Ministerieel Besluit van 30 maart 2015
gepubliceerd op 07 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2015035423
pub.
07/04/2015
prom.
30/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


30 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 januari 2015 en 24 februari 2015;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2015/104 van de Raad van 19 januari 2015 tot vaststelling voor 2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 779/2014;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een lange termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2015 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de Europese Unie toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat hierbij rekening gehouden wordt met het advies dat de quotacommissie op haar zitting van 12 maart 2015 heeft geformuleerd;

Overwegende dat vangstbeperkingen per zeereis voor de visserij op rog in de ICES-gebieden VIId en voor de visserij op tong in de ICES-gebieden VIId moeten worden verstrengd, teneinde een maximale vangstspreiding over het gehele visseizoen te bewerkstelligen;

Overwegende dat dankzij quotumruilen onder lidstaten er extra quotum van tongschar en witje in de Noordzee alsook schar en bot in de Noordzee beschikbaar komt is het aangewezen de vangstbeperkingen per zeereis aanwezig in het gebied te versoepelen;

Overwegende dat het bestand van zeebaars er ernstig aan toe is en dat de Europese Commissie maatregelen aan het voorbereiden is en de lidstaten een minimum aanvoerlengte voor zeebaars moeten opnemen in de regelgeving, Besluit :

Artikel 1.Aan het artikel 7, § 1, van het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, wordt een punt 12° ingevoegd: « 12° zeebaars: 42 cm aanvoerlengte; »

Art. 2.Aan artikel 18 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de § 3 en § 4 worden de woorden "13 kg" vervangen door de woorden "16 kg";2° in de § 4 worden de woorden "8 kg" vervangen door de woorden "10 kg".

Art. 3.Aan artikel 22, paragraaf 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 23 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015035099 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en het tweede lid worden de woorden "31 december" vervangen door de woorden "7 april";2° na het tweede lid worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt: « In de periode van 8 april 2015 tot en met 31 december 2015 is het voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, die gemengde zeereizen in de ICES-gebieden VIId en II, IV maakt, verboden bij de tongvangst in de ICES-gebieden II, IV per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de ICES-gebieden II, IV. In de periode van 8 april 2015 tot en met 31 december 2015 is het voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, die gemengde zeereizen in de ICES-gebieden VIId en II, IV maakt, verboden bij de tongvangst in de ICES-gebieden II, IV per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de ICES-gebieden II, IV. »

Art. 4.Aan artikel 24 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden in het tweede lid de woorden "200 kg" vervangen door de woorden "225 kg";2° in paragraaf 2 worden in het tweede lid de woorden "400 kg" vervangen door de woorden "450 kg";3° in paragraaf 3 worden in het tweede lid de woorden "520 kg" vervangen door de woorden "600 kg";4° in paragraaf 6 worden in het tweede lid de woorden "200 kg" vervangen door de woorden "250 kg".

Art. 5.Aan artikel 26, paragraaf 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035206 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en het tweede lid worden de woorden "31 december" vervangen door de woorden "7 april";2° in het derde lid worden de woorden "het eerste en tweede lid" vervangen door de woorden "de vorige leden";3° tussen het tweede en het derde lid, worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: « In de periode van 8 april 2015 tot en met 31 december 2015 is het in de ICES-gebieden VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. In de periode van 8 april 2015 tot en met 31 december 2015 is het in de ICES-gebieden VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. »

Art. 6.Aan artikel 27 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 4 worden een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt: « In afwijking van het eerste lid is het voor een vissersvaartuig, in de periode van 8 april 2015 tot en met 31 december 2015 zolang geen 80 % van het quotum is benut, verboden bij de bot- en scharvangsten per zeereis in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 2 000 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. In afwijking van het eerste lid kan een vissersvaartuig met TR 1 tuig, in de periode 1 juni 2015 tot en met 30 september 2015 zolang geen 67 % van het quotum is benut, vrij vissen op bot en schar. »; 2° aan paragraaf 5 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt: « In afwijking van de leden een en twee is het in de periode van 8 april 2015 tot en met 31 december 2015 in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig verboden bij de vangst op tongschar en witje per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1000 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.»; 3° in paragraaf 6 wordt het getal "500" vervangen door het getal "1 000" en wordt het getal "250" vervangen door het getal "500".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 8 april 2015 en houdt op uitwerking te hebben op 1 januari 2016.

Brussel, 30 maart 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^