Ministerieel Besluit van 30 mei 2016
gepubliceerd op 10 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse u

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000307
pub.
10/06/2016
prom.
30/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016000307

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


30 MEI 2016. - Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en ontvangsten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de artikelen 8bis, 115 en 120;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 29;

Gelet op de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, artikel 74, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011;

Gelet op de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, artikel 45;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau, de artikelen 7 tot 11;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse u sluiten betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 19 april 2016, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit en zijn bijlagen wordt verstaan onder : 1° de minister : de Minister van Binnenlandse Zaken;2° de wet : de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;3° de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten : de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;4° de wet defensie en veiligheid : de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;5° het koninklijk besluit klassieke sectoren : het koninklijk besluit van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren sluiten inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;6° het koninklijk besluit defensie en veiligheid : het koninklijk besluit van 23 januari 2012 inzake plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;7° eenheid : elke algemene directie, directie, dienst of onderverdeling binnen de federale politie;8° gecentraliseerd ordonnateur : het diensthoofd of de sectiechefs van DRL Procurement, de directeur van de directie van de speciale eenheden of de titularis van een betrekking aangewezen door het directiecomité. Deze aanwijzing door het directiecomité gebeurt met het oog op het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor de eigen eenheid en het plaatsen van daaruit voortvloeiende bestellingen binnen de kredieten die deze zijn toegewezen en/of voor het opstellen van schuldvorderingen (vastgestelde rechten); 9° gedecentraliseerd ordonnateur : de titularis van een betrekking aangewezen door het directiecomité.Deze aanwijzing door het directiecomité gebeurt met het oog op het plaatsten en uitvoeren van overheidsopdrachten voor de eigen eenheid en het plaatsen van daaruit voortvloeiende bestellingen binnen de kredieten die deze zijn toegewezen en/of voor het opstellen van schuldvorderingen (vastgestelde rechten); 10° ordonnateur : de gecentraliseerde en gedecentraliseerde ordonnateur conform artikel 1, 7° en 8° ;11° opdracht : de overheidsopdracht en elke overeenkomst, raamovereenkomst en ontwerpenwedstrijd omschreven in artikel 3 van de wet of in artikel 3 van de wet defensie en veiligheid;12° diverse uitgaven : de uitgaven die worden gedaan door de ordonnateurs, met uitzondering van deze die vallen onder de definitie van overheidsopdrachten zoals gedefinieerd in artikel 3 van de wet of in artikel 3 van de wet defensie en veiligheid, ten behoeve van de federale politie, zoals uitgaven van internationale aard, zaakschade, kosten voor deelname aan cursussen, kosten ter gelegenheid van zendingen in het buitenland, medische en farmaceutische onkosten en huurkosten voor onroerende goederen;13° aanvraag tot voorafgaand akkoord (AVA) : document dat onder andere het voorwerp van de opdracht, de keuze van gunningswijze, de selectie- en de gunningscriteria alsook de budgettaire aanrekening vermeldt en waardoor de minister of de ordonnateur, al naargelang hun bevoegdheid, het aanvatten van de procedure goedkeurt na, indien vereist, het akkoord van de Inspectie van Financiën, het voorafgaande akkoord van de minister, het akkoord van de minister van Begroting of het akkoord van de Ministerraad verkregen te hebben;14° directiecomité : het directiecomité zoals bepaald in artikel 8bis van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten. HOOFDSTUK II. - Overdracht van bevoegdheid inzake opdrachten voor werken, leveringen en diensten Afdeling 1. - Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten

Art. 2.Een ordonnateur treedt op in naam en voor rekening van de Staat.

Bovendien zal de ordonnateur : 1° een goed financieel beheer verzekeren;2° instaan voor een interne controle en preventie voor die diensten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, bijvoorbeeld met een functiescheiding van de verschillende taken;3° toezicht houden op de correcte en tijdige uitvoering van de verrichtingen;4° een overzicht bijhouden van de evolutie van de vastleggingen, de diverse verbintenissen en de verschillende kredieten. Een overdracht van bevoegdheid wordt verleend aan de ordonnateurs, binnen de perken van de bedragen vastgesteld in de bijlagen 1 tot 3.

Bij afwezigheid of verhindering van de titularis van het ambt, wordt de vervanging geregeld overeenkomstig artikel 120, derde en vierde lid, van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten.

Het komt het directiecomité toe de uitvoeringsmodaliteiten van deze overdracht te organiseren.

