Ministerieel Besluit van 30 mei 2016
gepubliceerd op 22 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten bij de Directie facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031525
pub.
22/07/2016
prom.
30/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031525

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


30 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten bij de Directie facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid;

Gelet op organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, gewijzigd door de ordonnanties van 1 juni 2006, 31 januari 2008 en 16 december 2011 artikelen 24, 25, 52 tot 57 en 69;

Gelet op ordonnantie van 8 september 1994 houdende de oprichting van de Grondregie van het Brussels Hoofd stedelijk Gewest gewijzigd door artikel 109 de ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, l ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2002, artikelen 2,3, 5 en 11 en de tabel in bijlage;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 16 maart 2001, 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007, 22 mei 2008, 22 december 2010, 1 en 30 juni 2011, 3 mei en 12 juli 2012, 7 maart, 18 juli en 5 september 2013, en 7 mei 2015, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van de 13 september 2007, artikelen 4, 5, 7, 8, en 10 tot 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013031642 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedel sluiten tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van de 4 december 2014;

Gelet op het Ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036183 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011021 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013206841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Diest als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevesti type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013206887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden e sluiten tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur in uitgaven bij de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het absoluut nodig is voor de goede werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel dat een personeelslid van de directie facilities sommige bevoegdheden mag uitoefenen voor financiële aangelegenheden om een efficiënte controle op de uitgaven en ontvangsten van de vorming door validatiestrajecten te verkorten;

Op de voordracht van de Secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de bevoegde gedelegeerde ordonnateur, Besluit :

Artikel 1.De medewerkers van rang A2 en A3 bij de directie facilities, worden aangewezen als gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten voor de directie facilities.

Art. 2.De gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven aangewezen in artikel 1 worden gemachtigd om: - De kredieten vast te leggen, de bestelbonnen te ondertekenen en de facturen goed te keuren van aangerekend op volgende basisallocaties: 04 002 0801 1211, 04 002 0810 1211, 04 002 1101 7422, en alle BA van de opdracht 08 et van het programma 003 van de opdracht 27, tot een bedrag van 10.000 euros btw per vastlegging, bestelbon of factuur. - De vastgestelde rechten betreffende de ontvangsten aangerekend op BA 01 110 03 04 16 00 en alle AB van de opdracht 01, programma 170 te viseren voor een bedrag dat niet overschrijdt 20.000 euros btw.

Art. 3.Binnen de beperkingen van de beschikbare kredieten wordt er aan in de artikel 1 vernoemde personeelsleden delegatie van bevoegdheid en van ondertekeningbevoegdheid verleend om de toekenning van voorschotten, het beheer van voorschotten goed te keuren, ten laste van de basisallocatie 04 002 0801 1211 et 08 001 0801 1211

Art. 4.Een van de in artikel 1 vermelde personeelsleden stelt maandelijks een overzicht op van de goedgekeurde vastleggingen, bestelbonnen en facturen alsook de vasgestelde rechten en bezorgt dit in de daaropvolgende maand aan de secretaris-generaal.

Art. 5.Het Ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036183 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011021 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013206841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Diest als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevesti type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013206887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden e sluiten tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur in uitgaven bij de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Art. 6.De bepalingen van dit besluit treden in werking de dag waarop het bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.Van dit besluit wordt een afschrift overgemaakt aan het Rekenhof, aan de bevoegde ordonnateur en aan de gewestelijke boekhouder.

Brussel, 30 mei 2016.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid.

R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelings-samenwerking.

G. VANHENGEL


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^