Ministerieel Besluit van 30 mei 2005
gepubliceerd op 14 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022440
pub.
14/06/2005
prom.
30/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 MEI 2005. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


De Minister van Landsverdediging, De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

De Minister van Middenstand en Landbouw;

De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Besluiten : HOOFDSTUK 1er. - Algemene bepalingen

Artikel 1.§ 1. Met uitzondering van de in dit besluit bepaalde gevallen, worden de delegaties van bevoegdheden toegekend aan de titularissen van een management- of staffunctie, die zijn aangeduid overeenkomstig de reglementaire bepalingen betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten.

De delegatie van bevoegdheid die wordt verleend aan de titularis van een ambt, wordt ook verleend aan de ambtenaar belast met dat ambt.

Voor de toepassing van dit besluit worden de leidend ambtenaren van de administraties waarvoor geen manager of stafdirecteur is aangeduid, en het hoofd van de dienst Secretariaat en Logistiek gelijkgesteld met een titularis van een management- of staffunctie. § 2. Binnen de perken van zijn bevoegdheden en onder zijn verantwoordelijkheid, kan elke titularis van een management- of staffunctie een subdelegatie van bevoegdheden verlenen op grond van een ondertekend en gedateerd geschreven document dat de gedelegeerde bevoegdheid bepaalt.

Het origineel exemplaar van dit document wordt overgemaakt aan de stafdienst Budget en Beheerscontrole, die instaat voor de bewaring van alle documenten waarbij een delegatie of subdelegatie van bevoegdheden wordt verleend. Een kopie van dit document wordt ook door de betrokken dienst bewaard. § 3. De hiërarchische chef van een personeelslid kan, om welke reden ook, de bevoegdheden uitoefenen die aan dit personeelslid werden gedelegeerd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Hij kan evenwel zijn beslissing niet in de plaats stellen van de beslissing die door de gedelegeerd ambtenaar is getroffen en ter kennis gegeven.

Art. 2.§ 1. De titularis van een management- of staffunctie duidt het personeelslid aan dat bij afwezigheid of verhindering van de betrokken titularis de bevoegdheden uitoefent die aan deze laatste werden gedelegeerd.

De titularis van een management- of staffunctie kan één of meerdere personeelsleden als vervanger aanduiden. In het laatste geval dient hij wel een rangorde voor zijn vervanging te bepalen.

Indien de vervanger of vervangers van de betrokken titularis afwezig of verhinderd zijn, worden de betrokken bevoegdheden uitgeoefend door het personeelslid binnen de dienst dat de hoogste rang heeft en dat binnen deze rang de hoogste anciënniteit heeft. § 2. Ingeval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter van het Directiecomité, worden de bevoegdheden die hem krachtens dit besluit zijn toegekend, uitgeoefend door de directeur-generaal die wordt aangesteld volgens de voorwaarden vastgesteld door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken.

Art. 3.Aan elke titularis van een management- of staffunctie wordt delegatie verleend om de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te machtigen van de ondertekende ministeriële besluiten en koninklijke besluiten. HOOFDSTUK II. - Personeel

Art. 4.Aan de voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie van bevoegdheid verleend om : 1° de eef af te nemen van de personeelsleden van de niveaus 1, B en C;2° de bevoegdheden uit te oefenen inzake de stage van de ambtenaren;3° te beslissen over de benoeming tot rijksambtenaar in de niveaus B, C en D;4° de veranderingen van graad of de bevorderingen te verrichten voor de personeelsleden van de niveaus B, C en D;5° de toestemming tot de uitoefening van een hoger ambt te verlene in een ambt van rang 10 of van de niveaus B, C en D;6° te beslissen over het ontslag voor lichamelijke of beroepsongeschiktheid van de personeelsleden van de niveau B, C en D;7° te beslissen over het ontslag van ambtswege van de personeelsleden van de niveaus B, C en D;8° te beslissen over het eervol ontslag van de personeelsleden van de niveaus B, C en D;9° het ontslag op aanvraag toe te kennen aan de personeelsleden van de niveaus B, C en D;10° de aanvragen tot interne mutatie te ontvangen;11° zaken aanhanging te maken bij de departementale of interdepartementale raad van beroep;12° de ambtenaar belast met de verdediging van het standpunt van de oveheid voor de departementale of interdepartementale raad van beroep aan te duiden;13° de eindbeslissing van de overheid mede te delen aan de departementale of interdepartementale raad van beroep;14° de administratieve standplaats vast te stellen wanneer deze bevoegdheid niet uitdrukkelijk aan een andere titularis werd gedelegeerd;15° te beslissen, vanuit administratief oogpunt, dat een slachtoffer van een ongeval onder toepassing valt van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor de beroepsziekten in de overheidssector;16° de arbeidsovereenkomsten van de contractuele personeelsleden van niveau B, C en D te ondertekenen;17° de bevoegdheden uit te oefenen inzake de werving, de vergelijkende selectie en de wijze van toekenning van een betrekking of functie voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;18° zijn akkoord te geven voor de zendingen en de verplaatsingen in Europa van de personeelsleden en van de titularissen van een management- of staffunctie, volgens de voorwaarden vastgesteld door de Minister bevoegd voor sociale zaken.