Het directiecomité kan, op gemotiveerde wijze, de bevoegdheid van de aangewezen ordonnateurs beperken indien bepaalde omstandigheden hiertoe noodzaken. De commissaris-generaal en de directeurs-generaal kunnen de bevoegdheid van de ordonnateurs die hen hiërarchisch ondergeschikt zijn, inperken bij hoogdringendheid, a posteriori bevestigd door het directiecomité.

Het diensthoofd DRL Procurement kan in elk stadium van de procedure de bevoegdheid van zijn sectiechefs beperken of, bij eenvoudige mededeling, een dossier dat tot de bevoegdheid van de sectiechefs behoort, naar zich toe trekken.

Dit artikel is overeenkomstig van toepassing op hoofdstuk III en hoofdstuk IV.

Art. 3.Onverminderd het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën en het voorafgaand toezicht van de Ministerraad en voor zover de minister vooraf het voorwerp van de overheidsopdracht heeft goedgekeurd, omvat de overdracht van bevoegdheid aan de ordonnateur : 1° het voorbereiden van de opdracht binnen de perken van de bedragen van bijlage 1 of bijlage 2;2° het goedkeuren van de AVA met inbegrip van het kiezen van de gunningswijze van de opdracht binnen de perken van de bedragen van bijlage 1;3° het goedkeuren van de opdrachtdocumenten en het inzetten van de procedure binnen de perken van de bedragen van bijlage 1 of 2;4° het aanwijzen van de dienst belast met de evaluatie en van de dienst of van de leidende ambtenaar belast met de leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdrachten;5° de selectie van de kandidaten voor een opdracht binnen de perken van de bedragen van bijlage 1 of 2;6° het al dan niet gunnen van de opdracht binnen de perken van de bedragen van bijlage 1 of 2;7° de beslissing om de opdracht al dan niet te sluiten, de ondertekening, al dan niet elektronisch, van de notificatiebrief, de bestelbon of de overeenkomst binnen de perken van de bedragen van bijlage 1 of 2 en waarbij de boekhoudkundige vastlegging steeds de juridische vastlegging voorafgaat;8° het uitvoeren van de door de ordonnateur zelf gegunde opdracht, inzonderheid : a) het wijzigen van de opdracht via een wijzigingsbevel, een eenzijdige beslissing of een bijakte, zonder dat het voorwerp van de opdracht wordt veranderd, zo nodig mits een passende compensatie en voor zover de waarde van de wijziging beperkt blijft tot vijftien percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.Zijn er verschillende bijakten, dan geldt deze bevoegdheid slechts voor zover de som van de bedragen van de verschillende bijakten beperkt blijft tot vijftien percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag; b) het sluiten van dadingen voor zover de waarde ervan beperkt blijft tot vijftien percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.Zijn er verschillende dadingen, dan geldt deze bevoegdheid slechts voor zover de som van de bedragen van de verschillende dadingen beperkt blijft tot vijftien percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag; c) het treffen van de beslissingen inzake de toepassing van de maatregelen van ambtswege;d) het aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde;e) het treffen van een beslissing inzake een teruggave of weigering van teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering;f) het opzeggen van de opdracht;g) de verlenging van de opdracht voorzien bij de sluiting overeenkomstig artikel 37, § 2, van de wet en artikel 33, § 2, van de wet defensie en veiligheid;h) het verrichten of laten verrichten van de feitelijke vaststellingen van de prestatie in kwantiteit en kwaliteit en het nagaan of de prestatie in overeenstemming is met de juridische verbintenis;i) het schriftelijk of elektronisch aanvaarden of laten aanvaarden van werken, leveringen en diensten;j) het schriftelijk of elektronisch goedkeuren of laten goedkeuren van de uit voorgaande bepalingen volgende schuldverklaringen en het laten overgaan tot de desbetreffende vereffeningen.De ordonnateurs kunnen deze bevoegdheid laten uitoefenen conform de uitgewerkte richtlijnen van het directiecomité.

De voorafgaande goedkeuring van het voorwerp van de opdracht door de minister is niet vereist wanneer de uitgave de bedragen bepaald in artikel 105, § 1, van het koninklijk besluit klassieke sectoren en in artikel 110, § 1, van het koninklijk besluit defensie en veiligheid niet overschrijdt.

Voor de opdrachten waarvan de geschatte bedragen de in bijlage 1 weergegeven drempels voor het diensthoofd DRL Procurement overschrijden, moet een aanvraag tot voorafgaand akkoord aan de minister gericht worden.

