Ministerieel Besluit van 30 mei 2008
gepubliceerd op 10 juni 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003274
pub.
10/06/2008
prom.
30/05/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 MEI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten


De Minister van Financiën, Gelet op de Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, inzonderheid op artikel 47;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel 3, § 1, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007003375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten sluiten betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten, inzonderheid op artikelen 1 en 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten, inzonderheid op artikelen 1 en 2, laatst gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 februari 2007 en 29 oktober 2007, Besluit :

Artikel 1.In artikelen 1, 2°, en 2, 3°, van het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten wordt tussen de woorden « de » en « buitenbeursmarkt » het woord « gereglementeerde » ingevoegd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2007.

Gegeven te Brussel, 30 mei 2008.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^