 4

Namen/ Namur

de diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gevestigd in het Waalse Gewest/les services de l'Administration générale de la fiscalité établis dans la Région wallonne

basisoverlegcomité nr. 5/comité de concertation de base n° 5

Brussel/ Bruxelles

de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de centrale diensten en de diensten die onder het gebied ressorteren van het basisoverlegcomité nr. 8 of nr. 9 /les services de l'Administration générale des douanes et accises établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des services centraux et des services qui ressortissent du comité de concertation de base n° 8 ou n° 9

basisoverlegcomité nr. 6/comité de concertation de base n° 6

Gent/ Gand

de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gevestigd in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de diensten die onder het gebied ressorteren van het basisoverlegcomité nr. 8 of nr. 9/ les services de l'Administration générale des douanes et accises établis dans la Région flamande, à l'exception des services qui resortissent du comité de concertation de base n° 8 ou n° 9

basisoverlegcomité nr. 7/comité de concertation de base n° 7

Luik/ Liège

de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gevestigd in het Waalse Gewest, met uitzondering van de diensten die onder het gebied ressorteren van het basisoverlegcomité nr. 8 of nr. 9/ les services de l'Administration générale des douanes et accises établis dans la Région wallonne, à l'exception des services qui ressortissent du comité de concertation de base n° 8 ou n° 9

basisoverlegcomité nr. 8/comité de concertation de base n° 8

Brussel/ Bruxelles

de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen verbonden aan de havens/les services de l'Administration générale des douanes et accises liés aux ports

basisoverlegcomité nr. 9/comité de concertation de base n° 9

Brussel/ Bruxelles

de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen verbonden aan de luchthavens/les services de l'Administration générale des douanes et accises liés aux aéroports

basisoverlegcomité nr. 10/comité de concertation de base n° 10

Brussel/ Bruxelles

de diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de centrale diensten/les services de l'Administration générale de la perception et du recouvrement établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des services centraux

basisoverlegcomité nr. 11/comité de concertation de base n° 11

Gent/ Gand

de diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering gevestigd in het Vlaamse Gewest/les services de l'Administration générale de la perception et du recouvrement établis dans la Région flamande

basisoverlegcomité nr. 12/comité de concertation de base n° 12

Namen/ Namur

de diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering gevestigd in het Waalse Gewest/les services de l'Administration générale de la perception et du recouvrement établis dans la Région wallonne

basisoverlegcomité nr. 13/comité de concertation de base n° 13

Brussel/ Bruxelles

de diensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, met uitzondering van de centrale diensten/les services de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts, à l'exception des services centraux

basisoverlegcomité nr. 14/comité de concertation de base n° 14

Brussel/ Bruxelles

de diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de centrale diensten/les services de l'Administration générale de la documentation patrimoniale établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des services centraux

basisoverlegcomité nr. 15/comité de concertation de base n° 15

Gent/ Gand

de diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie gevestigd in het Vlaamse Gewest/les services de l'Administration générale de la documentation patrimoniale établis dans la Région flamande

basisoverlegcomité nr. 16/comité de concertation de base n° 16

Namen/ Namur

de diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie gevestigd in het Waalse Gewest/les services de l'Administration générale de la documentation patrimoniale établis dans la Région wallonne

basisoverlegcomité nr. 17/comité de concertation de base n° 17

Brussel/ Bruxelles

de diensten van de Algemene Administratie van de Thesaurie, met uitzondering van de Koninklijke Munt van België/les services de l'Administration générale de la trésorerie, à l'exception de la Monnaie Royale de Belgique

basisoverlegcomité nr. 18/comité de concertation de base n° 18

Brussel/ Bruxelles

de Koninklijke Munt van België/la Monnaie Royale de Belgique

basisoverlegcomité nr. 19/comité de concertation de base n° 19

Brussel/ Bruxelles

de dienst Fedorest/le service Fedorest

basisoverlegcomité nr. 20/comité de concertation de base n° 20

Brussel/ Bruxelles

de Koninklijke Schenking/la Donation Royale


Art. 2.Het ministerieel besluit van 13 juli 1987 houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor de diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II (Financiën) wordt opgeheven.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 26 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de administratieve dienst met boekhoud-kundige autonomie Fedorest en voor de restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën sluiten houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest en voor de restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 30 maart 2015.

De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT De Staatssecretaris voor Bestrijding van de fiscale fraude, Elke SLEURS


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^