Art. 4.Het diensthoofd DRL Procurement staat in voor de uitvoering van de door de minister gesloten opdrachten met uitzondering van : a) de wijzigingsbevelen, de eenzijdige beslissingen van wijzigingen en de bijakten met een financiële weerslag boven het bedrag bepaald in artikel 105, § 1, 2°, van het koninklijk besluit klassieke sectoren of die betrekking hebben op bepalingen die doorslaggevend waren bij de gunning;b) de maatregelen van ambtswege;c) de dadingen met een financiële weerslag boven het bedrag bepaald in artikel 105, § 1, 2°, van het koninklijk besluit klassieke sectoren;d) het aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde en de teruggave of weigering van teruggave van boeten boven de in de bijlage 3 vermelde drempels. Het diensthoofd DRL Procurement van de federale politie kan de vaste of voorwaardelijke gedeelten bestellen van de opdrachten gesloten door de minister.

Art. 5.Voor de opdrachten waarvan het bedrag 8.500 euro overschrijdt, is voor de federale politie, behoudens de in het tweede lid vermelde afwijkingen, het voorafgaand advies vereist van het directiecomité of van de door hen hiertoe aangewezen controle-autoriteit inzake de wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgave.

Het voorafgaand advies is niet vereist voor de uitgaven gedaan door de verbindingsofficier in het buitenland en voor de uitgaven gedaan door het hoofd van een dienst met opdracht belast in het buitenland ter uitvoering van artikel 11.

Het komt het directiecomité toe een voldoende controle te organiseren voor de federale politie inzake de uitoefening van de overdracht van bevoegdheid voor de opdrachten waarvan het bedrag lager dan of gelijk aan 8.500 euro is.

Art. 6.Voor het bepalen van de overdracht dient het bedrag van de opdrachten te worden geraamd volgens de regels vastgesteld door de artikelen 24 tot 27 van het koninklijk besluit klassieke sectoren en 25 tot 28 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid.

Volgende bijzonderheden dienen in acht te worden genomen : 1° in geval van aanvullende werken, leveringen of diensten die worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking onder de voorwaarden van artikel 26, § 1, 2°, a) en 3°, b) en c), van de wet en van artikel 25, 3°, a) en 4°, a), van de wet defensie en veiligheid, wordt ook het bedrag van de hoofdopdracht in aanmerking genomen;2° voor de ruilovereenkomsten geldt voor het bepalen van de delegaties in alle stadia het dubbel van de geschatte ruilwaarde;3° voor het wijzigingsbevel, de eenzijdige beslissing, de bijakte, de dading, het aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde en de kwijtschelding of de weigering van teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering, is het in rekening te brengen bedrag het effectieve bedrag van het wijzigingsbevel, de eenzijdige beslissing, de bijakte, de dading, de korting of de boete.

Art. 7.Geen enkele opdracht mag worden gesplitst om ze aan de toepassing van dit besluit te onttrekken. Afdeling 2. - Bepalingen toepasselijk op sommige opdrachten

Onderafdeling 1. - Ruilovereenkomsten

Art. 8.Het diensthoofd DRL Procurement heeft de bevoegdheid om ruilovereenkomsten voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en uit te voeren, mits naleving van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, van de wetgeving op de overheidsopdrachten en volgens de voorschriften omschreven in afdeling 1.

Onderafdeling 2. - Bijzondere procedures

Art. 9.De ordonnateurs kunnen raamovereenkomsten uitvoeren door de opdrachten te gunnen die op deze gebaseerd zijn en dit, binnen de perken van de bedragen in bijlage 1 en bijlage 2 betreffende de gunning en de sluiting van opdrachten in offerteaanvraag, aanbesteding en onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

De ordonnateurs kunnen door het versturen van bestelbons, opdrachten gebaseerd op de raamovereenkomsten gesloten door het diensthoofd DRL Procurement of de minister met één of meerdere deelnemers, gunnen wanneer alle voorwaarden ervan bepaald zijn en dit tot 2.000.000 euro.

Dit binnen de toegewezen taken van de eenheid en rekening houdende met de bijzondere richtlijnen.