Art. 5.Aan de titularissen van een management- of staffunctie wordt delegatie van bevoegdheid verleend om hun akkoord te geven aan de zendingen en de verplaatsingen binnen Europa van de ambtenaren van hun dienst.

Art. 6.Aan de directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie wordt delegatie van bevoegdheid verleend : § 1. om te beslissen : 1° in overleg met het betrokken hoofd van bestuur in welke mate het nodig is om bijkomende betaalde prestaties te verrichten;2° over de uitwerking van het onthaal- en vormingsprogramma;3° over het bedrag van de wedde van de personeelsleden die vallen onder het statuut van het rijkspersoneel. § 2. Om te verlenen : 1° de bevordering in wedde;2° de toelagen voor uitoefening van hogere functies, ter uitvoering van de beslissingen betreffende de aanwijzing voor deze functies;3° de haltijdse vervroegde uittreding of de vrijwillige vierdagenweek in het raam van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;4° de verloven, afwezigheiden en vrijstellingen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen, met uitzondering van : a) het verlog voor opdracht van algemeen belang en van het verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een kabinet, die door de Minister worden toegekend;b) het jaarlijks vakantieverlof, het omstandigheidsverlof en het uitzonderlijk verlof die worden toegekend door de titularis van een mangagement- of staffunctie onder wie het personeelslid ressorteerd.5° de schorsingen van de contracten van het contractueel personeel;6° de verloven wegens dwingende redenen van het contractueel personeel;7° de voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking van het contractueel personeel;8° de loopbaanonderbreking wegens ouderschapsverlof of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid van het contractueel personeel;9° het omstandigheidsverlof voor de bevalling van de echtgenote of van de persoon met wie het contractuele personeelslid op het tijdstip van de gebeurtenis samenleeft. § 3. Om de eed af te nemen van de personeelsleden van niveau D, die vallen onder het statuut van Rijkspersoneel. HOOFDSTUK III. - Overheidsopdrachten

Art. 7.Inzake de keuze van de wijze van gunnen, de toekenning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de zin van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de uitgaven ten laste zijn van de begroting van de Federale Overheidsdient Sociale Zekerheid, wordt onder andere om het speciale lastenboek of de documenten die dit vervangen vast te stellen, de wijze te kiezen waarop de opdracht wordt gegund, de procedure in te zetten en de betrokken overeenkomst te sluiten en de leiden ambtenaar aan te duidend, delegatie van bevoegdheid verleend : - aan de vorzitter van het Directiecomité tot tweehonderd vijftig duizend (250.000) euro BTW inbegrepen; - aan de titularissen van een staf- of managementsfuctie tot eenendertig duizend (31.000) euro BTW inbegrepen; - aan de directeur van de stafdienst ICT voor alle opdrachten met betrekking tot de informatica ongeacht de dienst waarvoor de opdracht uitgeschreven wordt tot eenendertig duizend (31.000) euro BTW inbegrepen. HOOFDSTUK IV. - Schuldvorderingen en ordonnanties

Art. 8.Voor de goedkeuring van de schuldvorderingen betreffende werken, leveringen en diensten wordt delegatie an bevoegdheid verleend : - aan de voorzitter van het Directiecomité ongeacht het bedrag; - aan de titularissen van een staf- of managementfunctie tot vijfenzeventig duizend vijfhonderd (75.500) euro BTW inbegrepen; - aan de directeur van de stafdienst ICT voor alle dossiers met betrekking tot de informatica ongeacht de dienst waarvoor de prestaties verricht werden tot vijfenzeventigduizend vijfhonderd (75.500) euro BTW inbegrepen; - aan de directeur-generaal of de leidend ambtenaar van de Administratieve Uitvoering personen met een handicap voor de betalingsborderellen betreffende de uitbetaling van de tegemoetkomingen aan de personen met een handicap, ongeacht het bedrag.

Art. 9.Aan de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole wordt delegatie verleend om alle vastleggingsbulletins en alle ordonnanties te ondertekenen.

Art. 10.Aan de directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie wordt delegatie verleend voor het goedkeuren van de staten van vergoedingen die aan het personeel worden toegekend voor het verrichten van buitengewone prestaties.

Art. 11.§ 1. Aan de voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor het goedkeuren van de onkostenstaten met inbegrip van reis- en verblijfkosten van een management- of staffunctie. § 2. Binnen de perken van hun bevoegdheden wordt delegatie van bevoegdheid verleend aan de titularissen van een management- of staffunctie voor het goedkeuren van de onkostenstaten, met inbegrip van de reis- en verblijfskosten, van de ambtenaren van hun diensten. § 3. Aan de voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor het goedkeuren van zijn eigen onkosten wanneer deze lager zijn dan vijfhonderd (500) euro per maand.

Art. 12.Aan de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor het goedkeuren van de rekeningen van de gewone en buitengewone rekenplichtigen. HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 13.Het ministerieel besluit van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003035071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van een code van goede praktijk voor de keuring van de procedures, methodes en vast opgestelde apparatuur voor monsterneming en metingen van in de lucht geloosde stoffen sluiten waarbij bepaalde delegaties van bevoegdheid worden verleend is opgeheven.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 30 mei 2005.

De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap, Mevr. G. MANDAILA MALAMBA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^