Ministerieel Besluit van 30 mei 2000
gepubliceerd op 01 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016157
pub.
01/06/2000
prom.
30/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 MEI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016403 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996, 2 december 1996, 13 september 1998, 3 februari 1999, 13 mei 1999 en 20 december 1999, inzonderheid artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016403 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 februari 2000, 21 maart 2000, 4 mei 2000 en 11 mei 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2000 vangstbeperkingen moeten vastgesteld worden teneinde de aanvoer te spreiden, is het bijgevolg nodig zonder verwijl behoudsmaatregelen te treffen teneinde de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van schelvis kan bewerkstelligd worden door het instellen van maximale vangsten, per vaartdag in bepaalde i.c.e.s.-gebieden, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 16 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016403 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee wordt een artikel 15bis ingevoegd : «

Artikel 15bis.Vanaf het ogenblik dat het schelvisquotum in het i.c.e.s.-gebied II, IV voor de helft is benut vóór 1 september 2000 is het tot en met 31 december 2000 verboden dat de schelvisvangst per zeereis, in het i.c.e.s.-gebied II, IV verwezenlijkt door een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 100 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen verwezenlijkt tijdens die zeereis in het i.c.e.s.-gebied II, IV. Vanaf het ogenblik dat het schelvisquotum in het i.c.e.s.-gebied II, IV voor de helft is benut vóór 1 september 2000 is het tot en met 31 december 2000 verboden dat de schelvisvangst per zeereis, in het i.c.e.s.-gebied II, IV verwezenlijkt door een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 50 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen verwezenlijkt tijdens die zeereis in het i.c.e.s.-gebied II, IV. »

Art. 2.Het artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, wordt aangevuld met het volgend lid : « De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing gedurende de periode van 1 juni 2000 totdat het makreelquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV voor 130 ton is gebruikt. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2000.

Brussel, 30 mei 2000.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^