Art. 10.§ 1. De ordonnateurs kunnen, binnen de grenzen van de bedragen van bijlage 1 en 2 en binnen de toegewezen taken van de eenheid en rekening houdende met de bijzondere richtlijnen, eender welke vorm van samenwerking organiseren en uitvoeren in het raam van aankoopcentrales, opdrachtencentrales alsook samengevoegde opdrachten, voor zowel de plaatsing als de uitvoering van de opdracht, hierin inbegrepen het opsturen van bestelbons en de gunning van opdrachten gebaseerd op raamovereenkomsten. § 2. Het directiecomité kan de gecentraliseerde ordonnateurs aanwijzen die, binnen de toegewezen taken van de eenheid en rekening houdende met de bijzondere richtlijnen, tot 200.000 euro met betrekking tot werken en tot 2.000.000 euro met betrekking tot leveringen en diensten, bestelbons kunnen verzenden aan de begunstigden die zijn aangewezen door andere aanbestedende overheden, waaronder de Federale Opdrachtencentrale (FOR) beheerd door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D, Defensie, Digipolis, Fedict Select en Smals. Dit conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.

Het verzenden van bestelbons heeft de volledige verantwoordelijkheid van de uitvoering van de bestelling tot gevolg overeenkomstig de bepalingen van de opdrachtdocumenten die aan de aankoop- of opdrachtencentrale of de samengevoegde opdracht ten grondslag liggen.

Art. 11.In uiterst dringende omstandigheden, in omstandigheden die niet de mogelijkheid bieden een ordonnateur te laten optreden en indien het personeel met opdracht is in het buitenland, heeft de overheid die de dienst beveelt overdracht van bevoegdheid om opdrachten te sluiten die noodzakelijk zijn om : - mensenlevens te beschermen; - te voorzien in de medische verzorging, het vervoer of de repatriëring van het personeel onder haar bevel; - de gebruiksveiligheid van het materieel en de goede uitvoering van de opdracht te verzekeren. HOOFDSTUK III. - Overdracht van bevoegdheid inzake het doen van diverse uitgaven

Art. 12.Onverminderd het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën en het voorafgaand toezicht van de Ministerraad wordt voor de diverse uitgaven, overdracht van bevoegdheid verleend aan de ordonnateurs binnen de perken van de bedragen van de bijlage 2 en dit voor : 1° de juridische vastlegging en de boekhoudkundige vastlegging;2° de feitelijke vaststellingen van de prestatie in kwantiteit en kwaliteit te verrichten of te laten verrichten en na te gaan of de prestatie in overeenstemming is met de juridische verbintenis;3° het schriftelijk of elektronisch aanvaarden of laten aanvaarden van werken, leveringen en diensten;4° het schriftelijk of elektronisch goedkeuren of laten goedkeuren van de uit voorgaande bepalingen volgende schuldverklaringen en om over te gaan of te laten overgaan tot de desbetreffende vereffeningen.De ordonnateurs kunnen deze bevoegdheid laten uitoefenen conform de uitgewerkte regelgeving van het directiecomité.

Art. 13.Het komt het directiecomité toe de te volgen procedure te bepalen en een voldoende controle te organiseren betreffende de uitoefening van de overdracht van bevoegdheid inzake diverse uitgaven.

Art. 14.Voor het bepalen van de overdracht van bevoegdheid van artikel 12 dient het bedrag van de diverse uitgaven van bepaalde duur geraamd te worden op grond van het totaalbedrag voor de gehele looptijd.

Voor de diverse uitgaven van onbepaalde duur wordt de overdracht van bevoegdheid bepaald op grond van het maandelijkse bedrag vermenigvuldigd met achtenveertig. HOOFDSTUK IV. - Overdracht van bevoegdheid inzake het doen van ontvangsten

Art. 15.De ordonnateur is ook aangewezen als ordonnateur van ontvangsten. Hij is verantwoordelijk voor het vaststellen van de te innen ontvangsten (vastgestelde en contante rechten) die ondermeer verband houden met : - artikel 115 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten; - de artikelen VIII.XII.1, VIII.XII.2 en XII.XI.38 van het koninlijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; - het koninklijk besluit van 26 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005000070 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 22/04/2008 numac 2008000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen; - de stortingen in uitvoering van de wet van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid; - de ontvangsten die afkomstig zijn van de prestaties van de federale politie aan derden in het kader van haar opdrachten van bestuurlijke politie; - opbrengsten van de betalingen uitgevoerd door de leden van de federale en de lokale politie voor de leveringen van kledij en uitrusting die de hen individuele toegekende basishoeveelheid overschrijden, alsook de betalingen uitgevoerd door de meergemeentezones en de gemeenten voor de leveringen van kledij en uitrusting aan de leden van de lokale politie binnen de toegekende basishoeveelheid of de voorschotten die hiervoor worden gestort; - de terugbetaling door de meergemeentezones en de gemeenten van de kosten van de, overeenkomstig de richtlijnen van de minister, bij hen gedetacheerde federale politieambtenaren of de voorschotten die hiervoor worden gestort; - de gestorte bedragen komende van de Europese en internationale instellingen aangaande prestaties, bijdragen, ontvangsten, betalingen of positief saldo; - ontvangsten voortvloeiend uit specifieke of contractuele overeenkomsten, omzendbrieven en protocolakkoorden. HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen

Art. 16.De in dit besluit en haar bijlagen vermelde bedragen worden exclusief de belasting over de toegevoegde waarde opgegeven.

Art. 17.Het ministerieel besluit van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse u sluiten betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven, wordt opgeheven, uitgezonderd artikel 16.

Art. 18.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 30 mei 2016.

J. JAMBON

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven Overdracht van bevoegdheid voor overheidsopdrachten aan het diensthoofd DRL Procurement, de sectiechefs DRL Procurement en de directeur van de directie van de speciale eenheden (DSU) in het stadium van de voorbereiding, selectie en plaatsing van de opdracht (in duizenden euro)

Diensthoofd DRL PROCUREMENT

Sectiechefs DRL PROCUREMENT

Directeur DSU

Werken

Leveringen

Diensten

Leveringen en Diensten

Leveringen en Diensten

Voorbereiding

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

EUR

85

AVA:


Offerteaanvraag, aanbesteding, onderhandelingsprocedure met bekendmaking

200

2000

2000

EUR

85

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

70

700

350

42,5

85

Concurrentiedialoog

200

2000

2000

/

/

Bevoegdheid opdrachtdocumenten vast te stellen en procedure in te zetten :


Offerteaanvraag, aanbesteding, onderhandelingsprocedure met bekendmaking

1000

6000

4000

EUR

85

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

200

1250

350

42,5

85

Concurrentiedialoog

1000

6000

4000

/

/

Selectie kandidaten

200

2000

2000

EUR

85

Gunning en sluiting van opdrachten :


Offerteaanvraag, aanbesteding, onderhandelingsprocedure met bekendmaking

200

2000

2000

EUR

85

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

70

700

700

42,5

85

Concurrentiedialoog

200

2000

2000

/

/

Samenwerking met andere diensten

200

2000

2000

EUR

85


EUR = Europese Drempel (Bedrag van toepassing op de in bijlage 2 van het koninklijk besluit klassieke sectoren bedoelde federale aanbestedende overheden. Deze drempel dient in acht genomen te worden om de bevoegdheid van de sectiechefs van DRL Procurement te bepalen gedurende de gehele procedure. Het bedrag dat in aanmerking dient genomen te worden, is datgene dat van toepassing is bij het opstarten van de procedure.) Een AVA dient niet te worden opgesteld voor de opdrachten tot en met 30 KEUR. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven Overdracht van bevoegdheid voor overheidsopdrachten in het stadium van de voorbereiding, selectie en plaatsing van de opdracht (in duizenden euro) en diverse uitgaven voor ordonnateurs De overdracht van bevoegdheid omvat : - de voorbereiding; - de bevoegdheid om opdrachtdocumenten vast te stellen en de procedure in te zetten; - de selectie van de kandidaten; - de gunning en sluiting van de opdrachten; - de samenwerking met andere diensten.

Dit voor : - de offerteaanvraag, aanbesteding en onderhandelingsprocedure met bekendmaking; - de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Een AVA dient niet te worden opgesteld voor de opdrachten tot en met 30 KEUR. Werken

Leveringen

Diensten

Diverse uitgaven

Juridische VL

Opdracht tot betaling

Gecentraliseerde ordonnateurs* :

30

30

30

2000

onbeperkt

Gedecentraliseerde ordonnateurs

8,5

8,5

8,5

8,5

30


*uitgezonderd het diensthoofd DRL Procurement, de sectiechefs DRL Procurement en de directeur van de directie van de speciale eenheden voor werken, leveringen en diensten (zie bijlage 1) Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven Overdracht van bevoegdheid aan het diensthoofd DRL Procurement in het stadium van de uitvoering van de door de minister gesloten overheidsopdrachten (in duizenden euro)

Aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde

Teruggave of weigering van teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering

Werken

Leveringen

Diensten

Werken

Leveringen

Diensten

42,5

350

175

85

175

175


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^